Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. december 2023, pondelok
 

Z denníkov analytiky - Február 2020

25. 02. 2020

Samospráva sa vzdeláva

V mesiaci február 2020 sa konala školenie skupiny S3, ktorá uzatvára našu fázu testovania novovytvoreného vzdelávacieho programu Participatívna tvorba verejných politík. V dňoch 13. – 14. februára 2020 sme boli súčasťou 2. časti školenia Participatívna tvorba verejných politík pre zamestnancov miestnej územnej a regionálnej samosprávy - zážitky zo simulovaných aj reálnych situácií, skúsenosti, vzájomná výmena informácií, ale najmä pravidlá, metódy a vedomosti zostanú a podľa vlastných slov účastníkov školenia im budú pomáhať viesť procesy, ktoré povedú k trvalo udržateľným riešeniam. Za praktické a zážitkové školenie opäť ďakujeme lektorom Kaji Mikovej a Dušanovi Ondrušekovi z PDCS.

Tréning pre zamestnancom mestských a obecných úradov z celého Slovenska sa venoval procesu zapájania verejnosti do zmien, ktoré sú témou dňa slovenskej samosprávy. Oprava námestia? Parkovacia politika? Komunitné centrum pre mládež? Využitie a obnova parku? Námestie má slúžiť všetkým, parkovacia politika musí zohľadňovať potreby majiteľov aj nemajiteľov áut, lavičky či iné prvky v parkoch musia byť tam, kde ich ľudia naozaj potrebujú... Toto sú celkom zjavné ciele, ale ako ich dosiahnuť? Zástupcovia samosprávy sa napríklad dozvedeli, kedy a ako zvolať verejné zhromaždenie, ako spraviť dobrý zápis zo stretnutí, ako si poradiť s problémovými účastníkmi verejných zhromaždení, kedy a ako efektívne hlasovať a veľa ďalších informácií, vďaka ktorým už budú vedieť nastaviť procesy tak, aby obyvatelia miest a obcí boli spokojní a aby sa vo svojom meste či obci cítili dobre.

V nasledujúcich mesiacoch nás čaká vyhodnotenie vzdelávania, zber podnetov a pripomienok ku školeniu, ich vyhodnotenie a sumarizácia výslednej verzie školiacich materiálov pre účastníkov školení.

samospráva sa vzdeláva 1samospráva sa vzdeláva 3samospráva sa vzdeláva

Uskutočnila sa prvá prednáška nového predmetu „Verejná politika na Slovensku“

17. februára 2020 sme sa zúčastnili prvej prednášky v rámci novovytvoreného predmetu Verejná politika na Slovensku, ktorý je výsledkom spolupráce Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Stretnutie so študentkami a študentmi politológie a sociológie na tému Inštitucionálne prostredie pre tvorbu verejných politík otvoril splnomocnenec Martin Giertl.

Úrad bude počas celého semestra aktívne spolupracovať na príprave a realizácii jednotlivých prednášok formou zapojenia vlastných expertiek a expertov, ako aj dôležitých aktérov z prostredia MNO a verejnej správy. Cieľom je otvoriť aktuálne témy a poskytnúť študentom relevantné poznatky týkajúce sa aktuálne dominujúcich konceptov spravovania vecí verejných, ktorými sú otvorené vládnutie, dobré spravovanie či participatívna tvorba verejných politík. Vzdelávací predmet je ďalším z vyvinutých produktov vzťahujúcich sa na vzdelávanie v oblasti participácie, ktorý je výsledkom národného projektu NP Parti a cielene využíva výstupy NP Parti ako súčasť povinnej a nepovinnej literatúry k výuke predmetu.

Prvá prednáška

O týždeň 24. februára Jana Plichtová, Barbara Gindlová a Alexandra Hrabinová pre študentov otvoria tému participatívnej tvorby verejných politík na Slovensku. Prednáška vytvorí priestor pre prezentáciu kľúčových skúseností a publikácií NP Parti, napr. nový Slovník participácie, na ktorom spolupracovali prof. PhDr. Jana Plichtová PhD., Mgr. Anna Šestáková PhD. so širším kolektívom expertov, ale aj Analytický rámec pre plánovanie a hodnotenie projektov verejnej participácie, Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby politík, Rakúske štandardy, pilotnú schému participatívnej tvorby verejných politík, ale aj spoločenskú hru Nie je mesto ako mesto, zameranú na participatívny rozpočet.

Nový predmet „Verejná politika na Slovensku“ tento týždeň pokračoval druhou prednáškou v priestoroch ÚSV ROS

Druhá prednáška v rámci predmetu Verejná politika na Slovensku, ktorý je výsledkom spolupráce Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Filozofickej fakulty UK v Bratislave, pokračovala témou Participatívna tvorba verejných politík a využívanie tohto prístupu na Slovensku. Prednáška sa konala dňa 24.02.2020 v priestoroch ÚSV ROS pod vedením Barbary Gindlovej, Dominiky Halienovej a Alexandry Hrabinovej, v spolupráci s docentom Danielom Klimovským. Prednáška bola veľmi živá, vďaka viac ako dvadsiatke aktívnych diskutérov rozdelených do štyroch pracovných skupín – participácia, deliberácia, občianska apatia, demokratický deficit. V úvode sa prednáška zamerala na predstavenie a interaktívnu formu prezentácie vybraných pojmov zo Slovníka participácie (prof. PhDr. Jana Plichtová PhD., Mgr. Anna Šestáková PhD. a kol.). Prostredníctvom neformálnych hier sme otvorili diskusie o význame a úlohách jednotlivých aktérov tvorby verejných politík a princípoch, ktorými by sa mala tvorba verejných politík riadiť. Spolu so študentmi politológie a sociológie sa návštevy Úradu zúčastnil aj dekan Filozofickej fakulty UK v Bratislave prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., ktorý so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martinom Giertlom diskutoval aj o možnostiach rozvoja spolupráce Úradu a Filozofickej fakulty UK.

Druhá prednáška

Tretia prednáška s témou Otvorené vládnutie ako vedúca paradigma správy vecí verejných na Slovensku sa bude pod vedením lektoriek Zuzany Wienk (Aliancia Fair-play) a Lucie Lacika (ÚSV ROS) konať už o týždeň 3.3.2020.    

Zaškolili sme 95 stredných škôl z troch samosprávnych krajov

V rámci participatívnych rozpočtov na stredných školách sme sa počas desiatich školení, ktoré sa uskutočnili v priebehu januára a februára, stretli s viac ako 240 koordinátormi a zástupcami žiakov95 stredných škôl v pôsobnosti Trnavského, Bratislavského a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Stretnutia s koordinátormi procesu a zástupcami žiakov boli veľmi živé. V úvode sa účastníci dozvedeli o fungovaní participatívneho rozpočtu vo fiktívnom meste prostredníctvom spoločenskej hry o participatívnom rozpočte, ktorú následne dostali ako vzdelávaciu pomôcku do svojich škôl.

Hra Nie je mesto ako mestoHra Nie je mesto ako mesto Hra Nie je mesto ako mestoHra Nie je mesto ako mesto

Priblížili sme im, ako bude participatívny rozpočet na ich škole fungovať, ako prebiehal minulý rok v Trenčianskom kraji a ako funguje v zahraničí. Koordinátori sa prihlásili do aplikácie D21, ktorá ich krok za krokom prevedie celým procesom parti rozpočtu na ich škole. Úrad bude počas celého priebehu aktívne spolupracovať s krajmi a so školami. Cieľom participatívnych rozpočtov je zapojiť mladých ľudí do zlepšenia svojho okolia, čiže svojej strednej školy, kde trávia väčšinu svojho času. Školenie sa uskutočnilo pod vedením Alexandry Hrabinovej, Dominiky Halienovej a Michaely Ďurdíkovej.

Školenie aplikácieŠkolenie aplikácieŠkolenie aplikácie

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]