Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. október 2021, streda
 

Z denníkov analytiky - Február 2021

04. 02. 2021

Otvárame celoročný vzdelávací online program NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ!

Je participácia v samospráve témou dňa? – tak znela ústredná téma panelovej diskusie, ktorá dňa 2. februára 2021 odštartovala celoročný vzdelávací online program NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ! Pod moderátorskou taktovkou Ľubomíry Bororšovej z Regionálneho vzdelávacieho centra - Košice diskutovali Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Michal Kaliňák, riaditeľ Kancelárie ZOMS, Denisa Bartošová, prezidentka Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy SR, v diskusii zastupujúca i Úniu miest Slovenska, Eva Žernovičová, vedúca odboru školstva a kultúry na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja a v diskusii, zastupujúca združenie SK8 a Ján Šurkala, starosta obce Zborov. V priamom prenose diskusiu sledovalo 142 účastníkov.

Chcete vedieť ako je participácia na Slovensku nastavená v zákonoch, hoci náš právny poriadok nepozná pojem participácia? Ako sme na tom v porovnaní s krajinami V4? Prečo sa do pripomienkovacích procesov občania nehrnú? Ide o prejav ich spokojnosti s riadením obce, alebo nedostatočné poznanie svojich možností, či o slabú komunikáciu zo strany samosprávy? Aký priestor na komunikáciu a informovanie využívajú obce, mestá a samosprávne kraje? Majú byť informačné kampane, sprevádzajúce participatívne procesy na tvorbe politík, výrazné, alebo aj trochu otravné? Prečo nezabudnúť na komunikáciu cez miestne periodiká a prečo ich začať využívať v prospech občianskej participácie? Prečo komunikáciu a pravidlá participatívnych procesov treba vždy prispôsobovať charakteru a povahe obce, mesta, či regiónu? O tom, že inak sa participuje v Bratislave ako v obci Zborov, o participácii, susedských sporoch a osobnej zodpovednosti za realizované rozhodnutia, o vhodných priestoroch a ľuďoch pre vedenie participatívnych procesov, o petíciách a antipetíciách, ale aj o tom ako sa súťaž o najkrajší vianočný stromček zmenil na rozsiahlu debatu s ekoaktivistami.

Chcete vedieť o participácii viac? Pozrite si záznam z diskusie: https://www.youtube.com/watch?v=LLXJDLK_1RM&feature=emb_title

Úvodná diskusia NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ

Ďalšie stretnutie v rámci vzdelávacieho podujatia NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ sa bude konať v utorok 9. februára 2021 na tému SAMOSPRÁVA PRE VŠETKÝCH, ktoré realizujeme v spolupráci s mestom Nitra a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Pokračuje činnosť pracovnej skupiny transfer poznatkov NP PARTI do VŠ prostredia

4. februára 2021 sa uskutočnilo ďalšie z pravidelných stretnutí pracovnej skupiny, ktorú tvoria pedagógovia z vysokých škôl (VŠ). Pre spoluprácu sme získali ďalšiu školu: Univerzitu Cyrila a Metoda v Trnave. Aktuálne spolupracujeme s týmito vysokými školami:

 • Univerzita Komenského Bratislava,
 • Ekonomická univerzita Bratislava,
 • Univerzita Konštantína Filozofa Nitra,
 • Trnavská univerzita,
 • Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica,
 • Technická univerzita Košice,
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika,
 • Prešovská univerzita,
 • Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave.

Zámerom stretávania sa pracovnej skupiny je pripravovať spôsob, ako uplatniť poznatky z NP PARTI vo výuke participácie na VŠ. Prvým krokom zo strany ÚSV ROS je spracovanie online formátov výstupov NP PARTI – jednotlivých publikácií Knižnej edície Participácia, ktoré prinášajú zaujímavé teoretické poznatky a aj praktické príklady z realizovaných participatívnych procesov v konkrétnych samosprávach.  Práve praktické poznanie života samosprávy, správy z terénu, sú to, čo NP PARTI v rámci výstupov ponúka a súčasne je to to, čo je pre štúdium participácie na VŠ zo strany študentov najzaujímavejšie.

Predmetom stretnutia bola diskusia o už odprezentovaných online podujatiach a spätná väzba zo strany VŠ. Reakcia bola pozitívna, aj zo strany pedagógov VŠ, aj zo strany študentov, ktorí majú záujem využívať ich aj vo svojich záverečných prácach. Prítomným bola predstavená ponuka ďalších online podujatí do apríla 2021 v rámci vzdelávacieho cyklu pre samosprávu NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ, ako aj v rámci série diskusií k teoreticko-analytickým výstupom NP PARTI – KABINET PARTICIPÁCIE.

Súčasne prebehla diskusia o vzdelávacom programe pre pedagógov VŠ, čo bolo jedným z námetov na spoluprácu zo strany VŠ pedagógov. Vzdelávacie moduly, ktoré ponúka ÚSV ROS, budú doplnené o moduly, ktoré sú zaujímavé zo strany VŠ. Práve pedagógovia VS budú tými, ktorí ich otestujú ako časť modulov pripravovaného nového predmetu Participatívna tvorba verejných politík, čo je hlavným a dlhodobým  cieľom pracovnej skupiny.

Stretnutia pracovnej skupiny budú pokračovať pravidelne, každý prvý štvrtok v mesiaci.

Vysoké školy

Vzdelávací online program NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ pokračuje témou PRÍSTUPNÉ MESTÁ

Zatiaľ čo pojem prístupnosť je u architektov používaný bežne, v občianskej spoločnosti zatiaľ nie veľmi rezonuje. Prístupnými mestami rozumieme tie, ktoré nie len odstraňujú bariéry vo fyzickom priestore, ale sú prístupné aj v komunikácií, podávaných a zverejňovaných informáciách, či poskytovaných službách. Mesto Nitra pracuje s konceptom univerzálneho dizajnu, v ktorom prostredie a v ňom realizované zmeny sú vhodné pre každého. Základnou filozofiou je, že úpravy netreba robiť osobitne pre ľudí so zdravotným postihnutím alebo mamičky s kočíkmi, ale treba ich robiť tak, aby boli vhodné pre všetkých – aj pre človeka, ktorý má v danom období zlomenú nohu. Ako mesto Nitra, v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), dizajnovali proces tvorby Stratégie prístupnosti mesta pre všetkých? Čo je jej zmyslom? Kto všetko a akým spôsobom sa zapojil do procesu tvorby stratégie? O tom porozprávali Martina Hrozenská (mesto Nitra) a Michaela Hajduková (ÚNSS) pod moderátorským vedením Ireny Lehockej (mesto Nitra).

Ako sú inštitúcie na Slovensku prístupné pre návštevníkov, a predovšetkým pre ľudí so zdravotným postihnutím (slabozrakých, nevidiacich, nepočujúcich, ľudí s autizmom)? Dobré príklady prezentujú  Otília Barlíková z Ľubovnianskeho múzea (prístupný hrad a skanzen) a Eva Mauritzová zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Erika Kusyová, spolupracovníčka obcí v oblasti e-governmentu a zverejňovania, prezentovala základné pravidlá tvorby prístupného webu a zverejňovania dokumentov tak, aby boli prístupné pre všetkých. Kto všetko by ich mal v samospráve ovládať?

Tretia časť podujatia pod vedením Michaely Hajdukovej a Timei Hókovej (ÚNSS) bola praktickým workshopom jednoduchých a efektívnych riešení prístupnosti priestorov, informácii a služieb. Ako komunikovať s človekom so zdravotným postihnutím? Aké sú princípy jasnej tlače?  Čo môžete na svojom úrade či vo svojom meste urobiť hneď?

Chcete vedieť o prístupnosti miest viac? Pozrite si záznam z podujatia, ktoré sa konalo dňa 9. februára 2021: https://www.youtube.com/watch?v=MdKpoUBCVuk&t=17s

Prístupné mestá

Ďalšie podujatie v rámci vzdelávacieho cyklu NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ sa bude konať v utorok 16. februára 2021 na tému SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC. Predstavia sa v ňom zástupcovia nadácie SOCIA, občianskeho združenia TENENET a Národného projektu Výskum, ktorý realizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Tretie stretnutie pracovnej skupiny „Participatívny rozpočet”

Za východiskovú tému tretieho stretnutia, ktoré sa konalo dňa 10. februára 2021, bol na predchádzajúcom stretnutí účastníkmi zvolený problém nedostatočnej účasti verejnosti, ktorý veľmi úzko súvisí práve s nedostatočnou informovanosťou o participatívnom rozpočte na strane verejnosti. Pri pomenovaní problému bolo poukázané aj na cieľové skupiny, ktoré býva do participatívneho rozpočtu problematické zapojiť, a to konkrétne skupinu seniorov a mladých ľudí, ktorí sa doň nemôžu zapájať z dôvodu nízkeho veku. Predpoklad, že ak komunikujeme dobre, dostatočne, rôznymi kanálmi a navyše cielene, tak účasť verejnosti by mohla rásť, nás priviedol k čiastkovému problému, na ktorý sme sústredili pozornosť na treťom stretnutí – na komunikáciu.

Podujatie otvoril Daniel Klimovský s prezentáciou o akademických pohľadoch na rozsah participácie verejnosti. Nasledovali inšpiratívne prezentácie dobrej komunikačnej praxe z Hlohovca a Trnavy, ktoré nám priblížili pestrú paletu komunikačných nástrojov, podujatí, metód a techník, ktoré možno uplatniť v snahe nie len informovať a zaujať, ale aj zapojiť do procesu čo najviac obyvateľov. Účastníci (18) rozdelení do dvoch skupín sa ďalej pasovali s úlohou, v rámci ktorej mali navrhnúť súbor komunikačných nástrojov a ďalších prvkov komunikačnej kampane, ktorou by dokázali osloviť a zapojiť do procesu participatívneho rozpočtu 50 seniorov (skupina 1) / 50 mladých ľudí (skupina 2). Výsledky práce v skupinách priniesli množstvo stimulov, kreatívnych nápadov a posolstiev, ktoré v závere medzi sebou skupiny zdieľali. Program zakončilo rozprávanie hostí z Kutnej Hory (Vít Šnajdr – vicestarosta, Karolína Vilímová a Prokop Němec – zástupcovia žiakov) o pilotnom ročníku participatívneho rozpočtovania so zapojením žiakov a mladých ľudí. Výstup hosťa bude spracovaný do podoby newslettra a rozoslaný účastníkom pracovnej skupiny i všetkým odberateľom. Ďalšie stretnutie pracovnej skupiny sa bude konať dňa 10. marca 2021.

Participatívny rozpočet

Výzvy a odporúčania v sociálnej oblasti, komunitné plánovanie sociálnych služieb a sociálne podnikanie – aj tieto témy priniesol tretí diel online vzdelávania NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ!

Tretie pokračovanie online vzdelávacieho programu Na občanoch záleží s témou „Mimovládne organizácie a samospráva – sociálne služby a pomoc", ktoré sa konalo dňa 16. februára 2021, otvoril a moderoval Martin Mňahončák, garant Národného projektu Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti (NP Výskum mimovládnych organizácii a občianskej spoločnosti) realizovaný Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Hosťkami boli zástupkyne občianskeho združenia Tenenet a nadácie SOCIA. Elena Kopcová (Tenenet) pomenovala výzvy a odporúčania sociálneho sektora na Slovensku, ktoré vyplynuli z realizovaného výskumu. V jej prezentácii sa dozviete ako mimovládne organizácie spolupracujú so samosprávami v sociálnej oblasti, čo je k tomu zo strany samosprávy potrebné a kde na to zobrať financie? Mária Machajdíková (SOCIA) poskytla návod ako sa dopracovať k dobre spracovanému komunitnému plánu sociálnych služieb. Otvorila dôležité otázky, ktoré je pri komunitnom plánovaní sociálnych služieb potrebné klásť si: je ponuka sociálnych služieb pre našich obyvateľov dostatočná? Vieme zabezpečiť primeranú podporu pre všetky cieľové skupiny? Využívame zdroje účelne a hospodárne, aby sme sieťovali potreby, ktoré sa v kontexte našej samosprávy objavujú? Marcela Hajtmánková (Tenenet) poskytla vhľad do témy sociálneho podnikania a registrácie sociálnych podnikov. Ako môže samospráva využiť sociálne podnikanie pre svoj ďalší rozvoj? Koho sociálne podniky zamestnávajú a koľko ich na Slovensku máme?

Ak si dané otázky kladiete i vy, alebo by ste sa chceli dozvedieť aké dobré príklady v sociálnej oblasti zo slovenskej praxe sú inšpiráciou i v zahraničí, pozrite si záznam z tohto podujatia: https://www.youtube.com/watch?v=1HHkczT2INA.

Mimovládne organizácie a samospráva – sociálne služby a pomoc

Štvrté pokračovanie vzdelávacieho online programu NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ tentokrát s témou INKLUZÍVNE POLITIKY A ZAPÁJANIE ZRANITEĽNÝCH SKUPÍN

Dňa 23. februára 2021 sme vo vzdelávacom programe Na občanoch záleží pokračovali témou zapájania zraniteľných skupín do tvorby verejných politík tak, aby samospráva bola skutočne pre všetkých. Podujatia sa zúčastnilo celkovo 73 účastníkov.

Svidník je jedným z najrozmanitejších miest na Slovensku. Žijú v ňom významne zastúpené komunity s Rusínskou a Ukrajinskou národnosťou, Rómovia, ľudia rôzneho náboženského vyznania, obchodované ženy, ľudia so zdravotným znevýhodnením, seniori ale i mladí ľudia, ktorí z mesta odchádzajú. Ako možno jednotlivé skupiny zviditeľniť, uvidieť a zapojiť? O príprave a tvorbe stratégie inklúzie v meste Svidník rozprávali primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová a Kristína Tchirová, zamestnankyňa Mestského úradu zodpovedná za styk a komunikáciu s verejnosťou, spolu so zástupkyňami Centra pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) Elenou Gallo Kríglerovou a Alenou Holka Chudžíkovou. Cieľom stratégie bolo nie len rozmanitosť vidieť, identifikovať a zmapovať potreby jednotlivých komunít, ale aj priniesť participáciu na územie mesta. Ako celý proces nadizajnovali? Čo nové sa o svojom meste dozvedeli z výskumu? Aké nástrahy bolo potrebné prekonať? A aké bezprostredné zmeny projekt Svidníku a jeho obyvateľom priniesol?

Dobré príklady z praxe odzneli vďaka primátorovi mesta Dobšiná Jánovi Slovákovi a Mariánovi Bubenčíkovi, Rómskemu vajdovi, ktorí nastavili model komunikácie s rómskou menšinou tak, aby priniesol efekt. Ľudí učia finančnej gramotnosti a správnemu hospodáreniu, reagujú na potreby obyvateľov v oblasti bývania či školstva a prostredníctvom sociálneho podniku vytvárajú nové pracovné príležitosti. Zástupcovia združenia IMBILIO (Jozef Griač ml., Jozef Griač st., Miriam Dobrovodská, Jana Šmigurová) predstavili program Prvá kvapka, ktorý šetrí vodu a efektívne využíva energie v mestských budovách, vďaka pomoci zdravotne znevýhodnených ľudí. Dosiahnutá finančná úspora sa delí na tri časti – jedna časť sa vracia späť do budovy, druhá časť putuje na vývoj technológií a tretia časť je venovaná ľuďom so zdravotným postihnutím. Z ušetrených prostriedkov škola vytvorí zelený projekt (napr. zelená strecha, výsadba nových stromov), pričom o rozdelení zdrojov z úspory rozhodujú žiaci školy a ich rodičia. Veronika Prachárová z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) predstavila manuál komunitného plánovania sociálnych služieb, ktorý vznikol na základe veľkej analýzy komunitných plánov sociálnych služieb 30 najväčších samospráv na Slovensku. Povinnosťou každej samosprávy je komunitný plán sociálnych služieb vytvoriť - chcete vedieť ako postupovať krok po kroku?

Čo môžete na svojom úrade vo veci zapájania zraniteľných skupín urobiť hneď? Prečo zapájať zraniteľné skupiny? Aké metódy pre zapojenie zraniteľných skupín môžeme zvažovať? Aké bariéry bránia zraniteľným skupinám participovať? A na čo treba pamätať, keď samospráva realizuje podobný participatívny proces? Jednotlivými časťami Metodiky zapájania zraniteľných skupín pre mestá a obce sprevádzali Alena H. Chudžíková a Janka Kadlečíková z CVEK.

Videozáznam z podujatia: https://www.youtube.com/watch?v=uJVZ1hWSv2U&t=8s.

Na občanoch záleží

 

Kabinet participácie

25. 2. 2021 sme otvorili KABINET PARTICIPÁCIE – diskusný klub Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti o participácii. Na youtube si ju v živom prenose pozrelo 48 účastníkov, ku koncu dňa stúpol počet zhliadnutí na viac ako 100.

Úvodná diskusia  patrila publikácii Atlas inšpirácií – od obyvateľa k občanovi, alebo ako budovať komunitu. Predmetom diskusie boli metódy zapájania a vťahovania občanov do vecí verejných. Autorky prezentovali svoje bohaté skúsenosti z realizácie množstva rozmanitých podujatí, ktorými sa im darilo aktivizovať občanov.

Mary Radváková sa po takmer 20-tich rokoch práce v humanitárnych organizáciách po celom svete vrátila do rodného Humenného, kde založila Občiansku agentúru komunitného rozvoja 1317, ktorá sa zaoberá zlepšovaním života a budovaním jeho identity. Kto je Humenčan a Humenčanka? Tento prístup sa ukázal ako inšpiratívny a zaujal mnohých účastníkov diskusie. Inge Doležalová sa takisto po rokoch vrátila na východ Slovenska, kde založila najprv platformu, neskôr občianske združenia Sociálny Prešov. Jeho cieľom je sieťovať ľudí, poskytovať informácie, konzultácie, poradenstvo, pripravovať malé i väčšie občianske aktivity, ktorými dokazuje, že dobré nápady nemusia stáť veľa peňazí.

Diskusia priniesla odpovede na otázky aká je hodnota súdržnej komunity, ako začať na zelenej lúke, ako prebudiť pasívnych občanov. Živú diskusiu rozprúdili aj otázky účastníkov cez sli.do, ktorých zaujímalo, čo môže pre budovanie komunity robiť samospráva, ako zapájať neorganizovaných občanov, ako budovať príslušnosť k obci v satelitoch, ako môže budovať komunitu samosprávny kraj.

Atlas inšpirácií je otvoreným dokumentom, do ktorého môže prispieť každý, ktorému sa osvedčila nejaká metóda zapájania občanov v praxi. Takto obohatený dokument bude k dispozícii v elektronickej podobe ako súčasť znalostnej databázy NP PARTI.

Atlas inšpirácii

Otvárame spoluprácu s Metodicko-pedagogickým centrom

Začiatkom februára 2021 Úrad Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti podpísal Memorandum o spolupráci s Metodicko-pedagogické centrum (PDF, 493 kB) so zámerom podporiť proces presadzovania občianskeho vzdelávania a participácie mladých ľudí v súlade s princípmi Iniciatíva pre otvorené vládnutie.

ŠKOLA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ

Prvým krokom spolupráce bola príprava podujatia pre učiteľov v rámci úvodného stretnutia Učiteľského fóra Škola a občianska spoločnosť, ktoré predstavili:

 • Katarínu Čavojskú a Veroniku Fishbone Vlčkovú z Rada mládeže Slovenska a výsledky výskumnej správy Mládež - občianska spoločnosť a participácia, ktorá vznikla v rámci projektu NP VÝSKUM,
 • Dominiku Halienovú a Alexandru Hrabinovú z Úradu Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti so školením Ako zavádzať program participatívnych rozpočtov v prostredí stredných a základných škôl?
 • Vieru Hodoškovú z MPC Prešov.

KEDY? PRE KOHO?

Školenie sa uskutočnilo 25. februára 2021 o 13:00 hod. pre účiteľov občianskej náuky, náuky o spoločnosti, etickej výchovy, etiky, dejepisu, filozofie a príbuzných predmetov.

NP TEACHERS

Učiteľské fóra sú samostatnou aktivitou národného projektu Metodicko-pedagogického centra so Štátnym pedagogickým ústavom s názvom Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS), ktorý je financovaný z Európskeho sociálneho fondu cez OP Ľudské zdroje. Cieľom projektu je podporiť profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri zavádzaní a realizácii zmien v školách a školských zariadeniach v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

LINK NA PODUJATIE

https://www.facebook.com/events/931424740998705

CIELE SPOLUPRÁCE ÚSV ROS A MPC

V dlhodobom horizonte veríme, že naša vzájomná spolupráca pomôže vytvoriť predpoklady na spoluprácu základných a stredných škôl s MNO, ktorá môže efektívne zúročiť existujúce know-how, expertízu a  kreativitu MNO, ako aj podporiť

Učiace sa inštitúcie - budujeme kapacity v štátnej správe

Vo februári 2021 prebehlo druhé kolo rokovaní s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré prejavili záujem o spoluprácu na pilotnej schéme. Oficiálne spústenie pilotnej schémy Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí ústredných orgánov štátnej správy, do ktorej sa zapojilo 8 ústredných orgánov štátnej správy je naplánované na marec 2021.

V druhom kole rokovaní sa počet ústredných organizácií štátnej správy zredukoval na osem, Úrad vlády SR odstúpil od spolupráce na pilotnej schéme z dôvodu, že v jeho kompetencii nie je tvorba verejných politík a legislatívy. Súčasne poukázal na možnosť využitia spolupráce s občianskou spoločnosťou a MNO v procese recenzovania analytických výstupov ÚV SR.

8 INŠTITÚCIÍ, 8 POLITÍK, 8 PARTICIPATÍVNYCH PROCESOV

Na Výzvu Úradu splnomocneneca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na predkladanie žiadostí o spoluprácu na pilotnej schéme pozitívne zareagovalo:

 • Ministerstvo spravodlivosti SR
  • verejná politika: Zavedenie a zefektívnenie funkčného prepojenia verejných registrov týkajúcich sa podnikateľského sektora s cieľom  zvýšiť transparentnosť podnikateľského prostredia s dôrazom na právnu úpravu nového obchodného registra
 • Ministerstvo vnútra SR
  • verejná politika: Stratégia krízového riadeni
 • Ministerstvo kultúry SR
  • verejná politika: Stratégia uplatniteľnosti absolventov umeleckých škôl a kultúrnych smerov v praxi
 • Národný bezpečnostný úrad
  • verejná politika: Zvyšovanie reziliencie spoločnosti voči kybernetickým hrozbám na úrovni samosprávnych krajov, miest a obcí
 • Ministerstvo životného prostredia SR
  • verejná politika: Zákon o zmene klímy
 • Úrad vlády SR
  • verejná politika: súbor inovatívnych modelov zapájania verejnosti do spolurozhodovania pre opatrenia na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Slovenskej republiky
 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR
  • verejná politika: Podpora udržateľnej mobility – zákon o verejnej osobnej doprave
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • verejná politika: Tvorba Koncepcie globálneho vzdelávania a návrh na zaradenie Stratégie inklúzie vzdelávania do PS
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  • verejná politika: Zákon o kompenzáciách ŤZP

RIADENÁ PARTICIPÁCIA A OBČIANSKA PARTICIPÁCIA NIE JE TO ISTÉ

Uvedomili sme si, že prenos poznatkov a zručností v oblasti participatívnej tvorby verejných politík musí byť postavený na potrebách, znalostiach a skúsenosti, ktorá prichádza priamo zvnútra inštitúcií a rezortov. Riadená participácia, ktorú iniciujú subjekty verejnej správy (ministerstvá, obce, mestá, či samosprávne kraje) je samostatnou a špecifickou disciplínou, ktorá si potrebuje budovať vlastnú poznatkovú prax.

Budovanie kapacít sa môže opierať o skúsenosti a poznanie prameniace z občianskej participácie, teda participácie iniciovanej "zdola", ale súčasne si treba uvedomiť, že participatívny proces, ktorý je vo "vlastníctve" inštitúcií verejnej správy si vyžaduje inú perspektívu a nastavenie procesov nielen navonok voči zapájanej verejnosti, ale aj dovnútra inštitúcie.

UČIACE SA INŠTITÚCIE A ŽIVÉ PROCESY

V rámci pilotnej schémy sme sa zamerali na ústredné orgány štátnej správy a "živé procesy" tvorby konkrétnych verejných politík. Program budovania kapacít je nastavený na princípe učiacich sa organizácií a budovaní komunity praxe prostredníctvom pracovno - konzultačných stretnutí k plánovaným, či reálne spusteným a prebiehajúcim procesom participatívnej tvorby verejných politík.

KOORDINÁTORI PARTICIPÁCIE

V strede nášho záujmu sú koordinátori participácie, ktorí budú v rámci jednotlivých rezortov zodpovední za prípravu, riadenie a manažment participatívneho procesu. Spoločne budeme hľadať odpovede na otázky: Kto je koordinátor participácie? Aká je jeho úloha? Ako nastaviť pravidlá hry? Ako si určiť mieru zapojenia varejnosti do tvorby verejnej politiky? S kým proces realizovať? Kto sú aktéri? A aké metódy participácie požiť?

ZÁKLADNÝ A NADSTAVBOVÝ MODUL

Proces vzdelávania je postavený na základnom a nadstavbovom module. Základný modul slúži k príprave návrhov vstupných správ, participatívnych projektov, či participatívnych scenárov k vybraným verejným politikám. Nadstavbový modul bude kreovaný na základe konkrétnych potrieb skupiny a jednotlivých rezortov v previazaní na realizáciu a vyhodnotenie participatívnych procesov.

ZDIEĽANIE SKÚSENOSTÍ A POZNATKY Z PRAXE

Dôležitým prvkom stretnutí bude okrem iného zdieľanie skúseností s expertmi z rôznych ministerstiev, ktorí uz realizovali participatívne procesy. Ich praktické skúsenosti budú jedinečným vkladom do procesu vzájomného učenia.

Odbornými garantmi nášho programu sú: Michal Sedlačko z FH Campus Wien a Alexandra Poláková Suchálová z Ústavu verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.

Učiace sa inštitúcie_pozvánka

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]