Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. január 2022, štvrtok
 

Z denníkov analytiky - Január 2018

14. 02. 2018

Ako nastaviť kvalitný participačný proces? - spracovanie pracovných štandardov participácie

Spracovali sme pracovný preklad oficiálnych štandardov (PDF, 689 kB) zapájania verejnosti do tvorby verejných politík v Rakúsku, ktorý bol v januári 2018 predstavený na III. pracovnom stretnutí v Liptovskom Mikuláši. Bruno Konečný zabezpečil preklad Usmernenia pre participáciu verejnosti na politickom rozhodovaní prijatých Výborom ministrov 27. septembra 2017. Príručka a odporúčanie sú priamo aplikovateľné v prebiehajúcej praxi ako praktický návod na nastavenie procesov, advokáciu participácie v  tvorbe verejných politík. Sumarizujú kľúčové zásady, princípy a podmienky kvalitnej participácie verejnosti a umožňujú tak eliminovať pomerne často deformovane vnímaný inštrument participácie. Sú východiskovým dokumentom pre ďalšiu analytickú činnosť – zber dát pre účely analýzy ekonomických prínosov participácie; podkladový materiál pre overovanie zrozumiteľnosti, funkčnosti a praktickosti metodických nástrojov v aplikačnej praxi; podkladom pre tvorbu metodických nástrojov zohľadňujúcich špecifiká reálnej aplikačnej praxe v SR.

Nové prírastky v tíme

Od januára 2018 sme náš odborný tím posilnili o dvoch nových spolupracovníkov na pozícii odborný metodik a analytik. Náš tím na národnom projekte rozšírili o Alexandru Hrabinovú a Tomáš Maleca, ktorí pre dobu realizácie projektu vstúpili do štátnej dočasnej služby. Na starosti majú komunikáciu s vybranými pilotnými projektami (Alexandra Hrabinová: pilotný projekt 5 a pilotný projekt 8, Tomáš Malec: pilotný projekt 4 a pilotný projekt 7), zber dát z pilotnej schémy, zameraný na zhodnotenie a analýzu participačných procesov, ako aj ďalšie analytické úlohy a zadania v rámci podaktivity 2 / analyticko–metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do praxe. Súčasne sme vo svojom tíme v rámci zmluvných vzťahov vo verejnom záujme privítali:  Janu Plichtovú, Elenu Kríglerovú, Alenu Chudžíkovú, Janu Kadlečíkovú a Jarmilu Lajčákovú.  

Prvé verejné diskusie k výsledkom podaktivity 2

Prvú komplexnejšiu verejnú prezentáciu výsledkov a skúseností z podaktivity 2 sme realizovali v rámci III. pracovného stretnutia k pilotnej schéme v Liptovskom Mikuláši v termíne 16. a 17. januára 2018.

  • JE MOŽNÉ NASTAVIŤ VÝZVY NA ČERPANIE FONDOV PARTICIPATÍVNE?  - vedeli ste, že môžete vstúpiť do prípravy a tvorby výziev zo ŠF? Pohľad na prvé skúsenosti z participatívnej tvorby výziev v praxi štrukturálnych fondov (EŠIF) a dobré skúsenosti z projektu NP PARTNERSTVO odprezentoval hosť stretnutia - Miroslav Mojžiš, odborný garant národného projektu PARTNERSTVO.
  • SOCIAL RETURN ON INVESTMENT, ALEBO POHĽAD DO ANALYTICKÝCH EXPEDÍCIÍ – všeobecne sa hovorí, že participácia a zapojenie verejnosti zvyšuje náklady? Vieme zistiť koľko nás reálne stojí participatívny proces? Vieme vyhodnotiť benefity a ekonomické prínosy participácie? Prezentácia priebežných výsledkov analytickej pracovnej skupiny, ktorá rieši ekonomické prínosy participácie viedli: Veronika Ferčíková a Bruno Konečný)
  • MERANIE KVALITY PARTICIPÁCIE, INDEX KVALITY DIALÓGU A DELIBERÁCIE – 1.časť, workshop s Janou Plichtovou na tému ako merať kvalitu participačných procesov - riadená diskusia s aktérmi pilotných projektov na tému meranie kvality participácie, ukazovatele sledovania participačných procesov existujú univerzálne kritériá produktívnej participácie? Ako vyzerá poctivý participačný proces? Vieme ako na to? Akú úlohu v participačnom procese hrá komunikácia, alebo index kvalitnej komunikácie. Aké sú piliere kvalitného dialógu? (viedla: Prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD.)
  • MERANIE KVALITY PARTICIPÁCIE, INDEX KVALITY DIALÓGU A DELIBERÁCIE –2. časť,  workshop s Janou Plichtovou na tému, či existujú univerzálne kritériá produktívnej participácie? Ako vyzerá poctivý participačný proces? Vieme ako na to? Akú úlohu v participačnom procese hrá komunikácia, alebo index kvalitnej komunikácie. Aké sú piliere kvalitného dialógu? (viedla: Prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD.)
  • AKO RIADIŤ KVALITNÝ PARTICIPAČNÝ PROCES - predstavenie Rakúskych štandardov participácie a Pravidiel účasti verejnosti na tvorbe verejných politík, krátke zastavenie a diskusia k nastaveniu kvalitného procesu, alebo ako maximalizovať účinnosť participácie a výhody účasti verejnosti na tvorbe politík (viedol: Bruno Konečný)

Zber dát z prostredia pilotnej schémy

Prostredníctvom naratívnej správy k pilotným projektom za rok 2017 prebehla ďalšia fáza zberu dát z jednotlivých pilotných projektov pre pracovnú skupinu „zberačov a lovcov“, ktorú vedie Daniel Klimovský. Konkrétne ide o zber dát II., zameraný na hodnotenie a monitoring pilotnej schémy. V súčasnej dobe prebieha priebežné vyhodnocovanie a príprava nadstavbovej fázy – zber doplňujúcich dát priamo v prostredí realizácie jednotlivých pilotných projektov. Dáta sa samostatne zbierali z pohľadu zapojených MNO, partnerských subjektov VS.

Pripravujeme spoločenskú hru o participatívnom rozpočtovaní

V previazaní na problematiku pilotného projektu 8 / Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta, ktorý realizuje mesto Hlohovec so združením Utópia, sme sa rozhodli zabezpečiť špecifickú formu podpory participatívneho rozpočtovania prostredníctvom prípravy špecializovanej  spoločenskej hry pre podporu o participatívnom rozpočtovaní. Spoločenská hra bude mať široké možnosti využitia nielen v prostredí miestnej územnej samosprávy (obce a mestá) v rámci prípravy procesu participatívneho rozpočtu, ale najmä v prostredí regionálnych škôl – základné a stredné školy. Našim zámerom v projekte je podpora inovatívnych foriem vzdelávania, ktoré majú potenciál zvyšovať mieru a možnosti zapojenia verejnosti do správy vecí verejných. Participatívne rozpočtovanie je samostatnou kapitolou zapájania verejnosti. Participatívny rozpočet umožňuje občanom bezprostredne vstupovať do definovania rozpočtu mesta, pričom pre všetkých aktérov otvára možnosť priamo spolupracovať pri definovaní položiek rozpočtu a ich následnej realizácii v praxi mesta. Verejnosť/občania v participatívnom procese určujú svoje potreby/problémy a mestské a obecné úrady v spolupráci s občanmi hľadajú spôsoby, ako ich naplniť a následne riešiť. Spoločenská hra bude oficiálne odprezentovaná v apríli 2018 rámci odbornej konferencie k pilotnému projektu č.8 v Hlohovci.

NP PARTI NA CESTÁCH, alebo III. pracovné stretnutie k pilotnej schéme participatívnej tvorby verejných politík

V termíne od 15. do 17. januára 2017 sa v Liptovskom Mikuláši bude konať III. pracovné stretnutie k pilotnej schéme participatívnej tvorby verejných politík. Stretnutie je zamerané na prípravu výročnej monitorovacej správy za rok 2017 a prezentáciu aktuálneho stavu pilotných projektov.

sumarizacia (JPG, 135 kB)

Súčasťou stretnutia bude workshop so šéfkou analytickej výpravy Prof. PhDr. Janou Plichtovou, PhD. na tému ako merať kvalitu participačných procesov. Riadená diskusia s účastníkmi stretnutia bude spoločne hľadať odpovede na otázky: Existujú univerzálne kritériá produktívnej participácie? Ako vyzerá poctivý participačný proces? Vieme ako na to? Akú úlohu v participačnom procese hrá komunikácia, alebo index kvalitnej komunikácie. Aké sú piliere kvalitného dialógu? 

Špeciálnou vsuvkou bude stretnutie s Miroslavom Mojžišom, odborným garantom národného projektu Partnerstvo, ktorý predstaví proces participatívnej tvorby výziev v praxi a reálne skúsenosti z projektu na tému participatívna príprava výziev na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

Často sa stretávame v prostredí verejnej správy s tým, že participácia a zapojenie verejnosti zvyšuje náklady. Ale vieme zistiť koľko nás reálne stojí participatívny proces? Vieme vyhodnotiť benefity a ekonomické prínosy participácie? Problematike sme venovali samostatný blok, vedený Veronikou Ferčíkovou.

Posledným príspevkom z analytických expedícií bude workshop s Brunom Konečným na tému ako maximalizovať účinnosť participácie a výhody účasti verejnosti na tvorbe politík. Bude zameraný na nastavenie kvalitného participačného procesu a predstaví Rakúske štandardy participácie a naše Pravidlá účasti verejnosti na tvorbe verejných politík.


Žiadosť o platbu

Ku dňu 31. januáru 2018 bola spracovaná a vyexportovaná Žiadosť o platbu s číslom 314011M2985002 v sume 39 949,55 Eur, ktorá sumarizovala finančné čerpanie na národnom projekte NP PARTI za mesiac október 2017.

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]