Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Z denníkov analytiky - Jún 2020

05. 06. 2020

Participatívne rozpočty na základných školách sa budú pilotne zavádzať v Trenčíne

Stretnutie s mestom TrenčínDňa 15. júna 2020 sme sa v priestoroch ÚSV ROS stretli so zástupcami mesta Trenčín, viceprimátorom Patrikom Žákom a Veronikou Sučanskou, ktorá sa v meste Trenčín venuje práci s mládežou s veľkým nasadením. Oslovili nás so záujmom o spoluprácu v rámci pilotného ročníka zavádzania participatívnych rozpočtov na základných školách v Trenčíne, ktoré sa na tomto stupni vzdelávania budú realizovať vôbec po prvýkrát na Slovensku. Zástupcovia mesta Trenčín nás informovali, že v meste majú osem základných a jednu málotriednu školu. S realizáciou participatívnych rozpočtov na týchto školách plánujú začať od septembra 2020 a v mestskom rozpočte majú na tento účel vyčlenené aj zdroje. Veľmi nás teší, že môžeme byť pri tom a spolu s mestom Trenčín pilotne testovať zavádzanie participatívnych rozpočtov aj v prostredí základných škôl.

Okrem participatívneho rozpočtu na školách nás zástupcovia mesta informovali aj o participatívnom procese, ktorý v meste beží od júna 2020. Ide o participatívnu prípravu plánu udržateľnej mobility (PUM). Počas mesiaca jún majú občania možnosť pripomienkovať analytickú časť PUM vypracovanú Centrom dopravního výskumu a zároveň navrhovať riešenia na zlepšenie mobility v meste. Viac informácii nájdete na webovej stránke mesta Trenčín.

Prínosy participácie a ako ich merať

„Potrebujeme ďalej tvoriť, získavať a ukazovať dobré príklady a prínosy participácie, ktorú často berú politici, aj úradníci, ako niečo otravné a zdržujúce.”

Dnes sa uskutočnila expertná konzultácia k pripravovanej teoretickej štúdii, venovanej prínosom participácie, súčasným trendom v ich meraní, ako aj základnému rámcu pre ich meranie a hodnotenie. Zámerom štúdie bolo navrhnúť rámec, ktorý by dal odpovede na otázky:

 • Aká bola úspešnosť participácie a či boli dosiahnuté stanovené ciele?
 • Ako fungoval samotný proces participácie (napr. čo v procese dobre zafungovalo, čo sa v procese nepodarilo, aké poučenia plynú pre budúce aktivity v participácii)?
 • Aké sú dopady procesu participácie (napr. na účastníkov procesu, na tvorcov politík, na kvalitu politík)?

Teoretickú štúdiu s názvom UNIVERZÁLNY RÁMEC PRE MERANIE PRÍNOSOV A NÁKLADOV PARTICIPÁCIE, spolu s modelovou prípadovou štúdiou, spracovali expertky NP PARTI Soňa Karikova a Daniela Švihlová.

Cieľom stretnutia bolo otvoriť diskusiu k spracovaným výstupom, získať spätnú väzbu a prediskutovať možnosti uplatnenia metodického rámca pre hodnotenie prínosov participácie v praxi slovenskej samosprávy.

Stretnutie prinieslo cenné pripomienky a postrehy k prioritizácii ďalších krokov ÚSVROS, ako aj k možnostiam rozvíjania témy formou testovania hodnotiacich procesov na živých participatívnych procesoch v praxi pilotných projektov, ako aj v rovine ďalšieho výskumu a vzdelávania.

Na stretnutí sa okrem autoriek zúčastnili: Dagmar Gombitová (Slovenská evaluačná spoločnosť), Milota Sidorová (Metropolitný inštitút Bratislava), Magdaléna Bernátová (M.B.Consulting), Alexandra Poláková (Ústave verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave), Alexandra Hrabinová a Alžbeta Neuschlová (ÚSV ROS).

Teoretickú štúdiu a modelovú prípadovú štúdiu zverejníme do konca júna 2020 na stránkach ÚSV ROS.

Prínosy participácie a ako ich merať

Správy z kuchyne NP Parti: Blíži sa veľké finále! A vy môžete byť pri tom...

NP Parti after partyPoznačte si do kalendára dátum 6. a 7. august 2020. V Novej Cvernovke sa bude konať záverečná konferencia k národnému projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík (NP PARTI). V rámci konferencie vás budeme informovať o výsledkoch a dopadoch projektu, vyskladníme nové výstupy a publikácie, ktoré spracovali jednotlivé expertné pracovné tímy a súčasne sa dozviete nové klebety z podpalubia realizácie projektu. Napríklad aj to, že NP PARTI je príbeh, ktorý nekončí... Národný projekt začal v apríli 2017 a bol fascinujúcou, viac ako trojročnou odbornou expedíciou. Jej cieľom bolo rozšírenie poznatkov o funkčnosti a nefunkčnosti participatívnych mechanizmov v každodennom živote na úrovni štátu, samosprávnych krajov, mikroregiónov, ako aj miest a obcí. Na našej ceste nás sprevádzalo viac ako dvesto expertov z prostredia mimovládnych organizácií, akademického sektora a subjektov štátnej, regionálnej a miestnej územnej samosprávy. Bola to dlhá a vzrušujúca cesta, ktorá priniesla mnoho nečakaných výziev, odborných dobrodružstiev, výskumných interakcií, ale aj osviežujúcu prácu a pobyt v teréne. Vás všetkých, ktorých participácia – zapájanie občanov v akejkoľvek podobe a na akejkoľvek úrovni  zaujíma, láka, inšpiruje, ale možno aj odrádza, desí, či provokuje, srdečne pozývame na našu záverečnú odbornú konferenciu, ktorej sme dali názov NP PARTI - AFTER PARTY. Sledujte nás ďalej, predbežný program konferencie, ako aj registračný link zverejníme do konca júna 2020.

Analýza účinnosti legislatívnych nástrojov a aplikačnej praxe

Na základe realizácie projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík a pilotných projektov, ktoré boli v rámci tohto projektu podporené, bolo odhalených viacero problémov v aplikačnej praxi a aj v legislatíve. Materiál predstavuje Analýzu účinnosti legislatívnych nástrojov a aplikačnej praxe (ZIP, 4 MB). Následne bolo vypracovaných viacero odporúčaní, legislatívnych návrhov  a návrhov na zmeny v aplikačnej praxi vo vybraných oblastiach, ktoré sa týkajú:

 • prístupu k informáciám,
 • petícií, elektronických petícií a petičné portály,
 • realizácia volebného práva – voľba poštou,
 • združovanie občanov,
 • participácia na tvorbe všeobecne záväzných predpisov,
  • poslanecké návrhy zákonov a návrhy výborov
  • zapracovanie metodiky - postupy predkladateľov legislatívnych materiálov pri účasti verejnosti na legislatívnom procese do Legislatívnych pravidiel vlády
 • participácia na tvorbe nelegislatívnych aktov prijímaných orgánmi verejnej správy - doplnenie záväznej metodiky participácie,
 • participácia verejnosti na ochrane životného prostrdia,
  • návrhy posilňujúce participáciu verejnosti (územné plánovanie, stavebný poriadok)
   • zástupca verejnosti v procese schvaľovania územného plánovania
   • úprava zúčastnenej osoby v konaniach podľa stavebného zákona
  • návrhy reagujúce na negatívnu prax pri participácii verejnosti v zmysle Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
   • vypustenie práva verejnosti podať odvolanie aj v prípadoch, ak verejnosť nebola účastníkom prvostupňového konania
   • opatrenia proti zneužívaniu práv verejnosti
 • participácia verejnosti na živote v obci,
  • povinné zverejňovanie návrhov uznesení a materiálov na rokovanie zastupiteľstva
  • inštitút spoločnej pripomienky
  • zverejňovanie všetkých podkladových informácií k legislatívnemu procesu v samospráve
  • návrh legislatívneho zakotvenia participatívneho rozpočtu do právneho poriadku SR

Materiál súčasne predstavuje súbor samostatných textov, ktoré sa venujú vybraným problémom z aplikačnej praxe, ktoré sú spracované formou konkrétnych príkladov z praxe:

 • Problematika preskúmateľnosti nelegislatívnych dokumentov prijímaných vládou SR
 • Problematika nadmernej nedôvodnej aktivity v konaniach EIA
 • Problematika nesprístupňovania uznesení orgánov činných v trestnom konaní vydaných podľa §197 ODS. 1 PÍSM. A – D) trestného poriadku
 • Problematika poslaneckých návrhov zákonov, ktoré neprechádzajú pripomienkovým konaním
 • Problematika petičných portálov a portálov na podanie hromadných pripomienok
 • Problematika pozmeňujúcich návrhov – príklad z praxe

Legislatíva v aplikačnej praxi ÚSV ROS

Pracovná skupina expertov - Legislatíva a participácia (Kristína Babiaková, Zuzana Ujjobbágyová, Imrich Vozár, Peter Wilfling) spracovali pre potreby Úradu, súbor samostatných dokumentov pre prípadné návrhy na zmenu legislatívy a aplikačnej praxe (ZIP, 5 MB). Materiál ponúka súbor vypracovaných a rozdiskutovaných viacero legislatívnych odporúčaní, konkrétnych legislatívnych návrhov  a návrhov na zmeny v aplikačnej praxi vo vybraných oblastiach:

 • Návrhy na zmeny vo vypracovávaní programov na zlepšenie kvality ovzdušia a návrhov na ich zlepšenie do budúcna,
 • Legislatívne návrhy týkajúce sa participácie k stavebnému zákonu,
 • Návrh legislatívnej úpravy týkajúcej sa participácie k zákonu o územnom plánovaní,
 • Legislatívny návrh novely legislatívnych pravidiel vlády vo vzťahu, k zapracovaniu metodiky určenej pre postup predkladateľov legislatívnych materiálov pri účasti verejnosti na legislatívnom procese,
 • Legislatívny návrh novely zákona o rokovacom poriadku NR SR
 • Návrh legislatívneho zakotvenia participatívneho rozpočtu do právneho poriadku.

Poznámka: Návrhy sú prílohami k záverečnému materiálu Legislatíva v aplikačnej praxi. Súčasne legislatívny návrh novely legislatívnych pravidiel vlády vo vzťahu, k zapracovaniu metodiky určenej pre postup predkladateľov legislatívnych materiálov pri účasti verejnosti na legislatívnom procese a Legislatívny návrh novely zákona o rokovacom poriadku NR SR (PDF, 874 kB) bol odpočítaný v rámci merateľného ukazovateľa Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS.

12 statočných, alebo dvanásť rozhovorov s aktérmi pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík

autori: Alexandra Hrabinová, Tomáš Jacko, Eliška Herinková, Bruno Konečný, Tomáš Malec, Jakub Varíni, Dominika Halienová, Alexandra Poláková

Sumarizácia rozhovorov, zviditeľňujúce pilotné projekty a ich témy, ktoré projekt v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík priniesol (zvažujeme možnosť spracovania samostatnej e-publikácie s možnosť prekliknutia na identifikačné e-karty projektov), rozhovory slúžili ako podklad pre záverečnú analýzu pilotnej schémy.

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]