Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2022, nedeľa
 

Z denníkov analytiky - Marec 2019

19. 03. 2019

VERÍME VIAC VLÁDE, CIRKVI ČI UNIVERZITÁM?

Dňa 11. marca 2019 v Umeleckej besede Slovenskej v Bratislave prebehla verejná prezentácia výsledkov prieskumu verejnosti o participácii občanov v SR, ktorej predchádzala tlačová konferencia. Výstupy z reprezentatívneho prieskumu slovenskej verejnosti k dôvere a participácii sa tak stali vstupnou bránou k panelovej diskusii na tému: VERÍME VIAC VLÁDE, CIRKVI ČI UNIVERZITÁM? Verejná panelová diskusia, ktorej cieľom bolo  interpretovať výsledky reprezentatívneho prieskumu, ako aj verejne diskutovať o tom, ako sa ľudia zapájajú do verejných politík, ktoré faktory ich participáciu podporujú, ktoré ich skôr odrádzajú, či ako dôverujú inštitúciám, otvorili autorky reprezentatívneho prieskumu p. prof. Jana Plichtová a Anka Šestáková, ktoré diskutovali s p. Michalom Vašečkom a p. splnomocnencom Martinom Giertlom. Zámerom panelu bol súčasne blok venovaný tomu, čo tieto výstupy znamenajú v kontexte Iniciatívy pre otvorené vládnutie a prípravy pokračovania národného projektu Participácia, ako aj prípravy akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2019 a 2020.

NIEČO NA TEJ PARTICIPÁCII JE!, alebo ako sme prispeli k príprave akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie 2019 – 2020 a pokračovanie NP PARTI II.

Dňa 14. marca 2019 sa v Umeleckej besede Slovenskej v rámci Týždňa otvoreného vládnutia konalo verejné podujatie zamerané na tému budovania kapacít pre proces participatívnej tvorby verejných politík. Účastníkmi podujatia boli zástupcovia verejnej správy, občianskej spoločnosti, mimovládneho sektora, ako aj akademického prostredia. Akú úlohu má mať v procese budovania kapacít verejnej správy Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti? Aké sú očakávania štátnej správy? Aké sú úlohy a výzvy pre regionálnu a miestnu územnú samosprávu? Ako sa vieme priblížiť k občanom a verejnosti? Ako vzdelávať občiansku spoločnosť? Ako zapojiť školy do procesu budovania kapacít v oblasti participácie a participatívnej tvorby verejných politík? Aké sú prvé úspechy v procese zavádzania participatívnej tvorby verejných politík v prostredí verejnej správy? Otvorenie podujatia bolo spojené s panelovou diskusiou o skúsenostiach z participatívnej tvorby verejných politík s účastníkmi participatívnych procesov na všetkých úrovniach – štátnej, regionálnej i lokálnej. Súčasne podujatie vytvorilo priestor pre interaktívnu diskusiu rôznych cieľových skupín k téme budovania kapacít. Podnety z workshopu budú podkladom pre definovanie zadaní  pre pokračovania národného projektu Participácia, ako aj pre prípravu akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2019 a 2020.

Štruktúra podujatia:

 • 9:00 – 9:15: otvorenie a privítanie účastníkov, predstavenie programu (ÚSV ROS)
 • 9:15 – 10:00: panelová diskusia / Niečo na tej participácie je!  
  • moderátor: Daniel Klimovský
  • téma: skúsenosti s participatívnou tvorbou verejných politík na troch úrovniach vládnutia
  • hostia: Paľo Široký – Ministerstvo životného prostredia SR, Dana Gavalierová – Trenčiansky samosprávny kraj, Jana Kadlečíková – Centrum pre výskum etnicity a kultúry
 • 10:00 – 11:00 – prezentácia ukotvenia participácie v Iniciatíve pre otvorené vládnutie, NP Parti, NP Parti do budúcnosti (ÚSV ROS)
 • 11:00 – 11:20 – prestávka na občerstvenie
 • 11:20 – 12:50 – World café: 3 stoly (štát, samospráva a MNO+ občianska spoločnosť) -  diskusia s účastníkmi o potrebách a ponuke daných inštitúcii v kontexte participácie
 • 12:50 – 13:00 – reportovanie výsledkov a návrhov z workshopu World Café
 • 13:00 – koniec podujatia
 • Prezentácia uktovenia participácie v Iniciatíve pre otvorené vládnutie, NP Parti, NP Parti v budúcnosti (PDF, 1 MB)

VZDELÁVACIE SYLABY PRE VZDELÁVACÍ PROGRAM ZAMERANÝ NA PARTICIPATÍVNU TVORBU VEREJNÝCH POLITÍK

Dňa 8. marca 2019 sme zo strany PDCS obdržali prvú pracovnú verziu vzdelávacích syláb (PDF, 532 kB)pre vznikajúci vzdelávací program, ktorý by mal byť venovaný téme participatívnej tvorbe verejných politík. Materiál vypracovali Karolína Miková a Dušan Ondrušek (PDCS). Mesiac marec bude venovaný internému a externému pripomienkovaciemu procesu spracovaného dokumentu, ktorý by mal obsahovo zadefinovať novovznikajúci vzdelávací program. Dňa 28. marca 2019 na VI. pracovnom stretnutí k pilotnej schéme v Hlohovci (hotel Jeleň) bude vytvorený priestor pre verejnú diskusiu k návrhu syláb pre vzdelávací program, ktorý by sme radi testovali od júla 2019 do decembra 2019 na troch vzdelávacích skupinách (3 x 20 osôb z prostredia verejnej správy). 


 

Participatívny rozpočet na Strednej umeleckej škole v Trenčíne

Stredná umelecká škola v Trenčíne začala s celým procesom participatívneho rozpočtu ako prvá. Žiaci spolu s koordinátorkou boli nadšení možnosťou rozhodnutia finančnej dotácie na parti rozpočet z TSK v hodnote 1000 €. Škole sa páčil nápad participatívneho rozpočtu natoľko, že navýšila tento rozpočet ešte o 500 €. Žiaci školy preto rozhodovali o prerozdelení celkovej sumy 1 500€ na projekty, ktoré sami mali možnosť navrhnúť. Kampaň projektov sa konala na všetkých hodinách občianskych náuk, počas celého týždňa. Žiaci svoje projekty prezentovali spolužiakom všetkých ročníkov na škole a tým pádom mali predkladatelia projektov možnosť odprezentovať svoje projekty všetkým možným hlasujúcim. Škola si vo svojich pravidlách určila, že projekty by mali byť zamerané na skvalitnenie klímy na škole, mali by prispieť k lepšej orientácií na škole, propagácií školy, vytvorenie oddychovej zóny pre žiakov a zlepšiť ekologické otázky.

Žiaci navrhli projekty:

 • Atrium – skrášlenie vnútorného dvoru v budove školy, ktorý je momentálne ako nevyužitý priestor v škole. Po skrášlení átria tam môžu oddychovať žiaci počas prestávok a voľných hodín, mohol by to byť pracovný priestor pre študentov z odboru exteriérový dizajn. Žiaci by si tu mohli kresliť, fotiť a vystavovať svoje práce. Bol by tu aj bylinkový záhon a ovocné stromy.
 • Maľba tried – keďže dizajn stien v triedach nezodpovedá dnešnej dobe, žiaci by si chceli vymaľovať triedy podľa vlastného štýlu. Výmaľba jednej triedy si vypočítali na sumu do 200 €.
 • Stop šmyku – pred hlavným vchodom do školy sa už veľmi veľa žiakov pošmyklo. Preto si žiaci vymysleli projekt protišmykových rohoží. Tento veľmi praktický projekt pre celú školu by vyšiel 157,03€.
 • Zrkadielko, zrkadielko... – odpoveď na otázku: „zrkadlo, zrkadlo, kto je najkrajší na svete?“, by žiaci na SUŠ v Trenčíne hľadali ťažko. Prečo? Pretože sú 3 zrkadlá pre 502 študentov. Prostredníctvom projektu by tak zakúpili 8 nových zrkadiel a cena by bola 120€.
 • Separujeme – „ak by ste na škole hľadali kôš na separáciu odpadu, rýchlejšie by ste našli ihlu v kope sena“, takýto slogan mali žiaci, ktorí si pripravili projekt na nákup košov na separovanie. Nakúpili by 25 farebných košov a žiaci budú budú mať šancu recyklovať na každej chodbe a tým prispieť tak lepšiemu životnému prostrediu. Projekt bol stál 437,50€. 

Viac o projektoch a o celom participatívnom rozpočte na SUŠ Trenčín je zverejnených na instagramovom účte žiackej rady školy.

Fotografie z workshopu na Strednej umeleckej skole v TrencineFotografie z workshopu na Strednej umeleckej skole v TrencineFotografie z workshopu na Strednej umeleckej skole v TrencineFotografie z workshopu na Strednej umeleckej skole v TrencineFotografie z workshopu na Strednej umeleckej skole v Trencine

Workshop k participatívnemu rozpočtu v Pruskom

Dňa 14. marca 2019 o 11:00 hod. sa v Strednej odbornej škole v Pruskom uskutočnil celoškolský workshop k participatívnemu rozpočtu. Žiaci z každej triedy  vybrali najlepšie nápady na projekty, ktorých cieľom je prispieť k pozitívnej zmene v škole. Na  workshope nápadov žiaci, na základe spoločného zvažovania, vybrali  tie najlepšie projektové návrhy, ktoré následne budú rozpracované do konkrétnych projektov. Tie určená komisia prehodnotí a vyberie do záverečného hlasovania.

Vybrane projekty

V tento deň SOŠ Pruské navštívil aj pán prezident Andrej Kiska, ktorý sa po oficiálnej časti a besede so žiakmi aktívne zaujímal o participatívny rozpočet, oboznámil sa aj s návrhmi, ktoré mali pripravené žiaci a pozitívne zhodnotil zapojenosť školy do pilotného ročníka. Žiačka zo IV.A triedy predstavila projekt, ktorý je zameraný na nákup a vybavenie pomôcok pre kynológov a na umiestnenie lavičiek pred školským internátom a druhý projekt,  zhotovenie trenažéra na podporu výučby technických predmetov v škole prezentoval žiak z II.A triedy. Pán prezident ocenil aktivitu žiakov a zdôraznil význam a princípy participácie a spolurozhodovania v každodennom živote škôl a  zaangažovanosť žiakov na pozitívnej zmene.

Fotka z workshopu Fotka z workshopu Fotka z workshopu Fotky workshop

Workshop k participatívnemu rozpočtu na Strednej odbornej škole v Dubnici nad Váhom

Aj SOŠ Dubnica nad Váhom sa zapojila do projektu „Participatívne rozpočty na stredných školách“, ktorého cieľom je ukázať žiakom, že aj oni môžu byť spoluúčastní na rozhodovaní sa vo veciach, ktoré sa ich bezprostredne týkajú.

Dňa 14. marca 2019 sa uskutočnil workshop návrhov projektov študentov. Na úvod všetkých privítal riaditeľ školy Ing. Miroslav Dziak a poprial všetkým veľa kreatívnych nápadov. Krátky príhovor mala aj p. koordinátorka, Mgr. Barbora Sender, ktorá pripomenula žiakom princípy participácie a priebeh workshopu.  S nápadmi pre lepšiu školu sa zišlo približne 50 študentov 1.-3. ročníka, ktorí živo diskutovali v šiestich skupinách. Na záver sa vybrali 4 projekty, ktoré postúpia do finálneho hlasovania: minigolf, altánok, zlepšenie podmienok na WC a oddychová zóna. Dúfame, že fantázia študentov neopustí ani v nasledujúcich aktivitách týkajúcich sa procesu projektu.

Fotografia z workshopu na SOS v Dubnici nad Vahom Fotografia z workshopu na SOS v Dubnici nad VahomFotografia z workshopu na SOS v Dubnici nad VahomFotografia z workshopu na SOS v Dubnici nad VahomFotografia z workshopu na SOS v Dubnici nad VahomFotografia z workshopu na SOS v Dubnici nad VahomFotografia z workshopu na SOS v Dubnici nad VahomFotografia z workshopu na SOS v Dubnici nad Vahom

 

Prednostom úradov miestnej samosprávy sme prezentovali možnosti uplatnenia participatívneho rozpočtu v samospráve i na školách

Dňa 15. marca 2019 sme na konferencii Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy (APÚMS) v Podbanskom prezentovali prvé priebežné zistenia z prebiehajúceho výskumu participatívnych rozpočtov na úrovni slovenských samospráv. O čom sme hovorili?

 • o nosných modeloch, ktoré sa s menšími obmenami opakujú vo viacerých samosprávach
 • o tom, čo spôsobuje neexistencia pojmu „participatívny rozpočet“ v legislatíve
 • o mechanizmoch vyčleňovania a uvoľňovania zdrojov
 • o deliberácii a hlasovaní ako metódach občianskeho rozhodovania
 • o nových alebo menej zvládnutých témach v procese participatívneho rozpočtu na Slovensku (investície do súkromného majetku, inklúzia znevýhodnených skupín)
 •  o konkrétnych príkladoch dobrej a zlej praxe

O svojej praktickej (a veľmi pozitívnej) skúsenosti s participatívnymi rozpočtami porozprávala prezidentka APÚMS Denisa Bartošová (prednostka MsÚ Piešťany, bývalá prednostka MsÚ Hlohovec). 

Okrem participatívneho rozpočtu v samosprávach sme otvorili i tému participatívny rozpočet a štát, ktorú sme demonštrovali na príklade Portugalska. A že participatívny rozpočet nie je len pre „veľkých“ sme názorne ukázali predstavením pilotnej schémy zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v Trenčianskom samosprávnom kraji.

Fotografia z prezentácie ÚSV ROS k participatívnym rozpočtomFotografia z prezentácie ÚSV ROS k participatívnym rozpočtom

Workshop k participatívnemu rozpočtu na Obchodnej akadémii Milana Hodžu v Trenčíne

V marci tohto roka sme sa v rámci pilotného ročníka Participatívneho rozpočtovania na stredných školách v Trenčianskom samosprávnom kraji boli pozrieť aj na workshope Obchodnej akadémie Milana Hodžu v Trenčíne.

Na workshope žiackych nápadov žiačky tretieho ročníka prezentovali  zaujímavé projekty ako napríklad projekt KLUBOVŇA, projekt KAVIARNIČKA a ďalšie menšie zaujímavé žiacke nápady. Navrhované projekty boli zaujímavé aj tým, že žiaci plánujú pri ich realizácii spolupracovať s ďalšími odbornými školami v Trenčíne. Ďalej predstavili plány ako projekty realizovať ekologicky, respektíve ako plánujú využiť na výrobu sedacích vakov do KLUBOVNE zvyšky látok, alebo ako ďalej spracovať a využiť odpad z kávy na výrobu pílingov v rámci projektu KAVIARNIČKA.

navrhovany projekt Kaviarnickanavrhovany projekt klubovna

Na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Trenčíne prebehla kampaň k vybraným projektom v rámci participatívneho rozpočtu na školách

Fotografia z nastenky s projektami SOS obchodu a sluzieb TrencinDňa 18. marca 2019 sme navštívili Strednú odbornú školu obchodu a služieb v Trenčíne, na ktorej bol projekt participatívneho rozpočtu rozbehnutý v plnom prúde. Projekt sa stretol s veľkým záujmom nielen študentov a študentiek, ale aj vedenia školy, ktoré prisľúbilo navýšenie rozpočtu o 500€ ak víťazné prvé 3- 4 projekty budú  svojimi nákladmi prevyšovať sumu 1000€  a zároveň budú mimoriadnym prínosom pre chod školy. Už vo februári prebiehal úvodný workshop, kde študenti a študentky diskutovali o rôznych zaujímavých projektoch, ktoré by sa dali podporiť z ponúkanej sumy. Z mnohých nápadov postúpili do finálneho rozhodovania projekty, ktoré sa venujú napríklad vytvoreniu bylinkovej záhrady v priestoroch školy, rozšíreniu oddychovej zóny, rozšíreniu wi-fi spojenia na škole či zabezpečenia viac mikrovlniek do jedálne pre študentov a študentky so špeciálnymi stravovacími potrebami.

Hlasovanie o víťazných projektoch prebieha v týchto dňoch a aj my už netrpezlivo očakávame ako to celé dopadne.

 

Workshop k participatívnemu rozpočtu na gymnáziu v Partizánskom

Dňa 20. marca 2019 sa o 14:00 hod  konal v učebni geografie  workshop navrhovaných projektov študentov gymnázia Partizánske. Workshop prebiehal za účasti koordinátora parti rozpočtu na škole Vladimíra Marka.

Prezentované projekty:

 1. Nové akvárium do učebne biológie vrátane stolíka s úložným priestorom
 2. Kontajneri na separovaný zber na chodbách (papier, plasty)
 3. Zriadenie študentskej klubovne
 4. Nábytková zostava na atlasy a mapy v učebni Geografie

Študenti pri prezentácii jednotlivých projektov  zdôvodnili  dôvody, pre ktoré uvedené projekty navrhujú, čo považujú za ich klad  a prínos. Zároveň prebehla neformálna diskusia k projektom.

 1. Akvárium - projektom by sa  doplnilo do učebne Biológie  nové akvárium s pestrým živočíšnym a rastlinným prostredím vrátane vyhovujúceho podstavca a úložným priestorom s odkladacím  priestorom pre  potravu prípadne iné akvaristické potreby.
 2. Kontajnery na separovaný zber na chodbách - v triedach sa v súčasnosti neseparuje odpad. Doplnením kontajnerov na chodbách, by bolo možné separovať papier a plast. Dnes sa mladí začínajú zaujímať viacej o triedenie odpadov, jedným z dôvodov je aj  téma začína viacej rezonovať, či už na sociálnych sieťach resp. v iných médiách  a k uvedomovaniu si tohto stavu súčasnosti mladými ľuďmi.
 3. Zriadenie klubovne na škole - študentky prezentovali návrh na zriadenie klubovne v škole, zástupcovia školy prisľúbili vyčleniť na tento účel miestnosť, ktorá by sa podľa navrhovateliek projektu  vymaľovala a dokúpil by sa nábytok na odkladanie a sedenie. Zároveň by sa umiestnil v klubovni aj počítač. Miestnosť by mala slúžiť študentom počas prestávok, prípadne pri podujatiach, zároveň ako priestor, kde môžu tráviť čas,  v prípade dlhších čakacích lehôt najmä pri  medzimestských spojoch. V miestnosti bude umiestnený stolný futbal, ktorý aj teraz radi študenti počas prestávok využívajú.
 4. Nábytková zostava do učebne geografie - navrhovateľka projektu, by chcela zútulniť učebňu geografie. V súčasnosti sa v miestnosti nachádza množstvo máp, atlasov a iných pomôcok, ktoré sú neusporiadane rozmiestnené po miestnosti, či už po stoloch resp. parapetoch. Zakúpením odkladacieho nábytku, by bolo možné tieto pomôcky zmysluplnejšie uskladniť, odložiť čím by miestnosť výučby vyzerala útulnejšie a komfortnejšie.

Zároveň prebehla k navrhovaným školským projektom neformálna diskusia. Koordinátor projektov pán Marko, navrhol študentov spísať podnety doplňujúce návrhy prípadne zápory na jednotlivé projekty ostatných navrhovateľov. Po ukončení workshopu bola dohodnutá fáza prípravy  projektov s cenovými kalkuláciami, V zmysle zadania max 750,00 € na jeden projekt.

Fotografia z workshopu na gymnaziu v PartizanskomFotografia z workshopu na gymnaziu v PartizanskomFotografia z workshopu na gymnaziu v PartizanskomFotografia z workshopu na gymnaziu v PartizanskomFotografia z workshopu na gymnaziu v PartizanskomFotografia z workshopu na gymnaziu v Partizanskom

Kampaň na Strednej odbornej škole v Trenčíne

Fotografia z kampane - SOS TrencinPočas návštevy školy dňa 20. marca 2019 prebiehala kampaň k projektom, ktoré vybrala komisia ako najlepšie projekty z návrhov žiakov. Kampaň prebiehala formou informatívnych letákov umiestnených na viacerých dostupných miestach v priestoroch školy. Informatívne letáky si pripravili žiaci pútavo, aby získali pre svoj projekt čo najviac hlasov. V škole prevažujú študenti, a preto aj projekty boli orientované skôr na zabezpečenie športových aktivít, či už na úpravu priestoru k halovému futbalu, alebo doplnenie športovej výbavy. Zapojenie školy do participatívneho procesu v škole hodnotila koordinátorka p. Provazníková ako nový svieži vánok do zabehnutého študijného procesu.

Fotografia z kampane - SOS Trencin Kampan na skole SOS TrencinFotografia z kampane - SOS TrencinFotografia z kampane - SOS TrencinFotografia z kampane - SOS Trencin

Študenti povedali, čo chcú zmeniť... Participatívny rozpočet na SOŠ I. Krasku 491, Púchov

Participatívny rozpočet realizovaný na Strednej odbornej škole v Púchove prešiel do druhej polovice. Všetkých 14 tried malo možnosť svoj nápad predstaviť vo forme projektu. Následne členovia hlasovacej komisie pripomienkovali a schvaľovali 8 podaných projektov na základe vopred určených pravidiel participatívneho rozpočtu. Projekty s rovnakou tématikou sa spojili.

Dňa 20.3.2019 v aule školy prebehol workshop formou prezentácie 5tich vypracovaných projektov.

Po úvodnom slove pani riaditeľky a koordinátorky participatívneho rozpočtu na škole, tvorcovia jednotlivých projektov odprezentovali svoje návrhy a finančné kalkulácie každého projektu samostatne. Názvy projektov jasne pomenovali témy, ktoré chceli študenti riešiť.

 1. Zábavná telocvičňa
 2. Inštalácia žalúzií
 3. Obnova toaliet
 4. Parkovisko pre bicykle
 5. Internet v škole

Po úspešnej prezentácií, nasleduje týždňová kampaň tímov súťažiacich projektov. Tu majú navrhovatelia projektov poslednú možnosť získať hlasy ešte nerozhodných študentov. Do prvej polovice apríla prebehne hlasovanie cez aplikáciu a vyhlásenie víťazných projektov. Poslednou fázou je samotná realizácia predmetu víťazných projektov. Držíme palce!

Workshop k participatívnemu rozpočtu na Strednej odbornej škole v Považskej Bystrici

Dňa 22. marca 2019 bolo stretnutie žiakov Strednej odbornej školy v Považskej Bystrici s vedením školy, ktorého cieľom bolo posúdiť realizovateľnosť navrhovaných projektov. Na stretnutí poverení žiaci spolu s koordinátorkou Alenou Behrovou predstavili finálny zoznam projektov, ktorý vzišiel zo stretnutia s navrhovateľmi (z workshopu):Fotografia z workshopu z Povazskej Bystrici

 1. Lepšia wifi
 2. Spoločenské hry vrátane kalčeta
 3. Prerobiť sociálne zariadenia
 4. Kávovar
 5. Učebné pomôcky pre stavbárov
 6. Parkovisko pre žiakov
 7. Stojan na bicykle
 8. Skrášliť okolie školy
 9. Lepšie sedenie pred triedami
 10. Workout ihrisko
 11. Náradie do posilňovne
 12. Nové osvetlenie do tried
 13. Nové sprchy do šatní pri telocvični
 14. Nové okná do telocvične
 15. Závesy do tried
 16. Rovnošaty pre žiakov

Žiaci o svojich nápadoch živo diskutovali, predstavili pozitívne aj negatívne stránky každého navrhovaného projektu a v spolupráci s riaditeľom školy Jánom Kunovským rozdelili projekty na realizovateľné, podmienečne realizovateľné a nerealizovateľné. Medzi schválené projekty, ktoré sa môžu začať pripravovať na kampaň pred hlasovaním, boli zaradené lepšia wifi, spoločenské hry, stojan na bicykle, lepšie sedenie pred triedami a skrášlenie okolia školy. Projekty, ktoré boli podmienečne realizovateľné, napríklad závesy do tried či kávovar, mali malé nedostatky a preto sa vedenie školy stretne s navrhovateľmi a informuje ich, akým spôsobom by mali projekty dopracovať. Medzi nerealizovateľné projekty sa zaradili napríklad nové okná do telocvične, a to z dôvodu nedostatočných financií na realizáciu takého veľkého projektu. Ďalšie projekty v tejto kategórii sa vedenie školy rozhodlo realizovať z iných zdrojov.

Workshop k participatívnemu rozpočtu na gymnáziu v Bánovciach nad Bebravou

Workshop k participativnemu rozpoctu - gymnazium Banovce nad BebravouNa gymnáziu v Bánovciach nad Bebravou sa 25. marca 2019 konal workshop participatívneho rozpočtu. Na úvod si žiaci pripravili video s fotografiami, kde si pripomenuli hranie spoločenskej hry, ktorá približuje žiakom participatívny rozpočet. Následne začala prezentácia pripravených nápadov. Nápady boli:

 • KNIŽNICA (450€),
 • PLÁVANIE (120€),
 • DOUČOVANIE (80€),
 • TULIVAKY (300€),
 • MIKINY (255€),
 • TOALETY (500€),
 • NOVÉ DRESY (370€),
 • LEN TAK NÁHODOU (500€),
 • LAVIČKY LÁSKY (100€)

V rámci diskusie vznikali podnetné otázky a pripomienky na predstavené nápady žiakov. Počas celého workshopu bola okrem koordinátorky prítomná aj riaditeľka školy, ktorá po prezentácií všetkých nápadov zhodnotila, že by mohli byť všetky nápady zrealizovateľné a preto poprosila všetkých predkladateľov, aby rozpracovali svoje nápady do podoby projektu s podrobným rozpočtom.

Workshop k participativnemu rozpoctu - gymnazium Banovce nad BebravouWorkshop k participativnemu rozpoctu - gymnazium Banovce nad BebravouWorkshop k participativnemu rozpoctu - gymnazium Banovce nad BebravouWorkshop k participativnemu rozpoctu - gymnazium Banovce nad Bebravou

Schvaľovanie projektov v rámci participatívneho rozpočtu na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Prievidzi

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prievidzi sa ku dňu 27. marca 2019 nachádzala v etape schvaľovania projektov vedením školy. Predchádzali tomu jednotlivé etapy v súlade s harmonogramom. Študenti SOŠOaS navrhli spolu cca 20 projektov, ktoré boli odprezentované na workshope. Z workshopu vzišlo 8 projektov, ktoré boli predmetom schvaľovania vedením školy.

Zoznam projektov a ich vyhodnotenie:

1. Dresy pre športové družstvá školy  – 20 ks tričiek, tvorba návrhov (projekt v hodnote 250,-- EUR)

Ďalší život projektu: vzhľadom na to, že sa pripravuje nové logo školy projekt nepostúpil do užšieho kola.

2. Zriadenie knihovne a čitárne vo vestibule školy – kúpa kresla, lampy, svojpomocné zabezpečenie kníh a odborných časopisov (projekt v hodnote 130,-- EUR)

Ďalší život projektu: projekt postúpil do užšieho kola a bude predmetom kampane a hlasovania,

3. Vonkajšia oddychová zóna vo vnútrobloku školy – zakúpenie paletového sedenia, bedminton, úprava trávnatej plochy, deky, vankúše, výsadba černíc, ktoré budú slúžiť pri praktickom vyučovaní (kuchár, čašník, cukrár) (projekt v hodnote 480,-- EUR)

Ďalší život projektu: projekt postúpil do užšieho kola

4. Nový život laviciam – kúpa farieb, repasovanie starých lavíc (nebola definovaná suma)

Ďalší život projektu: vedenie školy postupne obnovuje a vymieňa lavice a zariadenie tried, takže by to nebolo efektívne využitie finančných prostriedkov, projekt nebol vybraný do užšieho kola

5. Vytvorenie bylinkovej záhrady – zakúpenie byliniek, kamienkov na chodníky, informačných tabuliek atď. Projekt bol poňatý nie len užitkovo ale aj náučno-umelecky (projekt v hodnote 700,-- EUR)

Ďalší život projektu: je potrebné ho prepracovať na úspornejšiu verziu, projekt bol vybraný do užšieho kola, 

6. Vnútorná oddychová zóna – využitie a úprava existujúcich priestorov školy, ktoré slúžia na oddych – zakúpenie spoločenských hier, stolíkov k existujúcim lavičkám, vytvorenie tanečných krokov v tanečnej zóne (projekt v hodnote 390,-- EUR)

Ďalší život projektu: projekt postúpil do užšieho kola

7. Výučba s dataprojektormi – zakúpenie dataprojektoru, ktorý by sa využíval v rámci výučby a pri prezentácii projektov (projekt v hodnote 640,-- EUR)

Ďalší život projektu: vedenie školy plánuje zaviesť lepšie internetové pripojenie v rámci školy čím sa budú môcť využívať aj iné prezentačné nástroje, projekt nepostúpil do užšieho kola

8. Separácia odpadu – zakúpenie zberných nádob (do každej triedy 2 ks, na plast + papier), svojpomocné označenie nádob (projekt v hodnote 600,-- EUR)

Ďalší život projektu: projekt postúpil do užšieho kola

Celkové vyhodnotenie vedením školy:

Vedenie školy sa zhodlo a vybralo z pomedzi 8 projektov 5, ktoré považuje ako realizovateľné.

Jedná sa o projekty:

 • č. 2 (knihovňa),
 • č. 3 (vonkajšia oddychová zóna),
 • č. 5 (bylinková záhrada),
 • č. 6 (vnútorná oddychová zóna)
 • č. 8 (separácia odpadu). 

V dňoch 5. až 11. apríla 2019 bude v súlade s harmonogramom prebiehať na škole kampaň a následne v dňoch 12. až 16. apríla 2019 hlasovanie.

Fotografia zo schvalovania projektov na SOS v PrievidziFotografia zo schvalovania projektov na SOS v PrievidziFotografia zo schvalovania projektov na SOS v Prievidzi

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]