Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. december 2021, utorok
 

Z denníkov analytiky - Marec 2020

03. 03. 2020

O školení po školení

Dňa 20.marca 2020 sa konalo interné vyhodnotenie vzdelávania novovytvoreného vzdelávacieho programu Participatívna tvorba verejných politík s Kajou Mikovou za poskytovateľa školení PDCS. Od jesene 2019 do februára 2020 sme preškolili tri skupiny účastníkov z prostredia ústredných orgánov štátnej správy, regionálnej územnej samosprávy a miestnej územnej samosprávy. Zo strany účastníkov boli školenia na základe dotazníkovej i priamej spätnej väzby vysoko hodnotené. V rámci vzdelávania bolo úspešne preškolených 59 zástupcov zamestnancov subjektov verejnej správy.

Predmetom diskusie bol časový rámec (jeho dostatočnosť/nedostatočnosť) a časové dotácie pre jednotlivé bloky vzdelávania. Zo strany úradu vzišiel podnet, že je potrebné rozšíriť časovú dotáciu na oblasť rozhodovania, či realizovať politiku participatívne, alebo nie, identifikácie úrovne participácie, ako aj oblasti výberu aktérov a dizajnovania participatívnych scenárov tvorby verejných politík v previazaní na existujúce Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík na úkor bloku facilitácia, zápisy zo stretnutí a „simulačných hier“.

Samostatným blokom diskusie bola téma prípravy expertov/trénerov pre ďalšie vzdelávanie a úspešnú dissemináciu vzdelávacieho programu Participatívna tvorba verejných politík.

ÚSV ROS pripravuje samostatný materiál, ktorý bude hodnotiacou správou, zameranou na jednotlivé kroky zamerané na oblasť budovania kapacít VS v rámci národného projektu NP PARTI.

Desatoro dobrého dotazníka

Dňa 3.marca 2020 sa konal tréning zameraný na zber dát a spôsoby zapájania verejnosti, alebo konkrétnych aktérov s cieľom získania ich podnetov a názorov prostredníctvom dotazníkových prieskumov verejnej mienky. Tréning s názvom Metódy zberu dát pre analytickú činnosť viedla Alexandra Poláková Suchálová, expertka NP PARTI a výskumníčka a odborná asistentka na Ústave verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.

Hlavná téma tréningu boli dotazníkové formy zberu dát a desatoro dobrého dotazníka. Cieľom školenia bolo získanie vedomostí a zručností, ktoré sú potrebné pre rozhodnutie, či použiť dotazník ako špecifickú formu zberu dát, aké sú výhody a nevýhody dotazníkových prieskumov, ako dizajnovať dotazník, ako formulovať otázky a aké typy otázok používať. 

Stretnutie pre zamestnancov ÚSV ROS otvorilo nový cyklus školení zameraný na problematiku zberu dát (jeho kvalitatívne a kvantitatívne formy). Zámerom bolo testovať nové témy a vzdelávacie bloky, ktoré môžu byť zaujímavé z pohľadu budovania kapacít verejnej správy pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík.

Obsahová štruktúra tréningov - formy zberu dát a podnetov:

  • kvalitatívne: fókusová skupina a pološtruktúrovaný rozhovor
  • kvantitatívne: prieskum verejnej mienky a dotazník.

Prvá fáza parti rozpočtov na školách

Väčšina stredných škôl z Bratislavského samosprávneho kraja a Trnavského samosprávneho kraja zapojených do programu PARTI ROZPOČTY NA ŠKOLÁCH má za sebou prvú fázu, v ktorej prostredníctvom spoločenskej hry zoznámili svojich žiakov s tým, čo to je a ako funguje participatívny rozpočet. Trenčiansky samosprávny kraj sa po prázdninách vracia do školských lavíc a táto úloha väčšinu škôl ešte len čaká. Doterajšia spätná väzba nás však mimoriadne potešila!

„Vždy si budem stáť za tým, že škola hrou bude vždy niečo viac. Myslím si, že sme sa veľa nasmiali a hlavne komunikovali vzájomne o problémoch a názoroch medzi sebou. Veľmi pekne ďakujeme za tieto dve hodiny,“ povedala žiačka z Obchodnej akadémie Nevädzová v Bratislave. Po hre im ostal "chrobák v hlave" a bolo vidieť, že rozmýšľajú ako ďalej. Hneď padlo aj zopár nápadov na projekty, ktoré by sa dali v našej škole zrealizovať,“ doplnila pani učiteľka.

Študenti na Gymnáziu Laca Novomeského v Senici kladne hodnotili najmä náhľad do občianskej participácie, diskusie v skupinách a možnosť zdieľať nápady na riešenia rôznych problémov. Hru sme hrali vo všetkých triedach 1. - 3. ročníka a vo všetkých prípadoch sa stalo, že sa študenti o jednotlivých navrhovaných projektoch veľmi živo rozprávali aj po dohraní hry, čo svedčí o tom, že ich táto hra veľmi zaujala.“ SOŠ podnikania v remeslách a službách, Senica nám napísala, že „hra sa páčila žiakom, aj učiteľom, dokonca si ju vzali aj na lyžiarsky kurz.“

Skutočnosť, že hra zaujala aj žiakov z Trenčianskeho kraja, potvrdila Spojená škola I. Krasku: „dokonca aj prezentácie, keď žiaci museli obhajovať svoje nápady, boli zaujímavé a výstižné“.

Všetkým našim 95 školám držíme palce a želáme Vám, nech sú všetky ďalšie kroky rovnako hravé, živé a nápadité, ako ten prvý! Ďakujeme Vám, že nám pomáhate šíriť vaše-naše úspechy do sveta!

Parti rozpočty na školáchParti rozpočty na školáchParti rozpočty na školách

Parti rozpočty na školáchParti rozpočty na školáchParti rozpočty na školách

Parti rozpočty na školáchParti rozpočty na školách

Dvanásť statočných, alebo katalóg príbehov z pilotnej schémy

Finalizujeme pre vás katalóg dvanástich príbehov participatívnej tvorby verejných politík, ktorý predstaví výsledok zberu dát III., zameraný na monitoring a vyhodnotenie pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík. Výsledkom práce expertnej skupiny Daniela Klimovského je súbor príbehov „projektových manželstiev“ – partnerstiev medzi subjektami verejnej správy a mimovládnych organizácií, ktorých úlohou bolo participatívne pripraviť a spracovať konkrétnu verejnú politiku. Súbor štúdií – príbehov bude dokumentovať katalóg príkladov dobrej/zlej praxe, spracovaných na jednotnom metodologickom základe. Súčasne prebieha finalizácia poslednej štúdie a zároveň sa venujeme editovaniu a gramatickým korektúram jednotlivých materiálov. Katalóg čitateľom ponúkne príklady dobrej a zlej praxe a súčasne dokumentuje priebeh, postupy, riziká, bariéry, mieru zapojenia verejnosti/zainteresovaných skupín, postavenie a úlohu subjektov VS, MNO a iných aktérov v procese prípravy a tvorby konkrétnych verejných politík. Finalizáciu materiálu očakávame v máji 2020.

Knižná edícia Participácia

logo edície ParticipáciaNárodný projekt na svojich cestách – fyzických aj myšlienkových – zozbieral a získal obrovské množstvo poznatkov, informácií a skúseností, ktoré by vydali na knihu. A nie na jednu! Preto sa zrodila myšlienka, ako všetky tieto hodnotné a praktické informácie spracovať a sprostredkovať všetkým, ktorí už verejnosť zapájajú, alebo s participáciou chcú začať a potrebovali by podporu v podobe odbornej literatúry, ktorá na Slovensku stále chýba. Aby sme uspokojili rôzne skupiny predstaviteľov verejnej správy, obyvateľov či mimovládnych neziskových organizácií, ktoré majú buď  parciálne, alebo všeobecné požiadavky na informácie o participácii, rozhodli sme sa na mieru šité publikácie ponúknuť v novej knižnej edícii Participácia, ktorú bude vydávať Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. V rámci prípravy edície sme vypracovali edičný plán, vytvorili logo pre ľahšiu vizuálnu identifikáciu edície a začali sme pracovať na edičnej príprave jednotlivých titulov. Publikácie budú mapovať cestu národného projektu v praktickej rovine – predstavia skúsenosti z pilotných projektov, ktoré otvárali rôzne témy a úrovne zapájania verejnosti, ale aj sprostredkujú informácie z teoretickej úrovne – predstavia výsledky práce výskumných tímov v oblasti participácie na Slovensku. Publikácie budú dostupné v online verzii na webovej stránke národného projektu, kde sme v rámci štruktúry webovej stránky vytvorili a otestovali novú rubriku Publikácie. Cieľom je, aby informácie boli rýchlo a ľahko dostupné. Prístup k publikáciám bude zabezpečený aj prostredníctvom QR kódu.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]