Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2022, sobota
 

Z denníkov analytiky - November 2017

12. 12. 2017

Workshop Áno, či nie?! na Open Government Week 2017

Dňa 7. november 2017 sme sa zúčastnili programu Open Government Week, ktorý nám vytvoril priestor pre stretnutie so zamestnancami organizácií a subjektov štátnej správy. Workshop s názvom Áno, či nie?! bol zameraný na zber kvalitatívnych dát k identifikácii potrieb a požiadaviek subjektov štátnej správy a  expertov MNO pre podporu participačných procesov, spojený s prezentáciou národného projektu ÚSV ROS v rámci OGP WEEK počas tematického dňa venovaného participácii. Workshop viedla Zora Paulíniová.

Pracovné stretnutie k PODA 2

Dňa 8. novembra 2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie PODA 2, ktoré viedol Daniel Klimovský. Stretnutie s odbornými expertmi participácia 4 sa nieslo v znamení koordinačného stretnutia monitorovacieho tímu (hodnotenie participačných procesov na pilotných projektoch a vyhodnotenie pilotnej schémy). Bolo zamerané na určenie ďalšieho postupu členov tohto tímu a diskusia k očakávanému obsahu naratívnych štvrťročných správ a metóde ich spracovania.

Workshop Ako plánovať rozvoj verejných priestorov v spolupráci s verejnosťou?

RVC3Dňa 9. novembra 2017 sme v spolupráci s Regionálnym vzdelávacím centrom Košice zrealizovali interaktívny workshop so starostami z východoslovenského kraja. Podujatie malo názov Ako plánovať rozvoj verejných priestorov v spolupráci s verejnosťou. Stretnutie poskytlo priestor pre kvalitatívny zber dát pre profil absolventa vzdelávacieho programu pre pracovníkov subjektov verejnej správy s dôrazom na regionálne združenia miest a obcí a miestnu územnú samosprávu. Analýza bude realizovaná na základe facilitovaných stretnutí pracovnej skupiny (minimálne 5 pracovných stretnutí poradnej skupiny zameraných na identifikáciu príčin nedostatočnej aplikácie inovatívnych / participatívnych metód v praxi verejnej správy).

Pracovná skupina expertov (8-10 členov poradnej pracovnej skupiny) skúma aké vedomosti, zručnosti, postoje je potrebné posilniť v rámci budovania kapacít VS. Profil absolventa bude zodpovedať výsledkom analýzy - na čo potrebujú byť účastníci pripravení, čo potrebujú vedieť (vedomosti), čo potrebujú vedieť robiť (zručnosti),  aké majú mať postoje. Workshop sa zameral na výmenu skúseností zo zapájania odborníkov a verejnosti do tvorby verejných priestorov v obciach a mestách,  na hľadanie odpovedí ako nastaviť proces zapájania verejnosti, čo môžete samospráva a obec získať, aké kroky potrebuje urobiť, koľko času na to potrebuje, kde sa môžu objaviť prekážky a v čom sú potrebné zmeny, aby sa tieto  procesy dali uplatniť v praxi. Stretnutia s volenými zástupcami z východného Slovenska sa zúčastnili: Ľuba Borošová, Zora Paulíniová, Barbara Gindlová a Daniel Klimovský.

Podanie Žiadosti o platbu

Dňa 13. novembra 2017 sme vyexpedovali Žiadosť o platbu, ktorá predstavovala refundáciu výdavkov za obdobie 04 - 09/2017. NP Participácia (ITMS:314011M298) - ŽOP č. 314011M2985001. Objem nárokovaných / deklarovaných výdavkov v priebežnej ŽOP - refundácia (ITMS: 314011M2985001): 186 459,90 € (z toho suma 28 616,93 € predstavuje paušálne výdavky) v rozklade na: menej rozvinuté regióny (MRR): 152259,05 € a viac rozvinuté regióny (VRR): 34 200,85 €. Aktualizácia: Oprávnené výdavky schválené RO za obdobie 04 – 09/2017 implementácie NP Participácia: 185 499,82 €

Stretnutie členov projektového tímu

Dňa 14.novembra 2017 sa realizovalo stretnutie členov projektového tímu k zhodnoteniu procesov, spojených s prípravou prvej žiadosti o platbu a poďakovaním za mimoriadne nasadenie v rámci jej prípravy v skrátenej lehote. Stretnutie sa hlavne venovalo identifikácii rizikových krokov a následnému návrhu optimalizovaných riešení pre budúcnosť. Témou stretnutia bolo aj ukončenie roka 2017 – vykazovanie prác za mesiace november a december 2017 v previazaní na uzáveru štátnej pokladne a ukončenie roka 2017.   

Neformálne raňajky na tému Stojí participácia za to?

Dňa 16. novembra 2017 sa konali Neformálne raňajky s expertmi na tému "Stojí participácia za to?" s cieľom predstaviť projekt a jeho zámerov expertom z prostredia štátnej správy a akademického prostredia. Základnou témou stretnutia bolo predstavenie vybraných analytických zadaní (Ekonomické prínosy participácie) a súčasného stavu ich riešenia nadviazanie spolupráce a ich zapojenie do projektu v rámci vybraných zadaní a výskumných úloh. Stretnutia sa zúčastnili: Bruno Konečný, Veronika Ferčíková, Iveta Ferčíková a Tomáš Černenko (EUBA) a Richard Filčák (SAV).

Choreografie zmeny III - Dôvera, inštitúcie, verejnosť

Liptovsky MikulasDňa 16. novembra 2017 sa v Diere do sveta v Liptovskom Mikuláši konal tretí diskusný večer z cyklu Choreografie zmeny III.  na tému dôvera, inštitúcie, verejnosť. Diskusiu so Stanom Horníkom – primátorom Hriňovej, Romanom Hofreiterom – sociológom a pedagógom na UMB v Banskej Bystrici a Jánom Púčekom – redaktorom vydavateľstva Absynt moderoval Bruno Konečný. Za NP PARTI sa stretnutia taktiež zúčastnil Ján Gombala.

Choreografie zmeny IV - O tenkom ľade každodennosti, centre a perifériách, lokálnych trhoch a človečine

Liptovsky MikulasDňa 22. novembra 2017 sa v kultúrnom centre Bašta v Bardejove konal štvrtý diskusný večer z cyklu Choreografie zmeny IV.  na tému o tenkom ľade každodennosti, centre a perifériách, lokálnych trhoch práce a človečine, alebo večerné úvahy nad novým zákonom o sociálnych podnikoch. Diskusiu so Michalom Smetankom, Janou Plichtovou, Barbarou Gindlovou a Petrom Paľom, moderoval Bruno Konečný. Za NP PARTI sa stretnutia taktiež zúčastnili: Dominika Halienová a Barbara Gindlová.

Choreografie zmeny V - O Rómoch bez Rómov, alebo participácia Rómov vo verejnom živote

KosiceDňa 23. novembra 2017 sa v Univerzitnej knižnici TUKE v Košiciach konal piaty diskusný večer z cyklu Choreografie zmeny V.  na tému o Rómoch bez Rómov, alebo participácia Rómov vo verejnom živote. Diskusiu Klárou Orgovánovou, Janou Plichtovou, Laurou Dittel a Dagmar Plančárovou moderoval Daniel Klimovský. Za NP PARTI sa stretnutia taktiež zúčastnili: Ján Gombala, Bruno Konečný a Barbara Gindlová.

Panelová diskusia a workshop na podujatí Ako predchádzať konfliktu záujmov pri územnom rozvoji?

Dňa 27. novembra 2011 sa experti NP PARTI Zora Paulíniová, Daniel Klimovský, Imrich Vozár, Martina Paulíková a Alexandra Hrabinová zúčastnili panelovej diskusie spojenej s workshopom s odbornými zamestnancami Stavebných úradov v Grandhotel Permon na Podbanskom. Podujatie s názvom Ako predchádzať konfliktu záujmov pri územnom rozvoji nám pomohlo získať prístup k odborným zamestnancom miestnej územnej samosprávy (mestá, obce, mestské časti) s cieľom zozbierať dáta k téme participatívnej tvorby politík a presadzovanie participačných procesov do praxe verejnej správy.

Stretnutie sme zaradili do bloku profil absolventa vzdelávacieho programu pre pracovníkov subjektov verejnej správy, ktorý zohľadňuje spoločné potreby a špecifiká predstaviteľov verejnej správy (štátna správa, regionálna územná samospráva, regionálne združenia miest  a obcí, miestna územná samospráva). Po dohode s Regionálnym vzdelávacím centrom v Košiciach sa nám ponúkla možnosť pozitívne predstaviť participáciu tým (odborní zamestnanci stavebných úradov), ktorí ju „nemajú v náplni práce a ani zákonne zakotvenú vo svojich kompetenciách, ktoré na úrovni samosprávy plnia“. Rozhodli sme sa, že ideálnou formou bude panelová diskusia, ktorá predstaví pozitívne skúsenosti s participáciou ako nástrojom, ktorý eliminuje potenciálne konflikty spojené s územným rozvojom, plánovaním a implementáciou územných plánov. Uvedomovali sme si, že územné plánovanie je originálnou kompetenciou obce a stavebný úrad vykonáva prenesený výkon štátnej správy, ale považovali sme za dôležité hľadať prienik, kde by sa mohli tieto dve veci rozumne spojiť. A vyšlo nám, že zamestnanci stavebných úradov, ktoré patria pod obce (aj keď vykonávajú prenesený výkon), sú de facto zamestnancami obce, ktorá územný plán pripravuje a obstaráva. Preto je na mieste otázka, či by nemali o procese prípravy a tvorby vedieť viac. Nemajú byť stavebné úrady jedným z aktérov procesu územného plánovania?

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ako aj zástupcovia Regionálnych vzdelávacích centier z Východného Slovenska (Košice, Michalovce, Prešov) došli k záveru, že je dôležité otvoriť diskusiu na túto tému. Navyše účastníkov stretnutia sme vnímali nielen ako odborných zamestnancov stavebných úradov, (ktorí síce netvoria územný plán, ale podľa neho postupujú), ale aj ako obyvateľov, konkrétnych miest a obcí, kde sa narodili, vyrástli, pracujú a žijú, a ktorých sa územný rozvoj a plánovanie dotýka ako občanov / zainteresovanej verejnosti.

Newsletter: Pilotný projekt č.5 - Od Levoče po Spišský hrad

Dňa 29. novembra 2017 bol zverejnený NEWSLETTER / November 2017, ktorý predstavil pilotný projekt 5: Od Levoče po Spišský hrad, politiky medziobecnej spolupráce. Rozhovor s Michalom Smetankom, Alexandrom Mušinkom a Mirom Pollákom Mám obavu, že nám bratislavskí manažéri budú do toho kafrať ..., pripravila Alexandra Hrabinová v supervízii Barbary Gindlovej.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]