Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

Z denníkov analytiky - November 2019

25. 11. 2019

Začali sme vzdelávať zamestnancov Úradu vlády SR ako participovať

V novembri sme pokračovali sériou školení Participatívna tvorba verejných politík, ktoré sme tentokrát otvorili pre zamestnancov Úradu vlády SR. Štátna správa je pre nás prioritou, pretože na ňu sa pri participatívnej tvorbe  verejných politík budú perspektívne klásť tie najvyššie nároky. Aj vzdelávací program je náročný, na čas, aj na množstvo získaných informácií. Štruktúra školenia je našťastie priateľská k zábavnejším metódam získavania informácií, preto si účastníci vyskúšali rôzne hry, kde si prakticky vyskúšali metódy, ktoré sa používajú v procese úspešne vedenej participácie. Prichádzalo k zaujímavým výmenám a interakciám. O tom, či bolo školenie pre nich užitočné, hovoria sami účastníci:

„Ja ďakujem za zdieľanie skúseností na školení a teším sa na pokračovanie!“

„Považujem školenie za veľmi dôležité a potrebné napriek tomu, že to možno mnohí ľudia tak stále nevnímajú. Minimálne predstavuje zrniečko (semienko) pre zamyslenie.“         

Školenie sa uskutočnilo 28. a 29. novembra, lektormi boli Kaja Miková a Dušan Ondrušek z PDCS, pokračujeme v decembri 2019, kedy zavŕšime celé 4-dňové vzdelávanie. Za poskytnutie priestorov v Miestodržiteľskom paláci v Bratislave ďakujeme Úradu vlády SR.

Školenie Úrad vládyŠkolenie Úrad vládyŠkolenie Úrad vlády

Učili sme sa ako komunikovať zrozumiteľne

Dňa 28.11.2019 sa zamestnanci Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti zúčastnili školenia Zrozumiteľná komunikácia vo verejnej správe. Lektor Marcel Ištván, ktorý prednáša aj na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, na konkrétnych príkladoch a textoch ukázal, ako komunikovať efektívne a jasne, a to najmä v úradníckom prostredí. Veríme, že sa nám bude dariť viesť zrozumiteľnú komunikáciu medzi našou inštitúciou a vonkajším prostredím.

Navštívili sme Európsky parlament

Na pozvanie europoslanca Vladimíra Bilčíka sme v dňoch 24.-28.11.2019 cestovali do Štrasburgu, kde sme navštívili Európsky parlament. Exkurzie sa zúčastnili zástupcovia z radov žiakov stredných škôl, ktorí boli zapojení do pilotného ročníka školského participatívneho rozpočtu v Trenčianskom kraji. Po prehliadke mesta nás čakal obed s p. poslancom, exkurzia budovy Európskeho parlamentu a veľmi zaujímavá diskusia, kedy pán poslanec priblížil fungovanie Európskej únie, jeho pohľady a úlohy v Európskom parlamente.

Štrasburg

Participatívne rozpočty na školách už aj v Trnavskom samosprávnom kraji!

Trnavský samosprávny kraj sa rozhodol po vzore Trenčianskeho samosprávneho kraja vyčleniť finančné prostriedky na školský participatívny rozpočet pre všetkých 50 stredných škôl, ktoré má vo svojej pôsobnosti, s cieľom zaktivizovať žiacke školské rady. Preto sme sa 21. novembra 2019 zúčastnili stretnutia zástupcov škôl, kde sme im predstavili, čo je to participatívny rozpočet a ako by mohol vyzerať rozpočet na ich škole, do ktorého sa môžu prihlásiť v tomto školskom roku. Následne sme im predstavili dobré príklady z minulého pilotného ročníka v Trenčianskom kraji. Veľký záujem zúčastnených nás potešil a sme radi, že môžeme byť pri tom.

Speakeri stretnutiaStretnutie zástupcov škôlZástupkyňa ÚSV ROS na podujatí

Právo slobodného zhromažďovania sa občanov stále aktuálnou témou, alebo na konferencii OBSE vo Viedni

Slovensko ako predsednícka krajina Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe v roku 2019 organizuje v dňoch 21. a 22. novembra 2019 vo Viedni stretnutie zástupcov členských krajín k téme práva na voľné zhromažďovanie sa občanov a nenásilné zhromaždenia pre všetkých. Zhromažďovacie právo je dôležitým nástrojom, ktorý slúži občanom na využívanie slobody prejavu, na výmenu informácií a názorov, ako aj na účasť občanov v riešení vecí verejných. Toto právo je dôležitým prostriedkom, ktorý často umožňuje práve skupinám ohrozeným vylúčením, vyjadriť svoj názor. Zástupcovia NP PARTI sa zúčastnili stretnutia zástupcov členských krajín, ktoré reprezentovali zástupcovia štátu a mimovládnych organizácií. Stretnutie predstavuje participáciu a tvorbu politík v širšom meradle členských krajín OBSE.

Stretnutie sa dnes venuje téme slobodného zhromažďovania občanov z pohľadu legislatívy, ako aj dobrej a zlej praxe v členských krajinách. Zajtra pracovné stretnutia otvoria diskusiu na aktuálne spoločenské výzvy ako sú: zhromažďovanie v ére informačnej revolúcie, prínosy a nástrahy komunikácie na sociálnych sieťach, ľudské práva v offline a online svete. Záverečný blok stretnutia bude patriť úlohám nezávislého monitoringu voľného zhromažďovania občanov. Právo na zhromažďovanie občanov je silnou témou nielen preto, že v niektorých krajinách je zhromažďovanie občanov považované za akt neposlušnosti a protizákonného správania, ale aj pre nové globálne výzvy, pred ktorými v čase klimatickej zmeny a krízy demokracie ako civilizácia a spoločnosť stojíme

Svoje vedomosti o práve na zhromažďovanie si na stretnutí obohacujú naše kolegyne z NP PARTI.

Zasadnutie OBSE vo Viedni

Školenie Konflikt ako dar – riešenie konfliktov pre život

Participatívny proces spravidla nie je možný bez konfliktov – od tých drobnejších až po veľké, zásadné otvorené konflikty. Preto je dôležité vedieť ako ku konfliktom pristupovať a riešiť ich. Konfliktom sa nedá vyhnúť, je preto užitočné, keď sa ich naučíme riešiť a vnímať ich aj inak ako len negatívne.

Na tomto školení si účastníci, ktorými boli štátni zamestnanci, ale aj budúci tréneri participácie, vyskúšali rôzne prístupy k vnímaniu konfliktu, k jeho riešeniam, skúmali svoje vlastné tendencie v konfliktoch. Zisťovali kedy a ako je potrebné angažovať mediátora, vyskúšali si v simulovaných situáciách rôzne roly – účastníkov konfliktu, mediátora, pozorovateľa, aby vedeli ako pristupovať ku konfliktom vecne a bez zbytočných emócií a predsudkov.

Školenie sa uskutočnilo 11. a 12. novembra 2019 v Bratislave, lektorkou bola Zuzana Očenášová Vasičáková.

 Školenie Konflikt ako darŠkolenie Konflikt ako darŠkolenie Konflikt ako dar

NEF Consulting

ilustracny obrazok

Posledný novembrový týždeň sme zavítali aj do UK. Jedným z účelov cesty, ktorý sa podaril úspešne naplniť, bolo nadviazať kontakt s „think-tank“ organizáciou New Economics Foundation Consulting (NEF Consulting), v previazaní na agendu nášho úradu, zameranú na meranie ekonomických a sociálnych prínosov participácie. Misiou NEF je transformovať ekonomický systém na systém udržateľnej ekonomiky, ktorá  má „slúžiť“ všetkým ľuďom na planéte. V praxi to znamená, že NEF pomáha organizáciám (vládam, verejným inštitúciám, „zodpovedným“ biznisom, univerzitám a škále organizácií občianskej spoločnosti) uvedomovať si vzťah medzi sociálnymi, ekonomickými a environmentálnymi faktormi.  NEF konkrétne pomáha organizáciám rozvíjať chápanie hodnoty za peniaze, ktorá popri ekonomických nákladov a benefitov zahŕňa aj sociálne a environmentálne výstupy.

V tomto kontexte ponúka NEF napr. tréningy, ktoré môžu byť prospešné aj pri meraní prínosov participácie, ktorých hodnota sa  popri ekonomickej, výrazne odráža aj v dimenzii sociálnej. NEF tréningy sa zameriavajú na budovanie kapacít v používaní nástrojov a metód, ktoré umožňujú napr. monitorovať, merať a zaznamenávať sociálne dopady (measuring the social impact), hodnotu za peniaze (value for money – VFM), sociálnu návratnosť investícií (social return on investment – SROI), alebo aj tréningy zamerané na teóriu a implementáciu zmeny (theory of change), komunikovanie dopadov prostredníctvom „storytelling“ a taktiež zoznamujú ľudí s tzv. konceptom komunitného ekonomického rozvoja (Community Economic Development – CED). Stretnutie iniciovala Soňa Kariková, ktorá sa v rámci projektu zaoberá aj agendou merania prínosov participácie. Za NEF sa stretnutia zúčastnila Tiffany Lam, expertka na „teóriu zmeny“. Veríme, že sa nám podarí kontakt udržať a absolvovať aspoň jeden z NEF tréningov. Ktovie, možno sa s NEF stretneme aj na jedenej z pripravovaných PARTI konferencií.

Interview o participácii a budovaní kapacít v oblasti participácie v UK

Ďalším zo splnených cieľov pracovnej cesty bolo uskutočnenie interview za účelom získania „know-how“ napr. aj o tom, ako a prečo participáciu realizujú naši britskí kolegovia, ako v participácii budovať kapacity, ale aj o tom, akým spôsobom zaistiť, že „rozhodovači“ na najvyšších pozíciách budú k názorom a návrhom verejnosti pristupovať s maximálnou zodpovednosťou. Interview sa pod vedením kolegyne Soni Karikovej uskutočnilo v meste Walsall, ktoré sa nachádza severo-západne od Birminghamu. Na interview participovala Susan Blick, vedúca oddelenia „Konzultácií“ mestského úradu Walsall. Okrem Susan, sa so svojimi skúsenosťami podelil aj Nicholas Duffin z „Inštitútu pre konzultácie“ (The Consultation Institute). Nick v rámci inštitútu dlhodobo poskytuje podporné služby a tréningy osobám a organizáciám, ako je napr. aj mestský úrad Walsall, ktoré majú záujem, alebo realizujú verejný dialóg a participáciu. V súčasnosti pracujeme na tom, aby kompletná verzia interview bola dostupná aj čitateľom nášho newselettra.

Návrh novely Zákona o rokovacom poriadku NR SR

Jedným z výsledkov činnosti expertov z pracovnej skupiny Legislatíva a právny rámec boli analytické výstupy:ilustračný obrázok participácie

  • Analýza existujúcich participatívnych nástrojov v slovenskom legislatívnom rámci na všetkých úrovniach riadenia verejnej správy
  • Analýza bariér v súčasnej legislatíve, ktoré  majú negatívny vplyv na mieru participácie verejnosti na správe vecí verejných
  • Analýza účinnosti legislatívnych nástrojov a aplikačnej praxe

Analýza súčasných legislatívnych nástrojov a možností participácie je jedným z kľúčových pilierov komplexnej Analýzy stavu a možností participácie v Slovenskej  republike, ktorá je hlavným výstupom projektu. Výsledkom záverečného materiálu s názvom Legislatíva v aplikačnej praxi ÚSV ROS je ajspracovanie podkladov a návrhov na zmenu právnych úprav,  legislatívy, či aplikačnej praxe so zameraním na návrhy odporúčaní a opatrení na zlepšenie stavu participácie a zapájania verejnosti do tvorby verejných politík, opatrení zameraných na jeho právnu úpravu, legislatívnu iniciatívu, prípadne novelizáciu zákonov v prospech zavádzania participácie do praxe, vrátane analýzy  procesov presadzovania agendy participácie z pohľadu ÚSV ROS.  V rámci analytickej činnosti boli (okrem iných návrhov) spracovaný aj návrh na legislatívnu zmenu: Návrh novely zákona o rokovacom poriadku NR SR je jedným z výstupov projektu.

Zdôvodnenie a sumarizácia  (spracoval Bystrík Antalík)

Právne predpisy sú z hľadiska ich významu pre fungovanie spoločnosti jednou z najdôležitejších verejných politík. Participácia verejnosti na ich tvorbe by mala byť imanentným záujmom všetkých zložiek verejnej moci, nielen kvôli zlepšovaniu ich kvality, zjednodušovaniu ich implementácie, no v neposlednom rade aj kvôli zvyšovaniu dôvery občanov vo výkon verejnej moci, demokraciu a právny štát. Z dokumentu „Analýza existujúcich participatívnych nástrojov v slovenskom legislatívnom rámci na všetkých úrovniach VS“ vyplynuli viaceré zistenia týkajúce sa legislatívneho procesu na parlamentnej úrovni a zapájania verejnosti do tvorby právnych predpisov.

Verejnosť nemá žiadne relevantné možnosti, ako vstúpiť do legislatívneho procesu na úrovni parlamentu. Na rozdiel od vládnej úrovne, kedy má verejnosť nielen zákonnú možnosť vzniesť svoje pripomienky k návrhu právneho predpisu vo verejnom pripomienkovom konaní, ktorými je predkladateľ povinný sa zaoberať, no zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov tiež stanovuje povinnosť vypracovania návrhu právneho predpisu za účasti verejnosti. Participácia verejnosti na legislatívnom procese je tak zabezpečená už od jeho počiatku. Na parlamentnej úrovni však verejnosť takéto možnosti nemá. Do tvorby právnych predpisov sa verejnosť môže zapojiť len formou lobizmu u jednotlivých poslancov, ktorý však nie je nijako legálne upravený a tým úplne netransparentný.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené v II. čítaní v pléne Národnej rady SR sú často rozsiahle, nie je časový priestor ich naštudovať, upravujú nesúvisiace ustanovenia a zásadne menia filozofiu navrhovaného zákona, bez ohľadu na doterajší priebeh legislatívneho procesu. Často pritom ide o účelové, „prílepkové“ pozmeňujúce návrhy. Absentuje legálna definícia pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, čo umožňuje neodôvodnene široké chápanie takéhoto návrhu ako akéhokoľvek podania označeného ako pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh, ktorým sa má v podanom návrhu právneho predpisu niečo zmeniť, doplniť alebo vypustiť.

Legislatívne konanie v parlamente sa často z účelových dôvodov skracuje, čo umožňuje do veľkej miery vágna právna úprava. V praxi tak často prichádza k skracovaniu zákonných lehôt a následnému schvaľovaniu návrhov, s ktorými sa nemohla dostatočne oboznámiť nielen verejnosť, no i poslanci Národnej rady SR, ktorí o návrhu hlasujú. Navrhujeme preto tieto hlavné opatrenia na zvýšenie transparentnosti a posilnenie participácie verejnosti na tvorbe právnych predpisov v parlamente:

  1. Sprísnenie a sprehľadnenie podávania pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
  2. Zavedenie povinnosti zaoberať sa hromadnými pripomienkami verejnosti.
  3. Zavedenie verejného pripomienkového konania.
  4. Sprísnenie podmienok pre skracovanie legislatívneho procesu.

Súčasne v samostatnej časti materiálu sú pre inšpiráciu spracované príklady zo zahraničia, ktoré boli spracované v rámci výstupu: Analýza participačných mechanizmov vo vybraných európskych krajinách, ako aj navrhované opatrenia rozpracované do paragrafového znenia zmien zák. č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spolu s odôvodneniami.


 

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]