Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2022, streda
 

Z denníkov pilotnej schémy - December 2017

07. 12. 2017

Pilotný projekt 5

Spissky Hrhov6.decembra 2017 sa na obecnom úrade v Spišskom Hrhove uskutočnilo stretnutie starostov obcí klastra Spiša v rámci pilotného projektu č. 5 s názvom „Od Levoče po Spišský hrad, politiky medziobecnej spolupráce“. Projekt otvára nový pohľad na spoluprácu siedmych obcí (Spišský Hrhov, Doľany, Domaňovce, Klčov, Nemešany, Baldovce a Bugľovce), ktorej cieľom je zvyšovania kvality života v území. Obce tvoria historický mikroregión, sú súvisle geograficky prepojené a previazané aj svojimi dejinami, rodinami a vzájomnými vzťahmi.

Pracovné stretnutie poukázalo na fakt, že v každej obci niečo funguje a niečo nefunguje, ako aj otvorilo tému zapájania občanov do života v obci, špecializovaných iniciatív, podujatí, rozmýšľania o budúcnosti konkrétnej obce, či spoločného územia. Diskusia odhalila nástrahy, ako aj potenciál zapájania obyvateľov do tvorby rozvojových plánov, ako aj konkrétnych aktivít a malých i veľkých „projektov“. Stretnutie odprezentovalo rámcovú architektúru procesu postupného zapájania občanov a verejnosti: individuálne stretnutia a rozhovory na úrovni jednotlivých obcí, ktoré prejdú do stretnutí so záujmovými skupinami (matky s deťmi, poľovníci, Rómovia, rodičia žiakov základných škôl, učitelia, podnikatelia, nezamestnaní) na tému medziobecnej spolupráce. V záverečnej fáze časť najaktívnejších reprezentantov z radov verejnosti, občianskych iniciatív, záujmových skupín budú participovať na príprave rozvojovej stratégie pre územie klastra obcí Spiša.

Spissky HrhovSpissky HrhovSpissky HrhovSpissky HrhovSpissky HrhovSpissky Hrhov

Pilotný projekt 8

Hlohovec8.decembra 2017 sa v sídle ÚSV ROS uskutočnilo stretnutie zástupcov kľúčových aktérov pilotného projektu č.8 Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta. Zástupcovia mesta Hlohovec, občianskeho združenia Utópia a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti diskutovali o ďalších krokoch a kľúčových míľnikoch.

Prvým je spustenie Výzvy na tvorbu participatívneho rozpočtu v meste Hlohovec, ktoré umožní priame ovplyvňovanie a definovanie rozpočtu samosprávy verejnosťou. Druhým bude príprava medzinárodnej konferencie v mesiaci marec 2017, zameranej na oblasť participatívneho plánovania, rozpočtu a otvorených dát pre verejnosť. Samostatným blokom bude tvorba spoločenskej hry „Mesto v rukách verejnosti", ktorej cieľom je zážitkovou formou vzbudiť záujem občanov/ ľudí o mesto v ktorom žijú a objasniť im úlohu participácie v demokratickom rozhodovaní, ako sa zapájať do demokratických procesov a spoluutvárať svoje okolie.

HlohovecHlohovecHlohovec

Pilotný projekt 11

Niečo o udržateľnej mobilite

Banska Bystrica1. decembra 2017 sa na mestskom úrade v Banskej Bystrici uskutočnilo prvé stretnutie pracovnej skupiny k pilotnému projektu 11, s názvom Trvalo udržateľná mobilita, na ktorom spolupracujú experti z Nadácie Ekopolis, mesta Banská Bystrica a ÚSV ROS. Hlavnou témou stretnutia bola realizácia auditu ADVANCE a príprava akčného plánu pre riešenie mestskej mobility na úrovni samosprávy. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia a odborní zamestnanci mesta Banská Bystrica, Nadácie Ekopolis, Interaktívnej školy urbanizmu a územného plánovania, Žilinskej univerzity, OZ Slatinka, Dopravného inšpektorátu okresného riaditeľstva policajného zboru BB, Komunitného centra Fončorda a mestskí poslanci.  

Audit a metodika ADVANCE je nástroj, ktorý analyzuje silné a slabé stránky súčasného stavu v oblasti plánovania trvalo udržateľnej mobility v mestách a ponúka jasné inštrukcie na jeho zlepšenie. Na základe výsledkov auditu a z akčného plánu, ktorý z neho vyplýva, možno priamo identifikovať problémy a navrhnúť opatrenia a aktivity na zlepšenie plánovania mobility v meste. Tento audit a odporúčania, ktoré z neho vzídu, budú použité ako jedno z východísk pri príprave nového Plánu udržateľnej mobility mesta Banská Bystrica.

Banska BystricaBanska BystricaBanska Bystrica

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]