Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2023, utorok
 

Z denníkov pilotnej schémy: Február 2019

13. 02. 2019

Pilotný projekt č. 6: Mesto si chce vypočuť názor každého občana

Dňa 6. feburára 2019 sa konalo ďalšie stretnutie pracovnej skupiny, zloženej zo zástupcov a predstaviteľov zraniteľných skupín / menšín v meste Svidník. Témou stretnutia boli ľudia v ťažkej životnej situácii, ľudia bez domova. Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Charity – Dom Sv. Faustíny, za účasti členov pracovnej skupiny, Centra pre výskum etnicity a kultúry, mesta Svidník, ľudí bez domova a klientok Charity. Stretnutie otvorilo nový pohľad na potreby ľudí v ťažkej životnej situácii, ktorí boli po celý čas boli dôležitými partnermi v diskusii. Ďalej sa riešila úloha mesta v procese pomoci ľuďom v ťažkej životnej situácii, príklady dobrej praxe z iných miest s dôrazom na systém služieb poskytovaných mestom (zúčastnili sa zástupcovia Gréckokatolíckej charity Prešov), ako aj stretnutie vytvorilo priestor na prerozprávanie konkrétnych príbehov ľudí bez domova, ktorí to v živote nemali jednoduché. Prelínanie skúseností a názorov odborných zamestnancov a tých, ktorých sa to bytostne týka, priniesli podnetnú a otvorenú diskusiu.

Ľudia v ťažkej krízovej situácii je cieľovou skupinou, ktorá má potenciál rásť, lebo ľudia strácajú prácu, narážajú na nedostatok pracovných miest v regióne a dostávajú sa do stavu núdze. Dňa 6. februára 2019 sa uskutočnilo aj stretnutie s novou primátorkou mesta Svidník Mgr. Marcelou Ivančovou. Stretnutie s primátorkou, ako aj závery stretnutia pracovnej skupiny sa dajú zhrnúť v jednej vete: Ak má byť mesto Svidník skutočne pre všetkých, možnosť vyjadriť sa by mali mať všetci. Hlas a názor všetkých skupín obyvateľstva je pre nás obohatením a prínosom pre smerovanie mesta.

Správa mesta Svidník k stretnutiu je dostupná na tomto mieste.

Plánované aktivity v nasledujúcom období

 1. Pokračovanie stretnutí pracovnej skupiny – na témy – ľudia v ťažkej životnej situácii, mladí, zdravotne znevýhodnení. Pracovná skupina môže už v súčasnej podobe slúžiť ako platforma pre prediskutovanie niektorých zámerov mesta.
 2. Navrhnutie politiky inklúzie týchto skupín – analytická časť materiálu bude obsahovať zistenia z výskumu a pracovných skupín. Cieľom strategickej časti materiálu bude navrhnúť riešenie situácie jednotlivých skupín, odporúčania pre verejné politiky na zahrnutie týchto skupín do rozhodovania a reflektovanie ich potrieb. Súčasťou tohto návrhu bude aj návrh na vytvorenie poradného orgánu alebo konzultačnej participatívnej skupiny pre mesto. Materiál  bude tvorený a konzultovaný v spolupráci s členmi pracovnej skupiny.
 3. Vytvorenie mechanizmu participácie – príručka participácie – v tejto príručke jednoduchým a praktickým spôsobom poukážeme na faktory, ktoré ovplyvňujú participáciu, navrhneme mechanizmy participácie, ktoré budú reagovať na konkrétnu situáciu v meste Svidník. Táto príručka pomôže mestu zapájať znevýhodnené skupiny do rozhodovania a tvorby verejných politík aj v budúcnosti. Zároveň bude slúžiť aj ako príklad dobrej praxe pre iné mestá, čím sa mesto Svidník môže zviditeľniť aj pred ostatnými samosprávami.
 4. Záverečné podujatia - v júni 2019 chceme zorganizovať komplexnejšie dvojdňové podujatie, ktoré bude kombinovať výsledky projektu, informovanie o situácii rôznych skupín obyvateľstva s kultúrnymi podujatiami. Toto podujatie bude zložené z viacerých menších podujatí: 
  1. Verejná diskusia o zapájaní znevýhodnených skupín - konferencia alebo workshop pre volených aj nevolených zástupcov a zástupkyne samosprávy – plus neformálne podujatie, kde jednotlivé skupiny budú môcť prezentovať, čo robia, s akými problémami sa stretávajú, aby sa stali viditeľnejšími pre širšie obyvateľstvo
  2. Stretnutie s poslancami mesta a oboznámenie ich s navrhovanou politikou inklúzie (možné spojiť so zasadnutím zastupiteľstva)
  3. Kultúrne podujatie – kde budú vystupovať zástupcovia rôznych skupín spoločne (vo výskume sme identifikovali, že Svidník organizuje veľké množstvo kultúrnych podujatí, ale tie sú obvykle oddelené pre rôzne skupiny – Rusíni, Rómovia, deti mladí a pod.)
 5. Publikácia – v závere projektu je naplánované vydanie publikácie, ktorá bude sumarizovať „príbeh“ Svidník v súvislosti s nastavovaním participatívnej tvroby politík inklúzie na lokálnej úrovni a bude obsahovať aj spomínaný mechanizmus participácie znevýhodnených skupín do procesov rozhodovania na lokálnej úrovni.


Fotografia zo stretnutia zo Svidnika Fotografia zo stretnutia zo Svidnika Fotografia zo stretnutia zo Svidnika Fotografia zo stretnutia zo Svidnika Fotografia zo stretnutia zo Svidnika Fotografia zo stretnutia zo Svidnika

Pilotný projekt č. 1

Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP SR) srdečne pozýva všetkých na seminár k problematike dlhodobej starostlivosti a k príprave Stratégie dlhodobej starostlivosti na Slovensku.  Prvý zo seminárov sa bude konať v Banskej Bystrici (Hotel Lux, Námestie slobody 2) v dňoch 21. feburára 2019 (pre odbornú verejnosť) a 22. feburára 2019 (pre laickú verejnosť). Ďalšie semináre sa budú konať tiež v Košiciach (11. - 12. apríla 2019) a v Bratislave (25. - 26. marca 2019).

Na podujatie sa, prosím, registrujte p. Helene Valčekovej z AOPP SR alebo na tel.č: 0910 904 634.


 

Pozvanka AOPP na seminar k dlhodobej starostlivosti

Program seminaru k dlhodobej starostlivosti

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]