Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. august 2022, utorok
 

Z denníkov pilotnej schémy - Január 2018

23. 01. 2018

Pilotný projekt 8 - Hlohovec participuje, alebo participatívne plánovanie verejných priestorov a občianske nápady – IdeaSiTy

Mesto Hlohovec, ktoré participuje na pilotnom projekte č. 8 vytvorilo na web stránke mesta samostatnú sekciu, venovanú participácii a konkrétnym participačným aktivitám a projektom mesta Hlohovec. Mesto Hlohovec sa snaží posilniť spoluúčasť verejnosti na správe vecí verejných. Z pohľadu mesta má participácia „schopnosť rozvíjať miestnu samosprávu, pochopiť lokálnu komunitu a jej štruktúru, vzťahy, túžby a obavy“. Na svojej web stránke predstavujú hlavné participačné projekty. Jedným z nich je projekt IdeaSiTy, v ktorom majú obyvatelia mesta Hlohovec možnosť prispievať svojimi nápadmi na zlepšenie života v meste, a následne o týchto nápadoch aj hlasovať na tejto internetovej stránke. V súčasnosti sa mesto pripravuje na spustenie projektu participatívneho rozpočtu. Ďalším samostatným blokom aktivít je participatívne plánovanie verejných priestorov -  „súbor metód, ktoré umožňujú diskusiu a hľadanie dohody pre najvhodnejšiu formu a využitie riešeného územia. Obyvatelia užívajúci konkrétny verejný priestor sú odborníkmi na dané územie a môžeme od nich získať rôznorodé vstupy pre projektovanie - od ich potrieb, predstáv a očakávaní, po ohrozenia, ktoré vnímajú. V neposlednom rade sú to obyvatelia, ktorí budú užívateľmi priestoru“.  Participatívne plánovanie verejných priestorov umožnila Hlohovčanom diskusiu o tom, ktoré problémy v území sú prioritné pre hľadanie riešenia oproti iným. V roku 2017 mesto Hlohovec zrealizovalo prieskum verejnej mienky k téme využitia vytypovaných lokalít. Výsledky ich práce s občanmi a ďalšími aktérmi môžete posúdiť sami:

III.pracovné stretnutie k pilotnej schéme participatívnej tvorby verejných politík

Liptovsky MikulasV termíne od 15. do 17. januára 2018 sa v Liptovskom Mikuláši konalo tretie pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov, ktoré zastrešuje pilotná schéma participačnej tvorby verejných politík. Stretnutie bolo zamerané na prípravu výročnej monitorovacej správy za rok 2017 a prezentáciu aktuálneho stavu pilotných projektov zo strany jednotlivých zástupcov pilotných projektov (zástupcovia MNO a VS). Súčasťou stretnutia bol workshop s Prof. PhDr. Janou Plichtovou, PhD., šéfkou analytickej výpravy, na tému ako merať kvalitu participačných procesov. Riadená diskusia s účastníkmi stretnutia spoločne hľadala odpovede na otázky: Existujú univerzálne kritériá produktívnej participácie? Ako vyzerá poctivý participačný proces? Vieme ako na to? Akú úlohu v participačnom procese hrá komunikácia, alebo index kvalitnej komunikácie. Aké sú piliere kvalitného dialógu? Špeciálnou vsuvkou bolo poobedňajšie stretnutie s Miroslavom Mojžišom, hosťom a odborným garantom národného projektu Partnerstvo, ktorý predstavil proces participatívnej tvorby výziev v praxi a reálne skúsenosti z projektu na tému participatívna príprava výziev na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Samostatným blokom bola prezentácia, ktorá argumentuje, prečo nie je možné tvrdiť, že participácia a zapojenie verejnosti zvyšuje náklady, lebo jej prínosy častokrát prevyšujú investície do nej vložené. Ale vieme zistiť koľko nás reálne stojí participatívny proces? Vieme vyhodnotiť benefity a ekonomické prínosy participácie? Tejto problematike sa venoval blok, ktorý viedla Veronika Ferčíková. Posledným príspevkom z analytických expedícií bol workshop s Brunom Konečným na tému ako maximalizovať účinnosť participácie a výhody účasti verejnosti na tvorbe politík. Jeho cieľom bolo predstaviť nastavenie kvalitného participačného procesu, ako aj Rakúske štandardy participácie a naše Pravidlá účasti verejnosti na tvorbe verejných politík.

LM2LM3LM4LM5LM6LM7

Pilotný projekt 4 - Tlmočníkmi potrieb a problémov ľudí s mentálnym postihnutím sú ich rodičia, alebo príbuzní

BSK

Skupina ľudí s mentálnym postihnutím je mimoriadne rôznorodá. Sú medzi nimi ľudia s ľahkým postihnutím, u ktorých postihnutie vôbec nemusí byť badateľné na prvý pohľad. Ľudia so stredným a ťažkým stupňom postihnutia potrebujú zvýšenú mieru podpory. Vo všeobecnosti sú typickými črtami mentálneho postihnutia prítomnosť komunikačných problémov (ťažšia zrozumiteľnosť reči, menšia slovná zásoba,...), zhoršená orientácia v čase a priestore, problémy s chápaním príčinných súvislostí a s chápaním a spracovaním vlastných emócií, ako aj s pochopením konania a reakcií ostatných ľudí. Ich hendikep je často príčinou vylúčenia z každodenného života spoločnosti, ako aj bariérou v ich participácii.

Tlmočníkmi ich potrieb a problémov sú preto rodičia, alebo príbuzní ľudí s mentálnym postihnutím, ktorí sa stali hlavnými účastníkmi pracovných stretnutí Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, realizovanými v rámci NP PARTI. Prvé stretnutie sa konalo 18.1.2018 v sídle Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím na Štúrovej ulici v Bratislave. Realizovalo sa za účasti zástupcov združenia, Bratislavského samosprávneho kraja a Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, ako aj vyše desiatky rodičov a príbuzných, žijúcich v lokalite Bratislava – Staré mesto.

Stretnutie poukázalo na fakt, že situácia sa z pohľadu rodičov a príbuzných ľudí s mentálnym postihnutím zhoršila. Neexistuje adekvátna sieť zariadení, absentujú informácie o type dostupných služieb, možnosti zamestnávania sa ľudí s mentálnym postihnutím sa zužujú, rušia sa chránené dielne, ktoré priestor pre zamestnávanie poskytovali, odľahčovacia služba v praxi a reálnom živote neexistuje, problém umiestnenia klientov. Z pohľadu účastníkov stretnutia štát ľudí s mentálnym postihnutím vyháňa zo špecializovaných zariadení do bytov, pričom nevytvára podmienky pre deinštitucionalizáciu a zvyšovanie počtu postihnutých osôb, ktoré zotrvajú v prirodzenom prostredí.

Podnety účastníkov budú dôležitým východiskom pre prípravu Koncepcie rozvoja sociálnych služieb pre potreby ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín na území BSK a strategických dokumentov v oblasti sociálnych služieb Bratislavského samosprávneho kraja.

V januári 2018 sa v rámci Bratislavského samosprávneho kraja realizovali ešte dve stretnutia. Konkrétne dňa 23.1. 2018 v Malackách a 29.1. 2018 v RC ZPMP v SR v Bratislave pre pozvané rodiny z mestskej časti BA 2.

BSK2BSK3BSK4

Pilotný projekt 5

V rámci pilotného projektu č. 5: Od Levoče po Spišský hrad – politika medziobecnej spolupráce, sa v mesiaci január uskutočnili dve verejné stretnutia s obyvateľmi – 10. januára v Domaňovciach a 29. januára v Spišskom Hrhove. Stretnutia, ktoré budú postupne prebiehať v jednotlivých obciach novovzniknutého klastra (Spišský Hrhov, Doľany, Domaňovce, Klčov, Nemešany, Baldovce, Bugľovce) majú vždy rovnakú štruktúru, používajú zhodné metódy, no ich závery sú zakaždým veľmi osobité. Občania dotknutých obcí identifikujú zdroje, ktorými ich vlastná obec disponuje (prírodné, ľudské, technické a pod.), poukazujú na jej problémy a hľadajú príčiny ich vzniku. Aktívne diskutujú o postavení a prínose vlastnej obce pre mikroregión a formulujú svoje predstavy o participácií v rámci spoločných medziobecných projektov. Stretnutie v Spišskom Hrhove (na fotkách) sa realizovalo za účasti miestneho starostu Vladimíra Ledeckého, bohatého zastúpenia poslancov obecného zastupiteľstva a približne troch desiatok občanov Spišského Hrhova. Všetky podnety účastníkov boli zaznamenané. Po tom, ako prebehnú identické stretnutia s občanmi v každej zo siedmych obcí klastra, budú tieto podnety ďalej rozpracované v medziobecných pracovných skupinách. Pracovné skupiny sa budú skladať z aktívnych občanov naprieč zapojenými obcami, ktorí svoje nápady a víziu rozvoja vlastnej obce dokážu premeniť na spoločnú mikroregionálnu stratégiu.

pp5

Pilotný projekt 8 - Analýza súčasného stavu možností participácie verejnosti spolupráce úradu, zastupiteľstva a verejnosti v meste  Hlohovec

Dňa 26.januára 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie k pilotnému projektu 8. Predmetom stretnutia bolo zhodnotenie spolupráce medzi mestom Hlohovec a občianskym združením Utópia za účasti zástupcov ÚSV ROS. V rámci stretnutia prebehla  prezentácia priebežných výstupov za oblasť participatívnej tvorby verejných priestorov, otvorených dát a participatívneho rozpočtu pre mesto Hlohovec. Kľúčovým dokumentom bola Analýza súčasného stavu možností participácie verejnosti spolupráce úradu, zastupiteľstva a verejnosti v meste  Hlohovec, ktorý vypracovalo občianske združenie Utópia. Jej cieľom bolo zmapovať aktivity vybraných subjektov v predmetnej oblasti, ako aj identifikovať participatívne mechanizmy, navrhnúť ich prehĺbenie a rozšírenie, resp. implementovať nové participačné prístupy a metódy. Predmetom analýzy boli miera (hĺbka, resp. intenzita) a typy participácie v nasledujúcich oblastiach:

  • informácie – aké zdroje informácií existujú, ako prebiehajú informačné toky, aká je miera interakcie/diskusie, formát moderovania, bariéry prístupu,
  • interakcie – strategické (tvorba verejných politík, PHSR, PRM) a štandardné (realizované služby a vplyv verejnosti na ich realizáciu),
  • aktivity – realizované projekty, podiel verejnosti na ich vytváraní, realizácii a kontrole.

Súčasťou stretnutia bola aj diskusia k plánovanej odbornej konferencii, ktorá je naplánovaná na mesiac apríl 2018. O úpresnom termíne konferencie a jej programe vás budeme čoskoro podrobne informovať.

Sumarizujeme, alebo pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík v roku 2017

V januári 2018 sme pripravili výročnú správu za dvanásť pilotných projektov, ktoré zastrešuje pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík. Výročná správa za podaktivitu jedna, ktorá predstavuje prostredie pilotnej schémy bola súčasťou celkovej výročnej správy za NP PARTI. Čo sa odohralo na jednotlivých pilotných projektoch v roku 2017 sa môžete dočítať v tomto dokumente. (PDF, 4 MB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]