Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. december 2022, piatok
 

Z denníkov pilotnej schémy - November 2017

30. 11. 2017

Pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík si žije svojim bohatým vnútorným životom.

Pilotný projekt 3

Dňa 20. novembra 2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie expertov z pilotného projektu 3 s názvom Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji, na ktorej spolupracujú experti z občianskeho združenia Špirála, zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSVROS).

Diskusia sa zamerala na prvú fázu realizácie projektu, ktorou je analýza súčasného stavu s dôrazom na definovanie obsahu a metodiky zberu dát z prostredia Trenčianskeho samosprávneho kraja. Cieľom projektu je zníženie environmentálnej stopy a zvýšenie ekologického povedomia cez široký zástup aktérov a cieľových skupín: stredné školy, samosprávy, podnikatelia, široká verejnosť, kultúrne zariadenia, vzdelávacie centrá, vysoké školy, občianske platformy a združenia.

Trenčín

TrenčínTrenčínTrenčínTrenčín

Pilotný projekt 9

Prístupnosť pre všetkých

V dňoch 29. - 30. novembra sa v Nitre konali workshopy, ktoré organizovali experti z pilotného projektu 9 s názvom Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých, na ktorom spolupracujú Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, mesto Nitra a ÚSVROS.

Workshopy určené pre odbornú verejnosť, študentov a zamestnancov samosprávy, sa zamerali na bezbariérovosť v oblasti dopravy, verejných priestranstiev, občianskej vybavenosti, informácií a komunikácie.

NitraNitra

NitraNitra

Pilotný projekt 12

Ako sa zakladala Občianska rada v Lenartove 

Dňa 23. novembra 2017 sa uskutočnilo veľké pracovné stretnutie vybraných aktérov z pilotného projektu č. 12 s názvom Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík, na ktorom sa podieľa Rómsky inštitút, obec Lenartov a ÚSVROS.

Zámerom stretnutia bolo zabezpečiť priestor pre diskusiu lokálnych aktérov z obce Lenartov (samospráva, základná škola, materská škola, miestni podnikatelia, poslanecký zbor, terénni a sociálni pracovníci, asistenti zdravia a asistenti učiteľa, experti z Rómskeho inštitútu a ÚSVROS). Diskusia predstavila plán činnosti a hlavné témy pilotného projektu, ktorými sú vzdelávanie a zamestnanosť rómskej komunity v obci Lenartov.   

Lenartov

LenartovLenartovLenartovLenartovLenartovLenartovLenartovLenartov

Na potulkách v rómskej osade v Lenartove

Po pracovnom stretnutí sme sa vybrali na návštevu do rómskej osady, ktorá leží v doline Večného potoka v severozápadnej časti Čergovského pohoria, v najzápadnejšej časti Nízkych Beskýd. Obec Lenartov má takmer 1100 obyvateľov, z toho 72 percent populácie predstavujú Rómovia.

Ako hlavné problémy boli identifikované oblasti: bývania, vzdelávania a zamestnanosti. Starostka Jana Bľandová k téme bývania: „Žijú natlačení v doline a nemajú sa kam pohnúť. Čakali, kým postavíme bytovky. Dnes máme odvahu ponúknuť aj iné možnosti - tým, čo si sporia na vlastné domy.“ Obec sa zapojila do projektu DOM.ov, ktorý zapája rómske rodiny z osady do procesu výstavby nízkonákladových domov.

Druhou veľkou témou je oblasť vzdelávania. Základná škola v Lenartove poskytuje priestor pre vzdelávanie 90 rómskym deťom. Tie školu navštevujú v dvojzmennej prevádzke (1 špecializovaná trieda, 3 špeciálne triedy, 3 bežné triedy, 3 asistenti učiteľa).  Problémom je najmä dochádzka, komunikácia s rodičmi žiakov, absentuje domáca príprava na vyučovanie a záujem o vzdelanie. Dvanásť detí prvého stupňa, ktoré nemajú rómsky pôvod, navštevuje plne organizovanú školu v susednom Malcove. Vzhľadom na nárast rómskych detí v obci hrozí trojzmenná prevádzka školy. Škola nedisponuje dostatočnými priestormi, chýba telocvičňa, ako aj jedáleň. Deti cvičia a prezliekajú sa na hodiny telesnej výchovy na chodbe. Strava im je dovážaná z materskej škôlky v Lenartove. Súčasne sa otvára nový problém, ktorým je dochádzanie žiakov druhého stupňa do ZŠ v Malcove, nakoľko riaditeľka školy v obci Malcov, avizovala vedeniu obce, že od septembra 2018 z kapacitných dôvodov nebude môcť prijať žiakov z Lenartova.

Tretia oblasť, ktorá sa stala jednou z kľúčových tém pilotného projektu je oblasť zamestnanosti a tvorby pracovných miest v území. Možným riešením je znovuobnovenie sociálneho podniku a zvyšovanie zručností pracovnej sily.

©Ján GombalaLenartovLenartovLenartov

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]