Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. október 2022, pondelok
 

Z denníkov pilotných schém - Marec 2019

06. 03. 2019

Pilotný projekt 1 - Seminár k dlhodobej starostlivosti

Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP SR) srdečne pozýva všetkých na seminár k problematike dlhodobej starostlivosti a k príprave Stratégie dlhodobej starostlivosti na Slovensku.  Prvý zo seminárov sa konal v Banskej Bystrici v dňoch 21. - 22. feburára 2019. V marci nás čaká seminár v Bratislave v hoteli Bivio (Alstrova 153) - 25. marca je určený pre odbornú verejnosť a 26. marca pre laickú verejnosť. Posledný zo série seminárov sa bude konať v  Košiciach (11. - 12. apríla 2019).

Na seminár sa, prosím, registrujte p. Helene Valčekovej z AOPP SR (tel.č: 0910 904 634).

Tešíme sa na Vás!


 

Pozvanka na seminár k stratégii dlhodobej starostlivosti pre odbornú a laickú verejnosť

Program semináru k stratégii dlhodobej starostlivosti pre odbornú a laickú verejnosť

Pilotný projekt 4 v Rádiu Regina, alebo čo potrebujú ľudia s mentálnym postihnutím?

Dňa 13.3.2019  od 14:05 do 15:00 hod. na Rádiu REGINA - Západ/Bratislava v relácii Dotyky (frekvencia 99,3 MHz) otvoríme problematiku, ktorej sa venuje pilotný projekt 4 Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám. Moderátorka Tatiana Šušková sa bude rozprávala s Ivetou Mišovou, Mariánom Horaničom zo Združenia na pomoc mentálne postihnutým (ZPMP) a Jankou Kadlečíkovou z Centra pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) na tému: Čo potrebujú ľudia s mentálnym postihnutím? Relácia súčasne predstavila priebeh a výsledky pilotného projektu ZPMP s úradom Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a ÚSV ROS, ktorého výsledkom je Koncepcia poskytovania sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám na území BSK, ako aj priebežné výsledky z výskumu CVEK o zapájaní zraniteľných skupín do tvorby verejných politík. 


 

Pilotný projekt č. 8 - Mesto Hlohovec spúšťa nový ročník participatívneho rozpočtu vo vlastnej réžii

V rámci pilotného projektu č. 8: Transparentnosť samosprávy a otvorené dáta zástupcovia OZ Utopia postupne odovzdávali mestu Hlohovec svoje know-how a pomohli inovovať platformu IdeaSiTy do dnešnej podoby participatívneho rozpočtu. Dňa 26. marca 2019 sa v Hlohovskom AXA klube uskutočnilo prvé verejné stretnutie k participatívnemu rozpočtu 2019/2020, ktorý mesto Hlohovec realizuje už vo vlastnej réžii. Stretnutia sa zúčastnilo 10 občanov, zástupcovia Mestského úradu Hlohovec i Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Nižšia účasť verejnosti však nemala vplyv na veľký počet dobrých nápadov, s ktorými Hlohovčania prišli.

Prvá časť stretnutia bola venovaná prezentácii, v ktorej bola vysvetlená podstata participatívneho rozpočtu. Zúčastneným bolo objasnené rozdelenie nápadov na Občianske projekty (nízko rozpočtové nápady v sume do
5 000 EUR, ktoré (spolu)realizujú občania)) a Zadania pre mesto (vysoko rozpočtové nápady v sume do 40 000 EUR, ktoré realizuje mesto) spolu s ukážkami zrealizovaných projektov a zadaní z iných miest. Následne bol stručne predstavený proces participatívneho rozpočtu, spolu s harmonogramom na rok 2019.

V druhej časti stretnutia si účastníci posadali do kruhu, čím sa vytvorila veľká pracovná skupina, z ktorej zaznievalo množstvo zaujímavých nápadov, ako napríklad:

  • osadenie makety synagógy na jej pôvodnom mieste,
  • nasvietenie kostola na Námestí sv. Michala, čím sa zvýrazní gotický sloh tejto dominanty mesta,
  • vzdelávacie kurzy v AXA klube - téma rodičia s deťmi, zaradenie rodičov po materskej dovolenke do pracovného procesu, prípadne aj eko téma,
  • odborne vedené gymnastické aktivity pre deti predškolského veku v AXA klube, osveta a prevencia zdravia,
  • zriadiť vodné hmly, vysadiť zeleň, vinič ponad chodníky, prípadne iné tienidlá do centra mesta (prirodzený tieň),
  • prestrešenie workoutového a detského ihriska na kúpalisku – ihriská sú cez leto rozpálené,
  • a mnohé ďalšie.  

Na záver bola zúčastneným predstavená nová stránka hlohovec.hlasobcanov.sk, ktorá snáď s výnimkou verejnej diskusie pokryje celý proces participatívneho rozpočtu - od predkladania nápadov, cez hlasovanie až po zobrazenie výsledkov hlasovania. Nápady možno prostredníctvom stránky predkladať do 01. júla 2019. Najbližšie verejné stretnutie zamerané na rozpracovanie nápadov sa uskutoční v priebehu apríla 2019.

Fotografia z pripravy participativneho rozpoctovania HlohovecFotografia z pripravy participativneho rozpoctovania Hlohovec

Pilotný projekt č. 2 - Sú potreby mladých ľudí zohľadnené vo financovaní a zapájaní aktérov do práce s mládežou?

V mesiaci marec 2019 sa uzavrela jedna časť analytických činností na pilotnom projektePP2 /Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou, ktorá zabezpečila formou štyroch samostatných analýz podklady pre tvorbu návrhu nového Zákona o podpore práce s mládežou.

Konkrétne ide o tieto dokumenty:

ANALÝZA ZAPOJENIA VEREJNÝCH, SÚKROMNÝCH A OBČIANSKYCH AKTÉROV DO PRÁCE S MLÁDEŽOU

zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt č. 2

autori:  Katarína Čavojská, Michaela Besedová, Michal Považan, Ján Marušinec

stručný opis:  materiál sa venuje analýze zapojenia verejných, súkromných a občianskych aktérov do práce s mládežou. Jeho hlavným cieľom je poukázať na komplementaritu existujúceho systému na jednej strane a na druhej strane na skutočnosť, že všetky tri zložky žijú vo veľkej miere oddelene od seba a teda sa stráca synergický efekt ich aktivít.

Analýza je rozdelená do troch  základných častí venujúcim sa štátnemu sektoru, samosprávnemu sektoru, občianskemu a súkromnému sektoru a zhrnutiu zistení.

Základným konceptom pre celú analýzu je pojednávanie o práci s mládežou

SPÔSOBY A FORMY FINANCOVANIA PRÁCE S MLÁDEŽOU VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE A NA SLOVENSKU

zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt č. 2

autor:  Michaela Besedová, M.A

stručný opis: Materiál sa venuje spôsobom financovania práce s mládežou vo vybraných štátoch Európskej únie a na Slovensku. Cieľom tohto dokumentu je predstaviť a priblížiť formy financovania mládežníckych politík a práce s mládežou, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou v Nemecku, Taliansku, Veľkej Británii, Českej republike a na Slovensku, ako aj predložiť návrh na zefektívnenie financovania práce s mládežou v slovenskom prostredí. Dokument je rozdelený na tri kapitoly. Prvá kapitola sa zaoberá definíciami pojmu práca s mládežou na európskej úrovni. Druhá kapitola má za cieľ priblížiť formy financovania práce s mládežou vo vybraných štátoch Európskej únie. Tretia kapitola sa zaoberá súčasným financovaním práce s mládežou na Slovensku, ako aj návrhom na jeho zefektívnenie.

 KRITÉRIÁ PRE POSUDZOVANIE KVALITY PRÁCE S MLÁDEŽOU

zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt č. 2

autori:  Mgr. Katarína Čavojská, PhD., Mgr. Michal Považan, PhD., Mgr. Ester Tillová, M. A.

stručný opis: Materiál sa zaoberá kritériami kvality a hodnotením týchto kritérií v oblasti práce s mládežou poskytovanou v prostredí mládežníckych organizácií. Cieľom predkladaného textu je popísať a vyhodnotiť aktuálny stav v oblasti hodnotenia kvality práce s mládežou ako aj predstaviť iný spôsob jej hodnotenia a to tak na národnej ako aj lokálnej úrovni. Predkladaný text je rozdelený na tri kapitoly. Prvá kapitola približuje kritériá pre posudzovanie kvality práce s mládežou, osobitne s dôrazom ich relevantnosti pre prostredie mládežníckych organizácií pôsobiacich na Slovensku. Druhá kapitola predstavuje návrh nového znenia kritérií pre program PODPORA v rámci programov pre mládež MŠVVaŠ SR. Súčasťou kapitoly je aj návrh na inováciu procesov hodnotenia s cieľom zvýšenia jeho efektivity a transparentnosti. Tretia kapitola je venovaná návrhu kritérií pre podporu mládežníckych organizácii na úrovni miestnej samosprávy.

ANALÝZA POTRIEB MLADÝCH ĽUDÍ

zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt č. 2

autor: Mgr. Katarína Čavojská, PhD.

stručný opis: Materiál  sa zaoberá potrebami mládeže, tak ako ich generujú súčasné socio-ekonomické a politické podmienky na Slovensku. Cieľom textu je vymedziť a analyzovať kategóriu mládeže a jej potrieb v slovenských podmienkach vo vzťahu k vybraným politikám mládeže. Analýza je rozdelená na 4 časti. V úvode analýzy sa zameriavame na problém definovania mladosti a mládeže ako generačnej skupiny a sociálnej kategórie, následne prezentujeme popis demografických charakteristík a dostupných sociálnych výskumov, ktoré popisujú rozličné aspekty života mladých ľudí na Slovensku. V tretej časti sa sústreďujeme na definíciu potrieb a predovšetkým vymedzenie spektra univerzálnych potrieb mladých ľudí. V závere formulujeme odporúčania vo vzťahu k politikám mládeže v záujme reflektovania potrieb mládeže na Slovensku.

VI. Pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k pilotnej schéme participatívnej tvorby verejných politík

Hotel Jeleň, Námestie sv. Michala 1, Hlohovec
28.3.2019 – štvrtok

Šieste pracovné stretnutie zástupcov pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík sa konalo 28. marca 2019 v Hoteli Jeleň v Hlohovci. Ponúklo pohľad na stav pilotných projektov, otvorilo diskusiu o formách a obsahu vzdelávania, ktoré otvára bránu cielenej participatívnej tvorbe verejných politík. Fotografie z podujatia nájdete na našom facebooku na tomto mieste.  

28.3.2018 / ŠTVRTOK
PRVÝ BLOK – AKTUÁLNY STAV PILOTNÝCH PROJEKTOV
priebeh, výsledky a výstupy
08:30 – 09:00: registrácia, individuálne rozhovory

09:00 – 09:30: PREZENTAČNÝ PANEL 1 - moderuje Marcel Hofer
09:00 – 09:15: aktuálny stav pilotného projektu č.1: (PDF, 2 MB) Stratégia dlhodobej starostlivosti – Asociácia na ochranu práv pacienta / MZ SR, MPSVR SR
09:15 – 09:30: aktuálny stav pilotného projektu č.3: (PDF, 526 kB) Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji – regionálna úroveň – Špirála / Trenčiansky samosprávny kraj


9:30 – 10:00: AKO ĎALEJ, ALEBO POKRAČOVANIE NP PARTI II. BARBARA GINDLOVÁ, ÚSV ROS
- prezentácia nadstavbového návrhu a modelu aktivít / apríl 2020 – apríl 2023
- distribúcia skúseností z NP PARTI I. a budovanie kapacít v prostredí VS
- diskusia k predloženému návrhu

10:00 – 12:00: ČO BY SA NÁM ZIŠLO, ALEBO AKO NASTAVIŤ VZDELÁVACÍ PROGRAM KAJA MIKOVÁ, PDCS
- prezentácia syláb novovznikajúceho programu vzdelávania
- workshop zameraný na koordinátorov participatívnych procesov a reálne potreby aktérov participatívnej tvorby verejných politík
- diskusia k predloženému návrhu

12:00 – 13:00: obed

13:00 – 14:00: PREZENTAČNÝ PANEL 2 - moderuje Barbara Gindlová
13:00 – 13:15: aktuálny stav pilotného projektu č.4: Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám – Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím / Bratislavský samosprávny kraj
13:15 – 13:30: aktuálny stav pilotného projektu č.2: (PDF, 401 kB) Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou – Rada mládeže Slovenska / MŠVVaŠ SR
13:30 – 13:45: aktuálny stav pilotného projektu č.5: (PDF, 1 MB) Od Levoče po Spišský hrad – politiky medziobecnej spolupráce - klaster obcí Spiša:  Spišský Hrhov, Doľany, Domaňovce, Klčov, Nemešany, Baldovce, Buglovce a Centrum antropologických výskumov
13:45 – 14:00: aktuálny stav pilotného projektu č.6: (PDF, 3 MB) Mesto pre všetkých – integračná stratégia – Centrum pre výskum etnicity a kultúry / mesto Svidník a obce z OZ Dukla
                              
14:00 – 14:30: prestávka

14:30 – 15:30: PREZENTAČNÝ PANEL 3 - moderuje Daniel Klimovský
14:30 – 14:45: aktuálny stav pilotného projektu č.7: Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske – oz Priatelia Zeme / mesto Partizánske
diskusia k príspevkom
14:45 – 15:00: aktuálny stav pilotného projektu č.8: Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta – oz Utópia / mesto Hlohovec
15:00 – 15:15: aktuálny stav pilotného projektu č.9: Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska / mesto Nitra
15:15 – 15:30: aktuálny stav pilotného projektu č.12: Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných Rómsky inštitút / obec Lenartov

15:30 – 16:00: sumarizácia podnetov a záver pracovného stretnutia

16:00 – 17:00: individuálne diskusie a konzultácie k pilotnej schéme / pilotným projektom

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]