Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Hodnotíme, aké informácie poskytuje Modul dotačných schém

09. 06. 2020

Portál Modul dotačných schém vznikol v decembri 2015 ako špecifická webová aplikácia na Ústrednom portáli verejnej správy http://www.slovensko.sk/ na základe úlohy Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2012 – 2013. Jeho ambíciou bolo poskytovať informácie o všetkých programoch, výzvach, žiadostiach a projektoch, využívajúcich štrukturálne fondy, Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus a ďalšie dotačné rezortné schémy využívané v podmienkach SR na jednom mieste.

Od spustenia portálu Modul dotačných schém však  nebola vypracovaná ani kvalitatívna a ani kvantitatívna analýza zverejňovaných informácií na portáli MDS, čiže neboli k dispozícii údaje, ktoré by podávali reálny obraz o zverejňovaných informáciách vrátane toho, či rozsah informácií na MDS skutočne korešponduje s informáciami o poskytovaných dotáciách zodpovedných ÚOŠS.

Preto si súčasný Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021 (PDF, 656 kB) stanovil „Vypracovať kvantitatívnu analýzu zverejňovania informácií v MDS“. Cieľom úlohy je vypracovať analýzu informácií o dotáciách dostupných na webstránkach zodpovedných orgánov štátnej správy a porovnať ich s informáciami dostupnými v MDS v kontexte posilňovania princípov otvoreného vládnutia. Analýza bola vypracovaná a bola odoslaná jednotlivým rezortom na pripomienkovanie, vysporiadanie sa s pripomienkami nasleduje nižšie.

Z výsledkov analýzy okrem iného vyplynulo, že MDS v súčasnosti neposkytuje dostatočné informácie o dotáciách jednotlivých ÚOŠS poskytnutých zo štátneho rozpočtu. Aplikačná prax poukázala tiež na náročnosť nahrávania údajov do aplikácie. Na otázku, či je možné odstrániť nedostatky v aplikácii tak, aby spĺňala ciele, ku ktorým bola pôvodne vytvorená, by mala odpovedať systémová analýza portálu MDS, ktorá takisto vyplýva z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021, a ktorú má v gescii Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Tá by sa mala zamerať na funkčnosť aplikácie, užívateľské používanie či technické prepojenie so systémami na evidenciu dotácií. 


Pripomienkovanie analýzy rezortmi prebiehalo v dňoch od 14. do 27. mája 2020. Ceníme si všetky konštruktívne názory, podnety a nápady, ktoré nám predstavitelia mnohých rezortov zaslali a komunikovali. Viaceré z týchto podnetov vnímame ako ďalšie odporúčania k zlepšeniu transparentnosti poskytovania dotácií z verejných zdrojov, napríklad zriadenie záväzného registra dotačných schém, kde by boli zaregistrované dotačné schémy ústredných orgánov štátnej správy poskytujúcich dotácie, pričom každá dotácia by mala svoj unikátny kód.

Všetky pripomienky a vyjadrenia sú dostupné na tomto mieste (PDF, 1 MB), finálna analýza je dostupná na tomto mieste (PDF, 7 MB).

Posilnenie transparentnosti bolo primárnym účelom vypracovania analýzy a je jedným z princípov otvoreného vládnutia, ktoré ÚSV ROS presadzuje. Keďže súčasťou transparentnosti nie je len dostupnosť dát, ale aj ich zrozumiteľnosť a prístupnosť informácií, analýza sa zamerala aj na sledovanie webstránok jednotlivých rezortov a sformulovala základné odporúčania. Aj vďaka analýze vieme, že hoci ambície Modulu dotačných schém boli vysoké, z rôznych dôvodov sa ich nepodarilo naplniť a modul v súčasnom stave neposkytuje dáta ani informácie, ktoré by podporovali transparentnosť. Je úlohou ÚSV ROS v spolupráci s ÚPVII sústrediť sa na to, akým spôsobom bude prebiehať zverejňovanie informácií o poskytovaných dotáciách v súlade s princípom transparentnosti a v užívateľsky prívetivej forme.

Komplexnejšie informácie smerom k transparentnosti poskytovania dotácií pripravuje pre rezorty aj analýza ÚSV ROS súvisiaca s plnením úlohy č. 1 Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2019 – 2020 (PDF, 523 kB) (Zmapovať existujúce postupy a metodiky dotácií poskytovaných zo štátneho rozpočtu z pohľadu efektívnosti, transparentnosti a účelnosti a navrhnúť ich vyhodnotenie.)

Súčasťou diskusie o analýze Modulu dotačných schém bolo aj plnenie pravidelnej úlohy B.22 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019 „Zverejniť dáta o využívaní financií poskytnutých ústrednými orgánmi štátnej správy v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a dotačných schém zo štátneho rozpočtu SR minimálne v definovanej štruktúre na webovej stránke https://data.gov.sk/dotacie“. Vzhľadom na to, že analýza uvádza viaceré nedostatky Modulu dotačných schém, týkajúce sa zverejňovania požadovaných dát, väčšina rezortov uviedla ako možnosť splnenia tejto úlohy nahratie požadovaných údajov o poskytnutých dotáciách na Portál otvorených dát. Po uplynutí termínu plnenia úlohy (do 30. júna 2020) budú odkazy na poskytnuté dotácie jednotlivých rezortov zverejnené na webstránke ÚSV ROS.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy