Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2020, utorok
 

Hodnotíme plnenie úloh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 - 2019

20. 04. 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) ako koordinačný orgán Iniciatívy pre otvorené vládnutie (z angl. Open Government Partnership, OGP) pripravuje strednodobú hodnotiacu správu napĺňania záväzkov Akčného plánu OGP (PDF, 905 kB)na roky 2017 – 2019.

Správa vzniká za cieľom zmapovania procesu napĺňania záväzkov vytýčených týmto akčným plánom a kvalitatívneho zhodnotenia plnenia jednotlivých úloh, ktorých termín už uplynul, ale aj prípravy na plnenie úloh s termínmi v do rokca roka 2018, resp. do polovice roku 2019. Našim cieľom je, aby správa podávala čo najpresnejší obraz o stave úloh z kvalitatívneho hľadiska. Na základe tejto správy budeme vedieť, ako sa nám podarilo jednotlivé úlohy naplniť, v ktorých oblastiach máme rezervy, prípadne sa zamerať na tie oblasti a úlohy, v ktorých bude treba do budúcnosti popracovať intenzívnejšie. Vďaka správe získame kvalitatívny základ aj k tvorbe nového akčného plánu.

Na tvorbe strednodobej hodnotiacej správy sa okrem ÚSV ROS veľkou mierou podieľa:

  • koordinačná skupina Iniciatívy pre otvorené vládnutie, zložená z predstaviteľov jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy spolu so zástupcami ÚSV ROS zodpovednými za jednotlivé témy.
  • Významnou súčasťou celého hodnotiaceho procesu budú jednotlivé pracovné skupiny, zložené z predstaviteľov ústredných orgánov a expertov z mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti, ktorí sa zúčastnili tvorby Akčného plánu OGP na roky 2017 – 2019 a dokážu zhodnotiť, či je plnenie v súlade s očakávaniami, ktoré vznikli pri tvorbe.
  • V neposlednom rade sa k hodnotiacej správe bude môcť vyjadriť aj verejnosť.

Celý proces tvorby hodnotiacej správy by mal byť ukončený 31. júla 2018. Viac informácií k pripomienkovaniu, ale aj o celom procese tvorby hodnotiacej správy prinesieme na našej webstránke, na on - line platforme Trello, ako aj na našom Facebooku.

Časový harmonogram tvorby strednodobej hodnotiacej správy:

12. apríla 2018

Stretnutie koordinačnej skupiny OGP (zápisnica (PDF, 252 kB) zo stretnutia)

20. apríla 2018

Prijatie podkladov od rezortov k vyhodnoteniu úloh

14. máj  - 18. máj 2018

Stretnutia pracovných skupín a zhodnotenie plnenia úloh

1. jún 2018

Prvá verzia strednodobej hodnotiacej správy

4. jún – 17. jún 2018

Pripomienkovanie verejnosťou

18. jún – 27. júl 2018

Vyhodnotenie pripomienok a príprava finálnej verzie hodnotiacej správy

31. júl 2018

Finálna verzia strednodobej hodnotiacej správy (SK)

3. september 2018

Finálna verzia strednodobej hodnotiacej správy (ENG)

  • O plnení jednotlivých úloh priebežne informujeme aj na on-line platforme Trello
  • Webstránka centrály Iniciatívy pre otvorené vládnutie
  • Detailný harmonogram tvorby (PDF, 332 kB) hodnotiacej správy

Vypracovanie hodnotiacich správ je súčasťou podmienok členstva krajiny v Iniciatíve pre otvorené vládnutie. Počas každého dvojročného cyklu akčných plánov je úlohou krajiny vypracovať dve hodnotiace správy – v polovici implementačného obdobia a po skončení dvojročného cyklu. Informácie z hodnotiacich správ zároveň slúžia ako základ pre nezávislé hodnotiace správy zo strany Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Finálna strednodobá hodnotiaca správa bude k dispozícii v slovenskom jazyku na našej webstránke aj na medzinárodnej webstránke Iniciatívy pre otvorené vládnutie.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať Luciu Bernátovú.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy