Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. apríl 2024, pondelok
 

Prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch a API

25. 03. 2020

Logo OGP

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti každoročne od roku 2017 vykonáva prieskum najžiadanejších datasetov, ktoré by mali byť zverejnené zo strany štátnej správy. Cieľom tejto pravidelnej úlohy je podporiť a stimulovať podnikateľské prostredie, aktivitu a kreativitu akademickej a vedeckej obce, neziskových organizácií i individuálnych občanov prostredníctvom zverejňovania potrebných a užitočných dát zo strany štátnej správy, za účelom podpory princípov otvoreného vládnutia. 

Prieskum po najžiadanejších datasetoch a API realizujeme v rámci plnenia priebežných úloh B.8 a B.14 vyplývajúcich z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019 (PDF, 905 kB). Informácie o predchádzajúcich prieskumoch dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch sú dostupné na webstránke úradu.

V decembri 2019 bola na stretnutiach pracovných skupín vedených na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ako aj na stretnutí kontaktných osôb rezortov pre Iniciatívu pre otvorené vládnutie komunikovaná požiadavka doplniť aktuálny stav zverejňovania najžiadanejších datasetov do Google tabuľky, ktorá vznikla za týmto účelom v roku 2017. Zároveň bol odkaz na tabuľku spoločne s výzvou prípadného doplnenia požiadaviek zo strany verejnosti a občianskej spoločnosti zverejnený na webstránke ÚSV ROS, ako aj na Facebooku Iniciatívy pre otvorené vládnutie

Počas januára a februára 2020 sme oslovili vybraných aktérov občianskej spoločnosti za účelom rozšírenia prieskumu verejnosti po najžiadanejších datasetov na datasety a informácie, ktoré priamo súvisia s posilňovaním princípov otvoreného vládnutia – zvyšovaním transparentnosti, umožňovania participácie či zvyšovania zúčtovateľnosti vlády voči svojim občanom. Vyzbierali sme tieto podnety na zverejnenie datasetov, prípadne informácií

 • dáta o trvaní jednotlivých procesných úkonov v trestnom konaní, 
 • opakovane dáta o trestnej činnosti na úrovni ulíc, 
 • dáta týkajúce sa firiem s majetkovou účasťou štátu a ďalších verejných inštitúcií, 
 • zoznam všetkých príspevkových, rozpočtových a neziskových organizácií verejnej správy a ich zriaďovateľov,
 • register ponúkaného majetku štátu,
 • centrálnu evidencia majetku,
 • zmluvy, objednávky, faktúry rezortov 
 • register výberových konaní,
 • údaje o počte zamestnancov v štátnej správe,
 • všetky referenčné registre, 
 • register právnických osôb so všetkými integrálnymi registrami,
 • register politických strán a politických hnutí,
 • dotácie jednotlivých rezortov (okrem informácií, ktoré sa zverejňujú cez modul dotačných schém, aj ako open data),
 • dáta z informačných systémov Dátového centra obcí a miest, ktoré spravuje DEUS, vrátane rozpočtových údajov, registru adries, počtu obyvateľov, evidencie psov, zoznamu daňových dlžníkov, zoznamu obchodných prevádzok, zoznamu žiadostí a podaní od občanov, zoznamu nehnuteľností v správe samospráv či informácií o územnom plánovaní,
 • dáta o znečistení ovzdušia, vôd či rezíduá pesticídov v potravinách...

Návrh na modernizáciu Centrálneho registra zmlúv (CRZ), ktorý bol súčasťou podnetov z oslovených organizácií, sme vo februári diskutovali so zástupcami Úradu vlády SR, ktorí potvrdili plánovanú aktualizáciu CRZ v rámci výzvy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Manažment údajov, zameranú cielene na úpravu rezortných informačných systémov, vrátane možnosti publikovania dát vo formáte otvorených dát.

V najbližšom období budeme s Dátovou kanceláriou koordinovať komunikáciu s rezortmi ohľadom zverejnenia požadovaných datasetov. Takisto plánujeme priebežne zbierať podnety verejnosti a občianskej spoločnosti so sústredením sa na datasety súvisiacimi s princípmi otvoreného vládnutia prostredníctvom účasti na podujatiach zameraných na problematiku otvorených dát.

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy