Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. september 2022, pondelok
 

Vyhodnotenie prieskumu dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch a API

14. 04. 2021

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti každoročne od roku 2017 vykonáva prieskum najžiadanejších datasetov, ktoré by mali byť zverejnené zo strany štátnej správy. Cieľom tejto pravidelnej úlohy je podporiť a stimulovať podnikateľské prostredie, aktivitu a kreativitu akademickej a vedeckej obce, neziskových organizácií i individuálnych občanov prostredníctvom zverejňovania potrebných a užitočných dát zo strany štátnej správy, za účelom podpory princípov otvoreného vládnutia.

Od minulého roku spolupracujeme spolu s Dátovou kanceláriou na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ktorá je gestorom témy otvorených dát na Slovensku. Vďaka Dátovej kancelárii pravidelne komunikujeme s dátovými kurátormi na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy ohľadom zverejnenia datasetov a API, požadovaných v predchádzajúcich prieskumoch. Aktuálny stav zverejnenia datasetov je dostupný v google tabuľke Prieskum najžiadanejších datasetov.

Od 15. februára 2021 do 15. marca 2021 sme zbierali podnety prostredníctvom online dotazníku, ako aj priamym oslovením rôznych aktérov. Do prieskumu sa zapojilo takmer tridsať predstaviteľov a predstaviteliek občianskej spoločnosti – mimovládnych neziskových organizácií, aktívnych občanov a občianok, či zástupcov a zástupkýň akadémie, vedy a výskumu, ale aj zástupcovia analytických jednotiek, regionálnych a miestnych samospráv či biznisu. V priebehu mesiaca február a marec sme spoločne so zástupcami Dátovej kancelárie MIRRI SR prechádzali podnety individuálne s navrhovateľmi.

Graf 1: rozloženie navrhovateľov podľa oblasti pôsobenia

graf zapojenych subjektov do prieskumu

Navrhovatelia poskytli viac ako 200 podnetov na zverejnenie dát. Celý zoznam podnetov je dostupný v xls. tabuľke na tomto mieste

Niektoré požiadavky na zverejnenie mali charakter zverejnenie informácií, prípadne otvárali širšiu problematiku zberu a zverejňovania nových dát. Týmto podnetom sa budeme venovať individuálne po ďalších diskusiách v rámci iných tém.

Medzi najžiadanejšie podnety na zverejnenie dát, ktoré sa v prieskume dlhoročne opakujú, resp. ktoré boli aj tento rok žiadané sú napríklad:

  • Štatistiky kriminality a štatistiky dopravnej nehodovosti v gescii Ministerstva vnútra SR, so špecifikáciou na úrovni kraja alebo okresu, prípadne s geolokačnými údajmi
  • Štatistiky o zdravotnom stave obyvateľstva v gescii Ministerstva zdravotníctva SR, zamerané napr.  na údaje o počtoch a miestach úmrtí či liečení na civilizačné choroby, choroby súvisiace so stavom životného prostredia či špecifických podmienok v danom regióne,
  • Údaje o stave a kvalite životného prostredia či klímy v gescii Ministerstva životného prostredia SR, prípadne SHMÚ
  • Údaje o zamestnanosti / nezamestnanosti obyvateľstva v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, prípadne Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny so špecifikáciami na úroveň kraja alebo okresu
  • Školské dáta v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR týkajúce sa kvality vzdelávania, výsledkov testovaní či registrov škôl.

Vo všeobecnosti sa zo strany navrhovateľov opakovala požiadavka zverejňovať údaje z čo najnižšej možnej úrovne (napr. na úrovni miest, okresov, krajov), či, tam kde to je možné, s geolokačnými údajmi.

Vyzbierané podnety budeme komunikovať dátovým kurátorom na jednotlivých rezortoch a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. O aktuálnom prieskume a podnetoch budeme informovať aj vedúcich predstaviteľov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Zároveň bude Dátová kancelária na MIRRI SR pokračovať v pravidelných individuálnych stretnutiach s dátovými kurátormi, ktorých predmetom bude aj zisťovanie spätnej väzby na požiadavky verejnosti a občianskej spoločnosti. Spätnú väzbu z rezortov budeme komunikovať navrhovateľom.

Veríme, že orgánom verejnej moci sa podarí vypublikovať požadované datasety v súlade s plnením úlohy Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie, schváleného uznesením vlády SR č. 104/2017 do 31. decembra 2021. 


Ďalšie informácie:


 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy