Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

Schválená novela sudcovských zákonov

Správy OJ
16. 05. 2017

V stredu 10. mája 2017 poslanci Národnej rady SR schválili ústavnou väčšinou novelu tzv. sudcovských zákonov, ktorá  prináša výrazné zmeny. Návrh zmeny zákona bol pripravený participatívne, za účasti predstaviteľov samosprávnych, záujmových a stavovských organizácií sudcov a občianskej spoločnosti.

Na príprave návrhu novely sa podieľali zástupcovia Súdnej rady Slovenskej republiky, Najvyššieho súdu SR, Združenia Sudcovia za otvorenú justíciu, Združenia sudcov Slovenska, občianskeho združenia Via Iuris a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.  

Návrh novely vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR a z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017 - 2019 (PDF, 905 kB) a prináša zmeny najmä v týchto troch oblastiach:

Výberové konania na funkciu sudcu

 • výberové konania už nebudú zabezpečovať jednotlivé okresné súdy, no zavádza sa hromadný výber sudcov, minimálne raz do roka, súčasne pre všetky kraje,
 • uchádzači budú povinní predložiť písomné vyhlásenie, v ktorom uvedú zoznam blízkych osôb, ktoré sú sudcami, zamestnancami súdov, Ministerstva spravodlivosti vrátane rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti alebo členmi výberovej komisie; vyhlásenie bude zverejnené spolu s o žiadosťou o zaradenie do výberového konania, profesijnými životopismi uchádzačov a ich motivačnými listami,
 • každý bude môcť vzniesť  odôvodené výhrady voči uchádzačom ešte pred uskutočnením výberového konania,
 • výberové konanie bude verejné okrem hlasovania výberovej komisie a psychologického posúdenia,
 • výber bude uskutočňovať päťčlenná výberová komisia, zvlášť pre každý kraj, resp. konkrétny vyšší súd,  
 • na základe výsledkov výberového konania Ministerstvo spravodlivosti vytvorí  a zverejní databázu, v ktorej budú kandidáti zoradení podľa úspešnosti, pre obvod každého krajského súdu zvlášť; z tejto databázy Súdna rada SR podľa poradia vyzve kandidáta na udelenie súhlasu s pridelením na uvoľnené miesto sudcu; ak kandidát na funkciu sudcu súhlas neudelí, je vyradený z databázy kandidátov na funkciu sudcu.

Kvalitatívne hodnotenie práce sudcov

 • hodnotenie bude vykonávané za každé päťročné obdobie výkonu funkcie sudcu,
 • ak bude sudca ohodnotený so záverom „nevyhovujúci“, vykoná sa ďalšie hodnotenie po jednom roku,
 • hodnotenie bude pre každý kraj vykonávať trojčlenná komisia zložená zo sudcov pôsobiacich v inom kraji,
 • členov hodnotiacej komisie bude voliť a odvolávať Súdna rada SR,
 • hodnotenia sudcov budú povinne zverejňované na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Disciplinárne konania sudcov

 • Súdna rada sa ustanovuje ako orgán zodpovedný za dohľad nad dôstojnosťou plynulosťou disciplinárnych konaní,
 • opis skutku, pre ktorý sa navrhuje začatie disciplinárneho konania bude musieť byť dostatočne konkretizovaný a nemohol byť zamenený s iným skutkom a aby bolo odôvodnené použitie určitého disciplinárneho opatrenia,
 • sprísňujú sa podmienky, za ktorých je možné návrh vziať späť a vyžaduje sa súhlas sudcu, proti ktorému je vedené disciplinárne konanie, so zastavením konania.

Schválené zmeny prispejú k transparentnejšiemu výberu sudcov, ktoré sa vzdiali od lokálnych vplyvov, skvalitneniu práce sudcov pravidelným a verejnosťou kontrolovateľným hodnotením sudcov a zefektívnením disciplinárnych konaní, ktoré budú menej náchylné na zneužitie.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]