Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

MPK/Sociálnoprávna ochrana detí, sociálna kuratela a centrá

27. 08. 2023

Predkladateľ dokumentu: Iniciatívny návrh

Oblasť: Sociálne veci

Typ: MPK

Dňa 22.08.2023 bola v MPK zverejnená vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Cieľom je reflektovať na aplikačné problémy, ktoré primárne identifikovali orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a centrá.

Z praxe bola avizovaná najmä potreba zjednodušenia niektorých procesov, konkrétne zjednodušenia náležitostí odporúčania orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na výkon opatrenia v centre, a to tak pobytovou formou, ako aj ambulantnou a/alebo terénnou formou. Na základe požiadaviek praxe boli v maximálnej možnej miere sprehľadnené aj náležitosti plánov sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, plnoletou fyzickou osobou.

Návrhom vyhlášky sa riešia aj ďalšie praktické problémy, napr. doplnenie náležitosti programu centra má za cieľ minimalizovať problematické odporúčania na výkon opatrení v centre (pri ktorých centrum vzhľadom na nevhodne navrhnutý počet hodín odbornej práce s dieťaťom jeho rodinou nedokáže efektívne poskytnúť odbornú pomoc), minimalizovať problémy spočívajúce v nesprávne určenom centre na odbornú prácu s rodičovským konfliktom a pod.

Dôležitým doplnením je doplnenie možnosti centra utvoriť podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore detská psychiatria poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vyčlenením priestorov v centre. Do ustanovených odborných činností a ďalších činností centra sa tiež navrhuje vyslovene doplniť metódu prípadovej konferencie alebo inú metódu na posúdenie možností rodičov, ďalších príbuzných a iných blízkych osôb dieťaťa riešiť situáciu dieťaťa a rodiny vo vzájomnej spolupráci s týmito osobami a s ďalšími prizvanými osobami najmä zástupcami obce, školy, poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktoré môžu pomôcť v riešení situácie dieťaťa a jeho rodiny.

Výraznejšia zmena sa navrhuje v spôsobe určenia počtu miest v centrách s resocializačným programom. Navrhuje sa preto upraviť koeficient výpočtu potreby miest z aktuálnych 0,01 % na 0,008 % z celkového počtu obyvateľov Slovenskej republiky k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Vzhľadom na skutočnosť, že príprava dostatočného počtu miest v centrách na daný kalendárny rok sa realizuje zákonom č. 305/2005 Z. z. stanoveným postupom prakticky celý predchádzajúci kalendárny rok, navrhuje sa v prechodných ustanoveniach upraviť, že nový koeficient sa prvýkrát použije na určenie počtu miest na rok 2025. Uvedený časový priestor zároveň umožní verifikovať uvedený trend v potrebe kapacít na resocializačný program.

Návrhom vyhlášky sa ďalej navrhuje spresniť ustanovenia ustanovujúce podrobnosti stravovania v centrách, evidencie výdavkov profesionálnych náhradných rodičov, druhov špecializovaných samostatných skupín, či informatívneho pohovoru atď.  

MPK končí: 13.09.2023

Predpokladaná účinnosť od: 01.10.2023

Sprievodná dokumentácia

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]