Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. júl 2024, streda
 

Poslanecký návrh predložený do NRSR/Zmena právnych predpisov neziskového sektora

31. 03. 2024

Predkladateľ: poslanci NRSR 

Oblasť: tretí sektor

Typ LP: poslanecký návrh predložený do NRSR

Dňa 27.03.2024 bol do NRSR predložený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

Návrhom zákona sa mení aj:

Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách

Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch

Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov

Zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom

Zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych organizácií.

Do zákona č. 213/1997 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z. a zákona č. 147/1997 Z. z. sa zavádza povinnosť zahrnúť do výročnej správy aj prehľad o darcoch, prispievateľoch a veriteľoch, ak pôjde o dary, príspevky alebo pôžičky jednotlivo alebo v úhrne v kalendárnom roku nad 5000 eur. 

Zo zákona č. 34/2002 Z. z. sa vypúšťa § 38, ktorý garantoval ochranu anonymity darcu.

Do zákona č. 83/1990 Zb. sa zavádza povinnosť občianskeho združenia, ktoré dosiahlo príjmy nad 50 000 eur, vypracovávať do 30.06. výročnú správu, ktorú bude schvaľovať štatutárny orgán združenia a ktorá obdobne ako vo vyššie uvedených zákonoch bude musieť obsahovať aj prehľad darcov, prispievateľov a veriteľov pri sumách jednotlivo alebo v súhrne v kalendárnom roku nad 5000 eur. Do 15.07. bude združenie povinné uložiť výročnú správu do verejného registra účtovných závierok, pričom nesplnenie tejto povinnosti môže viesť až k rozpusteniu združenia.

Obdobne ako do zákona č. 83/1990 Zb. , tak aj do zákona č. 116/1985 Zb. sa zavádza povinnosť vyhotovenia výročnej správy s povinnosťou jej uloženia do verejného registra účtovných závierok. 

Do zákona č. 346/2018 Z. z. sa zavádza nový mechanizmus, na základe ktorého sa:

  • nadácie,
  • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
  • neinvestičné fondy
  • občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov
  • organizácie s medzinárodným prvkom,

budú označovať s dodatkom „organizácia so zahraničnou podporou“, ak budú dostávať finančné plnenie alebo iné hmotné plnenie priamo alebo nepriamo od zahraničnej fyzickej alebo právnickej osoby alebo od domáceho subjektu s označením „organizácia so zahraničnou podporou“, ak príspevok jednotlivo alebo úhrnne za kalendárny rok presiahne 5000 eur. Do tejto sumy sa nezapočítavajú príjmy zo zdrojov EU poskytnuté podľa osobitných predpisov. Svoj názov s dodatkom „organizácia so zahraničnou podporou“ bude musieť uvádzať organizácia pri všetkých úkonoch v rámci svojej činnosti.

Nesplnenie povinnosti môže viesť až k zrušeniu danej organizácie v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

Predpokladaný dátum nadobudnutia účinnosti: 01.01.2025

Sprievodná dokumentácia

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]