Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. december 2021, štvrtok
 

Diskutujeme cez projekt Partnerstvo: Nové fondy EÚ očami mimovládok

09. 07. 2021

V prvých letných týždňoch sme cestovali v rámci projektu technickej pomoci Partnerstvo po krajských mestách a stretávali sa s regionálne aktívnymi mimovládnymi organizáciami a aktivistami. Diskutovali sme o ich aktivitách a projektoch a snažíme sa im hľadať miesto v rodiacich sa integrovaných územných stratégiách pre nové fondy EÚ. Zisťovali sme tiež, v akom stave je komunikácia medzi občianskou spoločnosťou a samosprávou, akými spôsobmi sú sektoru zdieľané informácie, ako spolupracujú mimovládne organizácie medzi sebou a aké majú skúsenosti so zapojením sa do prípravy nového programového obdobia fondov EÚ.

Témy, ktoré v mimovládnom sektore rezonujú párujeme s prioritami, ktoré si kraje vytýčili pre nové fondy EÚ. Máme v pláne podporiť dialóg a spoluprácu pri príprave projektových zámerov, ktoré prepoja mimovládne aktivity s plánmi a projektami samospráv alebo podnikateľov v regiónoch.

Zo stretnutí vo všetkých krajoch sme vnímali rezervy v komunikácií so zástupcami občianskej spoločnosti a silnú potrebu po väčšom sieťovaní. Aj toto sú dôvody, pre ktoré máme záujem sa angažovať v regiónoch a podieľať sa na zlepšovaní komunikácie kraja so sektorom. 

Prinášame vám sériu krátkych správ o dôležitých témach, v ktorých vidíme potenciál pre rozvoj spolupráce a partnerstva.

Otvorené vládnutie v banskobystrickom regióne

Na stretnutí so zástupcami občianskej spoločnosti v Banskej Bystrici k novým fondom EÚ, ktoré sa konalo dňa 24. júna 2021 sme diskutovali o aktivitách, plánoch a projektových nápadoch, ktoré by sa mohli stať súčasťou novej bystrickej eurofondovej stratégie.

Rezonovala téma otvárania samosprávy občanom, posilňovania dialógu a rozvoja občianskej spoločnosti. Podarilo sa vytvoriť prepojenie medzi zámerom organizácie Dialog Center, ktorá chce tvoriť inštitút otvoreného vládnutia, úradom samosprávneho kraja, ktorý pripravuje projekt „Otvorená samospráva“ a Univerzitou Mateja Bela, ktorá plánuje vytvoriť pracovisko zamerané na demokraciu a aktívne občianstvo. Obraz doplnil prezentáciou k téme odolnej demokracie a boja proti extrémizmu M. Chmelík z Centra pre komunitné organizovanie, ktorý spolupracuje s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Dohodli sme sa, že na téme budeme spoločne pracovať a z prezentovaných zámerov spolu vytvoríme jednu silnú tému.

Košice môžu z nových fondov EÚ systematicky riešiť problém bezdomovectva

V utorok, 29. júna 2021 sme o nových fondoch EÚ diskutovali so zástupcami občianskej spoločnosti v Košiciach. Silné zastúpenie na podujatí mali organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi a pracujú s ľuďmi na ulici. Nadácia Dedo a o.z. Oáza prezentovali svoje aktivity a ukázali, ako by mestá mohli pristupovať k riešeniu tohto spoločenského problému.

Návrhy budeme prezentovať úradu Košického samosprávneho kraja, ako aj mestu Košice a budeme sa snažiť nájsť spôsob, ako tieto aktivity dostať do podoby financovateľných projektov pre nové obdobie fondov EÚ.

Aj univerzity môžu byť nositeľmi zaujímavých projektov

Počas stretnutia na úrade prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa konalo 30. júna 2021, sme diskutovali o vytvorení Centra prevencie radikalizácie, ktoré má vzniknúť na Prešovskej univerzite v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom. Úlohou tohto centra by mala byť realizácia komplexných aktivít zameraných na deradikalizáciu. V súčasnosti pracujeme na prepojení aktivít Prešovskej univerzity a Univerzity Mateja Bela, ktorá takisto pripravuje podobný projekt zameraný na demokraciu a aktívne občianstvo v tejto téme. 

Za prioritu označil prešovský samosprávny kraj aj digitalizáciu. Kraj by privítal podporu od expertov z mimovládneho sektora v tejto téme a je pripravený o nej diskutovať. Na workshope v Prešove vyjadril zástupca Spoločnosti pre otvorené informačné technológie ochotu a záujem pri príprave sady projektových zámerov s previazaním na vzdelávanie, ľudské zdroje, podnikanie a verejné služby. Na rozvoji spolupráce úradu Prešovského samosprávneho kraja a Spoločnosti pre otvorené informačné technológie sa budeme aktívne podieľať. 

Otvorené vládnutie z pohľadu znevýhodnených občanov

Prvý júlový deň sme absolvovali stretnutie v Žiline, kde sa stretli zástupcovia MNO z rôznych oblastí. Veľmi zaujímavou a pomerne novou témou, ktorá vzišla zo stretnutia je zdroj prístupu k informáciám pre zdravotne znevýhodnených. Zástupkyňa Asociácie nepočujúcich Slovenska komunikovala tému potreby financovania prípravy a šírenia informácií pre zdravotne znevýhodnených. Zhodli sme sa, že aj takúto aktivitu je potrebné zakomponovať do odporúčaní pre otvorené vládnutie a zabezpečiť financovateľnosť z fondov EÚ.

Nitra poskytla rôznorodé spektrum tém

V Nitre sme v utorok, 13. júla 2021 diskutovali s regionálne aktívnymi mimovládkami aj o zásadných témach ako sú krízová intervencia, či komunitná práca so zraniteľnými skupinami. Organizácie sú aktívne aj v oblasti integrácie cudzincov a prevencie negatívnych spoločenských javov, ako sú extrémizmus a drogové závislosti.

Diskutovali sme aj o možnostiach budovania kapacít mimovládneho neziskového sektora na regionálnej a komunitnej úrovni. Dôležitú úlohu by mohli zohrať komunitné nadácie za predpokladu zastrešenia projektu zo strany VÚC alebo miestnych samospráv.

Partnerstvo a spolupráca pri čerpaní fondov EÚ je dôležitá

V stredu, 14. júla 2021 sme navštívili Trnavu a zástupcov občianskej spoločnosti pôsobiacich v trnavskom kraji. Zaujímavé myšlienky na stretnutí prezentoval aj zástupca Trnavskej arcidiecéznej charity. Plánom tejto organizácie je vybudovanie infraštruktúry potravinovej deprivácie (regionálne sklady potravinovej banky) a tiež riešenie opatrovateľskej služby na vidieku vytvorením klastrov obcí a využitím prázdnych farských budov na tieto účely. Prezentované myšlienky oslovili aj zástupkyne mesta Piešťany z odboru sociálnych služieb, zástupcu organizácie Úsmev pre druhých, o.z., ktorí iniciovali vzájomné prepojenie týchto troch subjektov. 

Sieťovanie MNO nie je v regiónoch štandardom

Posledným navštíveným krajom v rámci mesiaca júl bol trenčiansky. Zo stretnutia si odnášame silnú potrebu sieťovania mimovládnych neziskových organizácií v regióne medzi sebou. Najväčšie zastúpenie mali počas workshopu témy vzdelávania a trávenie voľného času mládeže. Zástupkyne informačného centra mladých Prievidza zaujala prezentácia M. Chmelíka z Centra komunitného organizovania k téme deradikalizácie. Komunikovali potrebu prepojenia tejto témy aj spolu s MNO venujúcim sa seniorom a riešenie témy komplexne – žiaci, učitelia a seniori.  

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]