Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Partnerský dialóg pri príprave IÚS v regiónoch

14. 04. 2022

S príchodom jari sme v rámci projektu Partnerstvo spolu so zástupcami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) vyrazili do regiónov. Cieľom našich ciest boli pracovné stretnutia so zástupcami/kyňami kraja. 

Regionálne samosprávy aj v tomto období pracujú na tvorbe integrovaných územných stratégií (IÚS) a my sa snažíme spolu s MIRRI pri ich tvorbe uplatňovať participatívne procesy. Preto účelom našich stretnutí bolo v partnerskom dialógu identifikovať kľúčové problémy a ich príčiny v danom kraji, ako východisko pre tvorbu IÚS. Okrem identifikovania daných problémov bolo nutné zistiť, či sú problémy kraja a jeho území udržateľného mestského rozvoja zosúladené.

Banskobystrický kraj trápia predovšetkým značné nerovnosti v rámci regiónu a nízka atraktivita regiónu pre jej obyvateľov, či nadpriemerný odliv ekonomicky aktívneho obyvateľstva.

Výrazný tlak na dopravnú, školskú a zdravotnú infraštruktúru boli kľúčové problémy, ktoré identifikoval Bratislavský kraj. S tým úzko súvisí aj identifikácia neprepojenia hospodárskeho úspechu kraja a príjmov územnej samosprávy.

Zástupcovia a zástupkyne Trenčianskeho kraja zaradili medzi hlavné problémy kraja nízku konkurencieschopnosť územia a nedostatočnú inovačnú schopnosť podnikov. Uviedli tiež, že v kraji nie je adekvátne využitý potenciál energetického zhodnocovania odpadu.

Znižovanie podielu poľnohospodárskej pôdy patrí medzi problémy, ktoré majú negatívny dopad na Trnavský kraj. Medzi externé dopady ovplyvňujúce strategické plány kraja patria aj funkčné toky obyvateľstva z a do kraja z hlavného mesta a jeho okolia.

V Nitrianskom kraji vnímajú ako problém nadpriemerné starnutie obyvateľstva a s tým súvisiacu nedostatočnú komplexnosť a dostupnosť sociálnej infraštruktúry a tiež málo inkluzívny rozvoj komunít.

Dominantné pôsobenie mesta Košice vzhľadom na dostatok pracovných ponúk a odliv obyvateľstva z ostatných miest kraja predstavuje problém, s ktorým bude Košický kraj pracovať pri príprave IÚS. Ďalším identifikovaným problémom je aj nízka dostupnosť územia kraja ako národná, tak aj medzinárodná.

V populačne silných okresoch Prešovského kraja s vysokým podielom obyvateľstva marginalizovaných rómskych komunít vnímajú nedostatočné kapacity v materských a základných školách.

V Žilinskom kraji územná blízkosť s Poľskom a Českom spôsobujú odchádzanie obyvateľov kraja za prácou a štúdiom do susediacich krajín. Príčinou je pravdepodobne nekonkurencieschopný inovačný potenciál kraja v porovnaní s ČR a PL

Spoločnými problémami, ktoré zaznievali v každom regióne, sú starnutie obyvateľstva, neprepojenosť regionálnych a národných politík, nedostatok zdrojov na prenesený výkon štátnej správy, či nesúlad systému vzdelávania s potrebami trhu práce, najmä nízky záujem o stredné odborné vzdelávanie.  

Nadväzujúce regionálne výjazdy, na ktorých sa budeme venovať hľadaniu efektívnych riešení identifikovaných problémov prostredníctvom podpory z eurofondov, nás čakajú už v priebehu mája.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]