Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Presúvame sa od plánovania k implementácii: Dokumenty pre programové obdobie 2021 - 2027 sú schválené

05. 12. 2022

Autorkami článku sú externé expertky ÚSV ROS Marcela Černá a Danica Hullová, ktoré v rámci projektu Partnerstvo spolupracovali na príprave Riadiacej dokumentácie pre programové obdobie 2021-2027.

Prichádza nové programové obdobie a s ním nové výzvy, projekty, a nové skúsenosti.  

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR schválilo nové dokumenty. Tešíme sa, že k ich príprave prizvalo široké spektrum odborníkov a zapracovalo viacero ich pripomienok a návrhov na zlepšenie. Zvlášť oceňujeme zapojenie zástupcov občianskej spoločnosti, vrátane rôznych ďalších zainteresovaných aktérov a fakt, že s ich participáciou sa počíta aj pri príprave niektorých výziev. Veríme, že budú prizývaní aj k tvorbe ďalších dokumentov a k procesom, ktoré súvisia s životným cyklom projektov od ich zrodu až po konečné zúčtovanie.

Uplatnením tohto spôsobu spolupráce vzniká väčšia šanca na lepšie porozumenie vzájomných potrieb ale i problematických oblastí ako na strane prijímateľov tak na strane poskytovateľov a riadiacich orgánov. Spoločným hľadaním riešení vzniká dobrý predpoklad k lepšej implementácii a rýchlejšiemu čerpaniu fondov EÚ.

Všeobecný pohľad na novú riadiacu dokumentáciu:

Z nových dokumentov cítiť snahu o zjednodušenie doterajších pravidiel. Je to viditeľné napr. v novej Príručke k oprávnenosti výdavkov. Zdá sa, že podpornú dokumentáciu bude tvoriť menej povinných príloh ako tomu bolo doteraz. Ušetrí to prácu nielen konečným prijímateľom pri realizácii projektov, ale i riadiacim a kontrolným subjektom. Vďaka za každé zjednodušenie a za každého, kto hľadá spôsob, ako robiť veci lepšie.

Veríme, že úsilie  zjednodušiť pravidlá implementácie sa prijatím týchto dokumentov neskončilo. Naopak. Stále je čo vylepšovať. Stále máme témy, ktorým sme venovali menšiu pozornosť, ako si zaslúžia. Čo keby sme sa v novom programovom období viac zamerali na obsah projektov a výsledkovú orientáciu? Sledovanie obsahovej stránky aktivít, zámerov, výstupov? Dosahovanie cieľov, uplatňovanie dobrej praxe, skúseností, nových poznatkov, zmien, flexibilných riešení... Oblasti, ktoré ostávali v úzadí, prekryté kopami „správnej podpornej dokumentácie“. Začnime odkrývať. Dajme teraz prednosť obsahu pred formou.

Implementácia fondov EÚ bude aj s novými dokumentami behom na dlhú trať. Zo strany všetkých zainteresovaných je preto potrebné vytvárať pravidlá, vďaka ktorým to bude beh radostný a zmysluplný.

Detailnejší pohľad na novú riadiacu dokumentáciu:

Príručka k oprávnenosti výdavkov

V novom programov období prichádza v oprávnenosti výdavkov jedna zásadná zmena. Riadenie projektu (projektový manažér, finančný manažér, manažér pre monitorovanie, administratívny zamestnanec) je zaradené medzi nepriame výdavky. Nepriame výdavky sa budú plánovať a čerpať podľa toho, aký model zjednodušeného vykazovania sa pre danú výzvy použije. Predpokladáme, že v neinvestičných projektoch, nás čaká hlavne model 40%  paušálu. Ten sa vypočíta z priamych výdavkov a slúži na všetky ostatné výdavky, ktoré musí projekt urobiť.  Dnes je tu určité riziko, že sa to prejaví v kvalite riadenia projektu. Z paušálu budeme v prvom rade hradiť náklady potrebné pre štart a realizáciu projektu, napr. technické vybavenie, zariadenie priestorov pre klientov, prenájmy, cestovné, administratívne náklady, účtovníkov, atď. a zostatok pôjde na riadenie projektu. Budeme to spoločne monitorovať a ak si to prax vyžiada, pokúsime sa o presun riadenia projektu medzi priame výdavky, tak, ako je tomu dnes.

Rámec implementácie fondov

Viacerí ste boli zvyknutí v predchádzajúcich programových obdobiach na Systém riadenia ŠF. Dnes sa balík riadiacej dokumentácie nazýva Rámec implementácie fondov (RIF). Je výrazne stručnejší a všeobecnejší.  Podľa nás nie je obsahovo celkom vyvážený – je tam výrazne viac informácii o finančnom riadení a menej o samotnej implementácii projektov. Veľká časť podstatných detailov, ako napr. Žiadosť o NFP, monitoring projektu, možnosti zmien v projekt, indikátory, miera flexibilnosti a pod. budú nastavovať jednotlivé výzvy. Dnes nevieme posúdiť či nám to pomôže, alebo skôr skomplikuje prácu. Dobrá správa je, že veľká časť výziev sa plánuje pripravovať participatívne. Určite bude potrebné zapájať sa do prípravy výziev a všímať si všetky detaily dôležité pre realizáciu projektov.

Všetky uvedené dokumenty sú dostupné na tomto odkaze

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]