Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. júl 2024, piatok
 

VÝZVA na výber konzorcia žiadateľov o nenávratný finančný príspevok na implementáciu národného projektu „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“

20. 12. 2022

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, na základe Memoranda o spolupráci zo dňa 15.12.2022, uzatvoreného s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, vyhlasuje výzvu na výber konzorcia žiadateľov o nenávratný finančný príspevok na implementáciu národného projektu „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“

Poskytovateľ NFP: MPSVR SR  ako riadiaci orgán pre OP ĽZ

Zdroj NFP: EFRR, OP ĽZ, Prioritná os 11: CARE – EFRR 

Indikatívna výška NFP: 13 mil. eur, z toho 12 mil. eur je určených na podporu užívateľov NP, ktorými sú MNO.

Užívatelia NP:

 1. občianske združenie podľa Zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov;
 2. nadácia podľa Zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách;
 3. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa Zákona č. 213/1997 Z. z.;
 4. organizácia registrovaná podľa Zákona č. 116/85 Zb. o podmienkach činnosti organizácii s medzinárodným prvkom;
 5. združenie právnických osôb podľa Zákona č. 40/1964 Zb.;
 6. Slovenský Červený kríž podľa Zákona 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži;
 7. účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti. 

Cieľ NP: Zabezpečiť poskytovanie finančných príspevkov užívateľom NP, a to za účelom realizácie aktivít v prospech odídencov, žiadateľov o azyl a azylantov z Ukrajiny (ďalej len „osoby prichádzajúce z UA“). 

Oprávnená aktivita NP:Poskytovanie finančných príspevkov užívateľom NP. 

Finančné príspevky sa budú poskytovať vo forme jednotkových nákladov, stanovených vo výzve, na  

A) činnosť odborného personálu (zamestnancov)

 • bezprostredne po príchode osôb prichádzajúcich z UA na územie SR (od 24.2.2022)  
 • v rámci podpory integrácie odídencov do spoločnosti (do 31.12.2023)

B) činnosť dobrovoľníkov v období od 24.2.2022 do 31.12.2023, vrátane ich koordinácie.

Finančné príspevky sa budú poskytovať na zabezpečenie 

 • pomoci a podpory osobám prichádzajúcim z UA bezprostredne po ich príchode na územie SR
 • podpory integrácie osôb prichádzajúcich z UA

Podmienky pre zapojenie sa do výberového konania a požiadavky na členov konzorcia žiadateľov nájdete v prílohách tejto výzvy.

Konzorciá sa môžu uchádzať najneskôr do 3.1.2023 na mailovú adresuTA.13G4@F1KALY3KLSD.DKD@

!!!DÔLEŽITÉ: Výklad podmienky na členov konzorcia žiadateľov č. 4!!!

Na základe otázky zaslanej na adresu TA.13G4@F1KALY3KLSD.DKD@ dňa 22.12.2022 zverejňujeme výklad podmienky na členov konzorcia žiadateľov č. 4, konkrétne časť „...a zároveň v období za ostatných aspoň 3 rokov (overované obdobie 2019 – 2022) poskytoval finančné príspevky v súhrnnej výške aspoň 2 mil. eur (ak bol členom konzorcia) alebo v súhrnnej výške aspoň 500 tis. eur (ak nebol členom konzorcia a finančné príspevky MNO poskytoval samostatne).“: 

 • Podmienka poskytovania finančných prostriedkov v overovanom období (2019 – 2022) sa viaže na AKÉKOĽVEK zdroje, nie len verejné zdroje menované v prvej časti podmienky č. 4.
 • Partneri žiadateľa o NFP v konzorciu môžu naplniť podmienku aj poskytnutím súkromných zdrojov (napr. z verejných zbierok, od individuálnych darcov a pod.), pričom prijímateľmi týchto zdrojov musia byť mimovládne neziskové organizácie, podľa §2 zákon č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií.

Celé znenie výzvy a prílohy:

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]