Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. december 2021, štvrtok
 

Zákon o príspevkoch z fondov Európskej únie a princíp partnerstva politiky súdržnosti v programovom období 2021 – 2027

15. 10. 2021

Rok 2021 predstavuje začiatok nového programového obdobia, s ktorým úzko súvisí aj potreba úprav a zmien pravidiel implementácie fondov Európskej únie. Je potrebné na tieto zmeny reagovať a nastaviť riadiace, implementačné a kontrolné mechanizmy. Ich súčasťou je aj pripravovaný nový zákon o podporách z fondov EÚ z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Cieľom predkladanej právnej úpravy je nastaviť právne prostredie pre implementáciu príslušných nariadení Európskej únie v podmienkach Slovenskej republiky. Predkladaný návrh zákona sa primárne venuje určeniu úloh jednotlivých subjektov zapojených do implementácie, ustanovuje základné princípy a procesy riadenia a kontroly poskytovania príspevku, vrátane návratnej formy pomoci. Zároveň obsahuje procesné ustanovenia pri rozhodovaní o žiadosti o poskytnutie príspevku.

ÚSV ROS v rámci medzirezortného pripomienkového konania reagoval na návrh zákona ôsmymi pripomienkami, v ktorých apeloval predovšetkým na uplatnenie princípu partnerstva pri riadení implementácie fondov EÚ.

Princíp partnerstva a viacúrovňového riadenia je základným princípom pre implementáciu a monitorovanie politiky súdržnosti v programovom období 2021 – 2027.

Úrad považuje za zásadné, aby sa tvorba výziev a riadenie politiky súdržnosti riadili princípom partnerstva a aby do tohto procesu boli zapojení relevantní partneri a potenciálni žiadatelia o podporu z fondov EÚ. Ich zapojením sa zvyšuje kvalita procesu a tým aj efektívnosť čerpania fondov EÚ.

Viac informácií k návrhu je dostupných na tomto odkaze: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-526

O vývoji v tejto téme vás budeme ďalej informovať.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]