Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie pokračovala 29. zasadnutím

29. 06. 2022

Dňa 21. júna 2022 sa uskutočnilo 29. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, ktoré viedol splnomocnenec Filip Vagač. V úvode sa zameral na stále živú tému mimovládnych neziskových organizácií – pomoc ľuďom z Ukrajiny, ktorí našli útočisko na Slovensku. Informoval o krokoch, ktoré podniká ÚSV ROS, štátne, samosprávne, medzinárodné aj neziskové organizácie pri riešení humanitárnej krízy a v integračnej stratégii.

Ďalším bodom programu bol stav prípravy strategického dokumentu ÚSV ROS Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2022 – 2030 (KROS 2022 – 2030) a jej prvého akčného plánu na roky 2022 – 2026 (AP KROS 2022 – 2026). V tejto súvislosti Komora MNO navrhla a všetci členovia rady vlády jednomyseľne schválili uznesenie č. 5:

Uznesenie Rady vlády MNO č. 5/2022

Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie

  1. schvaľuje uskutočnenie stretnutí zástupcov Komory mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti s poverenými predstaviteľmi ministerstiev (MPSVR SR, MZ SR, MŠVVŠ SR, MŽP SR, MF SR, MV SR, MK SR) s cieľom prediskutovať úlohy, definované v Akčnom pláne Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2022 – 2026;

  2. odporúča vláde Slovenskej republiky podporiť členov vlády Slovenskej republiky k uskutočneniu týchto stretnutí a ich realizácií ešte pred medzirezortným pripomienkovým konaním k Akčnému plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2022 – 2026.

 

Členovia rady vlády prijali tiež uznesenie č. 6 k piatemu Akčnému plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2022 – 2024:

Uznesenie Rady vlády MNO č. 6/2022

Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie

  1. schvaľuje návrh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2022 – 2024

  2. odporúča vláde Slovenskej republiky schváliť Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2022 – 2024

Ďalším bodom bolo predstavenie jednej z tém pokračovania národného projektu ÚSV ROS Participácia – MNO a služby vo verejnom záujme, ktorej cieľom je vyvíjať aktivity, vedúce k zlepšovaniu prostredia pre poskytovanie služieb v kompetencii verejnej správy prostredníctvom MNO. Na záver splnomocnenec pozval prítomných na dvojdňovú konferenciu Participácia 2.0, ktorá sa uskutoční 11. – 12. augusta 2022 v priestoroch Vodárenského múzea v Bratislave. Jesenné zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie je naplánované na 20. septembra 2022.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy