Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. december 2021, pondelok
 

Existujúce postupy a metodiky poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu z pohľadu efektívnosti, transparentnosti a účelnosti

30. 03. 2021

Dotačné schémy rezortov tvoria významný podiel na financovaní aktivít mimovládnych neziskových organizácií (MNO). Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) sa tentoraz zameral na zmapovanie postupov a metodík ich poskytovania z pohľadu efektívnosti, transparentnosti a účelnosti (úloha B.1. Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020 (PDF, 523 kB)). Na vypracovaní analýzy sme spolupracovali s výskumníčkami Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Máriou Murray Svidroňovou a Alexandrou Mertinkovou.

Cieľom analýzy bolo preskúmať všetky dotačné schémy, v ktorých sú ako oprávnení žiadatelia definované aj MNO. Analýza mapovala postupy a metodiky poskytovateľov verejných zdrojov na stanovenie cieľov/merateľných ukazovateľov, preukazujúcich zmysel poskytovaných verejných zdrojov a spôsob ich vyhodnotenia. Dokument sa opiera najmä o tzv. desk research – preštudovanie a obsahovú analýzu existujúcich postupov a metodík jednotlivých rezortov.

Po vypracovaní analýzy sme s výsledkami oboznámili primárne hodnotené ministerstvá, vybrané ústredné orgány štátnej správy a fondy, ktorých dotačné schémy boli relevantné vo vzťahu k MNO. Na stretnutiach sme diskutovali so štátnymi tajomníkmi a tajomníčkami, zástupcami a zástupkyňami rezortov, ako aj s riaditeľmi fondov o možnostiach zlepšenia poskytovania dotácií v ich pôsobnosti. Každý hodnotený rezort dostal okrem výsledkov hodnotenia aj odporúčania, ktoré vychádzali najmä z príkladov dobrej praxe z iných hodnotených subjektov. Oceňujeme, že mnohé rezorty sa proaktívne zamýšľajú nad zlepšením nastavenia a procesu poskytovania dotácií v ich pôsobnosti. Komentáre, pripomienky a stanoviská od rezortov k analýze, ako aj vyjadrenie úradu k nim či zdôvodnenie zapracovania zmien sú dostupné v tomto dokumente (PDF, 895 kB).

Okrem hodnotených silných a slabých miest procesu poskytovania dotácií sme sa na stretnutiach rozprávali aj o možnostiach viacročného financovania z dotačných schém, o výške spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľov, dôvodoch krátenia schválenej dotácie oproti pôvodne požadovanej sume, ako aj o elektronických systémoch na správu dotácií, ktoré  zjednodušujú administratívny proces a zároveň uľahčujú transparentné informovanie smerom k verejnosti. 
(PDF, 895 kB)

Veríme, že analýza bude zdrojom námetov na zlepšenie účelnosti, efektívnosti a transparentnosti, tzn. zrozumiteľného a včasného informovania o poskytovaných dotáciách pre jednotlivých poskytovateľov dotácií z verejných zdrojov. Zároveň bude slúžiť ako podklad ÚSV ROS k jeho ďalším aktivitám smerujúcim k zlepšeniu financovania MNO z verejných zdrojov. V súčasnosti mnohé rezorty vyhlasujú výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021. O týchto výzvach vás pravidelne informujeme cez náš web a Facebook. Budeme radi, ak nás budete aj naďalej sledovať.

Sme presvedčení, že analýza pomôže nielen rezortom v úpravách ich dotačných schém a programov, ale je tiež dôležitá pre rozvoj aktivít a činností MNO. Analýza poskytuje prehľad možností financovania cez dotácie z rôznych rezortov, čo dáva tiež možnosť porovnania a výberu, kde sa môžu MNO o dotáciu uchádzať, ako aj možnosť spoznať nové príležitosti čerpania dotácií. Na základe preštudovania verejne dostupných databáz s podporenými projektami môžu MNO rozširovať svoje aktivity či spoluprácu s inými subjektami, ktoré čerpali dotácie. Databázy podporených projektov tiež môžu slúžiť ako inšpirácia pre ďalšiu prácu a aktivity MNO.

Celé znenie analýzy Existujúce postupy a metodiky poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu z pohľadu efektívnosti, transparentnosti a účelnosti je dostupné na tomto mieste. (PDF, 4 MB)


 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]