Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Hľadáme medzisektorového koordinátora / medzisektorovú koordinátorku národného projektu

25. 03. 2024

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti od 1.3.2024 realizuje projekt „Podpora odborných a koordinačných kapacít strešných organizácií občianskej spoločnosti“.

Do projektového tímu hľadáme odborníka / odborníčku na pozíciu medzisektorový koordinátor / medzisektorová koordinátorka národného projektu na celé obdobie implementácie projektu.

2.kolo výberového konania bude už v priebehu 04/2023. Nezabudnite sa prihlásiť do 27.3.2023 cez http://www.open.slovensko.sk/ (Identifikátor výberového konania: VK/2024/1269).

Za čo budete zodpovední a aké budú vaše úlohy medzisektorového koordinátora / medzisektorovej koordinátorky:

  • zodpovedá za činnosti a úlohy spojené s koordináciou, výmenou informácií a podporou spolupráce v oblastiach riešených v rámci projektu, na úrovni Rady vlády pre MNO,
  • zodpovedá za komunikáciu tematických oblastí riešených v rámci aktivít projektu a koordináciu medzisektorových aktivít na úrovni Rady vlády pre MNO, vrátane dizajnovania priestoru pre sociálny dialóg, jeho vedenie a spracovanie konsolidovaných výstupov z neho,
  • koordinuje pracovné tímy alebo pracovné skupiny zriadené na úrovni Rady vlády SR pre MNO, zamerané na tvorbu procesov pre spoločný výkon politík zamestnanosti, vzdelávania a sociálneho začlenenia a tém preukázateľne s nimi súvisiacich,
  • má na starosti komunikáciu a výmenu informácií, spracovanie podkladov a podporných dokumentov pre efektívnu spoluprácu a dialóg v rámci členskej základne Rady vlády SR pre MNO, vrátane prípravy informačných výstupoch za účelom komunikácie výstupov aktivít smerom k občianskej spoločnosti,
  • poskytuje súčinnosť projektovému manažérovi a odbornému garantovi pri monitoringu projektu a spracovaní monitorovacích správ.

 Miestom výkonu práce bude kancelária Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Cukrová 14 v Bratislave.

Čo požadujeme od úspešného uchádzača / úspešnej uchádzačky:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
  • minimálne 3 rokov praxe s implementáciou projektov; koordináciou projektového tímu, resp. expertov, pracovných skupín, dobrá znalosť a orientácia v prostredí mimovládnych neziskových organizácií.

Od úspešného uchádzača / úspešnej uchádzačkyočakávame organizačné, komunikačné zručnosti, koncepčné a strategické myslenie, flexibilita, svedomitosť a spoľahlivosť.

Ponúkaná platová trieda podľa zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.: (8. platová trieda) 1429,00 EUR

Nezabudnite sa prihlásiť a zaslať všetky požadované prílohy vrátene štruktúrovaného životopisu, motivačného listu a ďalších požadovaných príloh najneskôr do 27.03.2024 cez http://www.open.slovensko.sk/ a to priamo cez stránku: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/45159

Ďalšie pracovné podmienky, ako aj informácie o odmene a benefitoch radi predstavíme na osobnom stretnutí. Bližšie informácie môžete získať na lenka.hudacekova(at)minv.sk.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]