Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. jún 2020, pondelok
 

Hodnotíme, aké informácie poskytuje Modul dotačných schém

15. 05. 2020

Portál Modul dotačných schém vznikol v decembri 2015 ako špecifická webová aplikácia na Ústrednom portáli verejnej správy http://www.slovensko.sk/ na základe úlohy Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2012 – 2013. Jeho ambíciou bolo poskytovať informácie o všetkých programoch, výzvach, žiadostiach a projektoch, využívajúcich štrukturálne fondy, Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus a ďalšie dotačné rezortné schémy využívané v podmienkach SR na jednom mieste.

Od spustenia portálu Modul dotačných schém však  nebola vypracovaná ani kvalitatívna a ani kvantitatívna analýza zverejňovaných informácií na portáli MDS, čiže neboli k dispozícii údaje, ktoré by podávali reálny obraz o zverejňovaných informáciách vrátane toho, či rozsah informácií na MDS skutočne korešponduje s informáciami o poskytovaných dotáciách zodpovedných ÚOŠS.

Preto si súčasný Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021 (PDF, 656 kB) stanovil „Vypracovať kvantitatívnu analýzu zverejňovania informácií v MDS“. Cieľom úlohy je vypracovať analýzu informácií o dotáciách dostupných na webstránkach zodpovedných orgánov štátnej správy a porovnať ich s informáciami dostupnými v MDS v kontexte posilňovania princípov otvoreného vládnutia. Analýza bola vypracovaná a bola odoslaná jednotlivým rezortom na pripomienkovanie. Po uplynutí termínu na pripomienkovanie bude analýza zverejnená na webstránke ÚSV ROS.

Z výsledkov analýzy okrem iného vyplynulo, že MDS v súčasnosti neposkytuje dostatočné informácie o dotáciách jednotlivých ÚOŠS poskytnutých zo štátneho rozpočtu. Aplikačná prax poukázala tiež na náročnosť nahrávania údajov do aplikácie. Na otázku, či je možné odstrániť nedostatky v aplikácii tak, aby spĺňala ciele, ku ktorým bola pôvodne vytvorená, by mala odpovedať systémová analýza portálu MDS, ktorá takisto vyplýva z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021, a ktorú má v gescii Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Tá by sa mala zamerať na funkčnosť aplikácie, užívateľské používanie či technické prepojenie so systémami na evidenciu dotácií. 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]