Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. február 2020, pondelok
 

Informácie a participácia kľúčom k budovaniu dôvery občanov v štát

19. 02. 2018

MilánoMesto Miláno pripravilo v rámci talianskeho týždňa otvoreného vládnutia úvodnú diskusiu lídrov na tému budovania dôvery občanov v štát cez participáciu. Diskusie sa zúčastnili aj zástupcovia Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS). Rovnako ako počas Týždňa otvoreného vládnutia (Open Government Week), ktoré ÚSV ROS zorganizoval v novembri minulého roku, aj počas fóra lídrov rezonovala potreba zapájať občanov do tvorby verejných politík a správy vecí verejných.

Počas dopoludnia odzneli príspevky v rámci troch základných tém týkajúcich sa participácie. Do prvej diskusie na tému „Prečo potrebujeme participáciu?“ sa zapojil aj Miroslav Mojžiš z ÚSV ROS, ktorý zdôraznil, že na to, aby sa zvýšila dôvera občanov v štát, je dôležité, aby štát prinášal reálne riešenia problémov, ktoré trápia občanov v každodennom živote. Navyše v diskusii otvoril zaujímavú tému participácie expertov z mimovládneho sektora a občanov v kontexte fondov z EÚ, ktorej sa ÚSV ROS venuje v rámci Projektu technickej pomoci Partnerstvo.

Následne sa diskusia venovala téme „Ako implementujeme participáciu?“, v ktorej predstavitelia verejnej správy z Nemecka, Talianska, Írska a Škótska hovorili o spôsoboch a formách zapájania verejnosti. Predstavené boli aj projekty CiviQEurocities. Platforma CiviQ umožňuje mestám prinášať svojim obyvateľom interaktívne informácie a Eurocities je sieť európskych miestnych samospráv, ktorá im umožňuje zdieľať svoje skúsenosti a vymieňať si nápady.  

V treťom bloku diskutovali zástupcovia verejnej správy z Francúzska, Fínska, Bulharska a Talianska o téme „Čo skrýva budúcnosť pre participáciu?“. Predstavené boli aj mimovládne iniciatívy IDEAThe Democratic Society. Zástupkyňa talianskeho ministerstva dopravy predstavila nový zákon upravujúci podmienky zapojenia občanov do prípravy a prerokovania investičných projektov.

MilánoPopoludní prezentovali zástupcovia z celej Európy konkrétne príklady dobrej praxe zapájania občanov do tvorby a správy vecí verejných. Veľmi inšpiratívny bol napríklad estónsky projekt Rahvaalgatus, platformu umožňujúcu občanom Estónska prichádzať s občianskymi iniciatívami, čo je projekt veľmi podobný slovenskej Elektronickej hromadnej žiadosti, no s tým rozdielom, že estónske iniciatívy sú smerované na parlament. Podnetný projekt je aj Citizen Participation Index z Bulharska, ktorý na základe analýzy troch faktorov – vhodnosti prostredia (legislatívneho a  inštitucionálneho) na využitie participácie, samotnej praxe zapájania občanov a dopadu participácie na výslednú politiku zostavuje konečný index participácie. Ďalším zaujímavým projektom je španielsky CONSUL, spájajúci nástroj na participáciu občanov na správe vecí verejných s platformou na zdieľanie skúseností a výmenu nápadov.

Participácia je ústredným motívom agendy ÚSV ROS. Do všetkých tém, ktorým sa na úrade venujeme sa vždy snažíme zapájať relevantných aktérov. Rovnako sa participácii občanov a mimovládnych organizácií venujeme v rámci našich dvoch projektov – Národného projektu ParticipáciaProjektu technickej pomoci Partnerstvo. Náš úrad má nezastupiteľnú úlohu aj pri zapájaní občanov do legislatívneho procesu. Pracovné stretnutie v Miláne ukázalo, že aj ostatné krajiny EÚ považujú participáciu a prístup k relevantným informáciám zo strany občana za kľúčové nástroje boja proti neustálemu poklesu dôvery občanov vo vlastný štát a systém vládnutia. Je však potrebné si uvedomiť, že aby participácia skutočne fungovala a mala želateľný efekt, všetci aktéri (štátna správa, samosprávy, občania, mimovládne neziskové organizácie a ďalší) sa nesmú na participáciu len hrať.

O fóre napísala blog v angličtine aj talianska novinárka Irene Dominioniová - prečítať si ho môžete na tomto mieste.

MilanoMilanoMiláno

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]