Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2023, utorok
 

Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2030 a Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2024 v medzirezortnom pripomienkovom konaní

14. 05. 2021

Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2030 (ďalej len „KROS“) a Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2024 (ďalej len „Akčný plán“) je v termíne od 14. - 27. mája 2021 predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Návrh KROS a Akčného plánu nájdete na portáli Slov-Lex.

V súvislosti s prípravou Koncepcie a Akčného plánu bola vytvorená Pracovná skupina, ktorej členmi boli zástupcovia ÚSV ROS, Komory MNO pri Rade vlády SR pre MNO a vybraní experti mimovládneho neziskového sektora, ktorí na tvorbe Koncepcie aktívne participovali od roku 2019. Okrem ich podnetov boli podkladmi pre prípravu KROS a Akčného plánu odporúčania z výročnej konferencie MNO Orbis Civitates v Bratislave, ako aj z dokumentov:

Ďalšími podkladmi pre tvorbu návrhu KROS a Akčného plánu boli výstupy z agendy ÚSV ROS:

 • KROS 2012 – 2020 a jej akčné plány,
 • NP Participácia,
 • NP Partnerstvo,
 • Iniciatíva pre otvorené vládnutie a jej akčné plány,
 • výsledky a odporúčania z analýzy dotačných schém a štátnych fondov,
 • výsledky a odporúčania z analýzy činnosti cirkví a náboženských spoločností, ktoré vykonávajú obdobné činnosti ako MNO,
 • výsledky a odporúčania z analýzy Modulu dotačných schém a ďalšie.

Finálne znenie Koncepcie sa však hlavne opiera o analýzy a odporúčania z NP Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti - stav a trendy občianskej spoločnosti a socioekonomický prínos MNO, (ďalej len „NP Výskum MNO a OS“) realizovaný ÚSV ROS.

V rámci tohto výskumu boli realizované nasledovné aktivity:

 • prieskum verejnej mienky so zameraním na dospelú populáciu (výskumná vzorka 2 004 respondentov),
 • fókusové skupiny v počte 48 (43 dospelí + 5 mládež) (zapojených cca 450 respondentov),
 • prieskum verejnej mienky so zameraním na deti a mládež, výskumná vzorka 1 000 respondentov + 5 fókusových skupín s cca 50 respondentmi,
 • zber dát prostredníctvom dotazníka, UMB BB, oslovených 6 812 subjektov, výskumná vzorka 773 subjektov,
 • prostredníctvom sektorových rád zapojenie cca 60 expertov z prostredia MNO a OS.

Od 14. januára 2021 do 31. januára 2021 bol návrh KROS a Akčného plánu otvorený aj prostredníctvom inštitútu predbežnej informácie na portáli Slov-lex. V polovici marca bol návrh KROS a Akčného plánu predmetom vnútrorezortného pripomienkového konania a v priebehu apríla aj predbežného pripomienkového konania.

Po vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania bude materiál predložený na rokovanie vlády SR.

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]