Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2021, sobota
 

Online podujatia venované téme dotácií a zverejňovaniu informácií

14. 07. 2021

Vo štvrtok, 17. júna 2021 sme na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s viacerými partnermi zorganizovali online podujatia zamerané na tému zverejňovania informácií o poskytnutých dotačných schémach v otvorených formátoch a na  manažment poskytovania dotácií v štátnej správe.

Štruktúra poskytovania údajov o dotáciách

Cieľom prvého stretnutia bolo predstaviť relevantným zástupcom ministerstiev a Úradu vlády zmenu štruktúry údajov o poskytnutých dotáciách za predchádzajúci kalendárny rok, o ktorých každoročne informujú v rámci plnenia úlohy B. 22 z uznesenia vlády SR č. 104/2017 (Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 - 2019). Podľa nej majú rezorty zverejniť dáta o využívaní financií poskytnutých ústrednými orgánmi štátnej správy v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a dotačných schém zo štátneho rozpočtu SR minimálne v definovanej štruktúre na webovej stránke https://data.gov.sk/dotacie. Nakoľko doterajšia prax ako aj hlbšia analýza ukázala obsahové a technické nedostatky pôvodnej štruktúry dát, rozhodli sme sa ju v spolupráci s Dátovou kanceláriou MIRRI SR upraviť tak, aby viac plnila pôvodný účel, bola komfortnejšia na vyplnenie a jednoduchšia na ďalšie spracovanie. Na stretnutí sme spoločne s kolegami z Dátovej kancelárie predstavili zástupcom rezortov návrh novej štruktúry aj s vysvetlením, aké údaje a v akej forme by mali byť no novej štruktúry vypĺňané. Okrem toho sme na stretnutí vytvorili priestor na diskusiu o špecifických prípadoch jednotlivých dotačných schém a zaznamenávaní údajov o nich. Následne sme sa spoločne snažili nájsť riešenia, ktoré by zachytávali špecifiká poskytovania niektorých verejných zdrojov a zároveň nenarušili univerzálnosť štruktúry požadovaných údajov.

Po skončení podujatia a následnej syntéze návrhov na zmeny bola účastníkom poslaná:

Povinnosť zverejňovania údajov v tejto štruktúre bude od roku 2022 súčasťou publikačného minima štátnej správy, v súlade s plnením úloh v Akčnom pláne Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021.

Systém na správu dotácií - Egrant

Druhé stretnutie bolo venované predstaveniu systému na správu dotácií Egrant, ktorý umožňuje subjektom štátnej správy a samosprávy elektronicky administrovať proces poskytovania dotácií. Systém vyvinulo občianske združenie WellGiving z Operačného programu Efektívna verejná správa. Vďaka týmto prostriedkom mohol byť systém doprogramovaný tak, aby vyhovoval potrebám a náležitostiam procesu poskytovania dotácií v rámci verejnej správy. Systém umožňuje prijímať žiadosti o dotácie/príspevky/granty a zároveň ich spracovávať, tzn. vrátiť žiadosť na doplnenie alebo úpravu, generovať zmluvy, exporty, prijímať priebežné a záverečné správy, generovať stanoviská.  Umožňuje náhodné zadávanie projektov hodnotiteľom a tiež im umožňuje preštudovať si predložené žiadosti v plnom znení a hodnotiť ich podľa hodnotiacich kritérií. Aktuálne ho využíva viac ako 23 subjektov verejnej správy (mestá, obce, VÚC, štátna správa), medzi ktoré patria aj Ministerstvo spravodlivosti SR, Environmentálny fond či Fond na podporu športu.

Príspevok na príklade dotačných schém Ministerstva spravodlivosti SR predstavil, akým spôsobom sa využívajú jednotlivé funkcionality systému a čo môže byť ešte predmetom doplnenia v budúcnosti. Z pohľadu princípov otvoreného vládnutia vnímame pridanú hodnotu systému Egrant v tom, že pomáha zlepšiť transparentnosť poskytovania dotácií a umožňuje jednoducho exportovať požadované dáta. Okrem toho poslaním úradu je aj prepájanie štátnej správy s občianskou spoločnosťou a predstavovanie efektívnych riešení navrhnutých mimovládnymi neziskovými organizáciami, ktoré môžu byť implementované  v štátnej správe. V rámci diskusie sa účastníci a účastníčky zaujímali najmä o možnosť prepojenia Egrantu s už existujúcimi informačnými systémami a databázami verejnej správy a na možnosť generovania údajov o poskytnutých dotáciách v požadovanej štruktúre.  

Viac informácií o systéme nájdete na stránke OZ WellGiving: https://www.wellgiving.sk/egrant.

Ešte raz ďakujeme všetkým zúčastneným za aktívnu účasť na oboch podujatiach, expertné poznanie, zdieľanie podnetov, otázok a pripomienok a ochote spolupracovať na vytváraní komplexných návrhov. 


 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]