Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2023, utorok
 

Parlament schválil komplexnú novelu zákona o dobrovoľníctve

02. 02. 2023

karantena-dobrovolnici

Novela zákona č. 406/2011 o dobrovoľníctve, ktorú na rokovanie NR SR predložil minister vnútra Roman Mikulec, prináša prelomové zmeny nevyhnutné pre komplexné "upratanie" dlhé roky neriešeného systému, ako aj nastavenie jasných podmienok. Poslanci ju schválili vo štvrtok 2. februára 2023. 

„Dobrovoľnícke aktivity vnímame ako neoddeliteľnú a vítanú súčasť života každého občana a spoločnosti. Aj vojna na Ukrajine nám všetkým ukázala, že najlepším krokom je vzájomná spolupráca. Novelou zákona však do tohto dlhé roky predchádzajúcimi vládami neriešeného systému vkladáme poriadok a o štátnu dotáciu sa budú môcť uchádzať len subjekty, ktoré splnia určité kritéria kvality,” povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Úpravy v zákone reagujú na problematické body aplikačnej praxe zákona tak, aby bol umožnený rozvoj dobrovoľníctva, na čo zároveň nadväzuje rámec pre finančnú podporu dlhodobých dobrovoľníckych programov v budúcnosti zo strany štátu.

“Mechanizmus podpory bude fungovať na dobrovoľnej akreditácii organizácií, ktoré  dlhodobo pracujú s dobrovoľníkmi. Zo strany štátnych autorít tak budeme mať možnosť overiť spôsobilosti vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti – právnickej osoby v oblasti dobrovoľníckych činností,” doplnil Filip Vagač, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Na získanie dotácie od štátu dobrovoľnícke organizácie po novom budú musieť napríklad preukázať aktívne vykonávanie dobrovoľníckej činnosti najmenej jeden rok pred podaním žiadosti, mať personálne zabezpečenie dobrovoľníckeho programu, zavedený systém evidencie dobrovoľníkov v organizácii či systém zaškolenia a prípravy dobrovoľníkov. Po získaní takejto akreditácie môžu dobrovoľnícke organizácie požiadať ministerstvo vnútra o poskytnutie dotácie. 

"Veríme, že akreditácia organizácií komisiou ministerstva vnútra na oblasť dobrovoľníckych činností bude tiež slúžiť ako značka kvality pre dobrovoľnícke organizácie. Zoznam akreditovaných subjektov budeme zverejňovať na webovom sídle ministerstva vnútra,” povedal Roman Mikulec.

Úpravy v dotačnom zákone rezortu vnútra

V tejto súvislosti sa mení aj zákon č. 526/ 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Dotáciu bude možné použiť aj na úhradu vynaložených nákladov na dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie či dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti. Okrem toho aj na zdravotné poistenie, úhradu nákladov na poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu dobrovoľníkom a nákladov na poistenie pre prípad úrazu dobrovoľníka, úhradu nákladov na materiálne zabezpečenie dobrovoľníka a iných vynaložených nákladov spojených s organizovaním a výkonom dlhodobej dobrovoľníckej činnosti.

"Práve takýmto spôsobom sa snažíme motivovať záujemcov o prácu v neziskovej sfére, ktorá je nezastupiteľným segmentom občianskej spoločnosti. Nejde pritom iba o dobrovoľnícke organizácie, ktoré sú v súčasnosti exponované v súvislosti s krízami, ale aj a najmä o tie, ktoré sa venujú každodennej pomoci občanom Slovenska,”  spresnil splnomocnenec Filip Vagač.

Ďalšie zmeny

  • Vymedzuje sa verejný záujem na účely tohto zákona.
  • Upravuje sa výkon krátkodobej dobrovoľníckej činnosti a dlhodobej dobrovoľníckej činnosti.
  • Ustanovuje sa povinnosť určiť fyzickú osobu, ktorá zodpovedá za koordináciu dobrovoľníkov.
  • Ustanovuje sa povinnosť vystaviť písomné potvrdenie o zručnostiach, schopnostiach a skúsenostiach, ktoré nadobudol dobrovoľník počas dobrovoľníckej činnosti.
  • Explicitne sa uvádza, že miestnom výkonu dobrovoľníckej činnosti môže byť aj domácnosť dobrovoľníka.

V spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa týmto krokom taktiež novelizuje zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. To umožní širšie zapojenie dobrovoľníkov pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Rovnako konník práce /zákon č. 311/2001/ - bude možné dohodnúť so zamestnávateľom náhradu mzdy pri výkone dobrovoľníckej činnosti.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]