Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2024, utorok
 

Pripojte sa k OGP Local 2024: Výzva pre regionálne a miestne samosprávy na zapojenie sa do lokálneho programu Iniciatívy pre otvorené vládnutie

04. 12. 2023

Logo OGP Slovensko

Regionálna a miestna samospráva má k svojim občanom najbližšie, keďže poskytuje základné verejné služby. Vďaka tejto blízkosti môže prijímať inovatívne a ambiciózne reformy, ktoré pomáhajú otvárať vládnutie na regionálnej ako aj lokálnej úrovni.  

Iniciatíva pre otvorené vládnutie (z ang. Open Government Partnership, OGP), ktorej členom je Slovenská republika už od roku 2011, si takisto uvedomuje dôležitosť lokálnych a regionálnych samospráv pre otvorené vládnutie. V roku 2016 spustila prvý lokálny program Iniciatívy pre otvorené vládnutie, OGP Local, ktorý buduje partnerstvá medzi miestnymi samosprávami a organizáciami občianskej spoločnosti. V programe OGP Local sa snaží, aby miestne samosprávy viac spolupracovali so svojimi občanmi, boli otvorenejšie, inkluzívnejšie a zodpovednejšie voči svojim občanom. Od roku 2020 je členom programu OGP Local mesto Banská Bystrica a od roku 2022 aj Žilinský samosprávny kraj. Viac informácií o inováciách na miestnej úrovni v rámci programu OGP Local z celého sveta nájdete na tomto mieste: https://www.opengovpartnership.org/topic/ogp-local/    

Iniciatíva pre otvorené vládnutie pripravuje v roku 2024 nové rozšírenie svojho lokálneho programu - OGP Local až o 50 nových lokálnych a regionálnych samospráv. Za týmto účelom spúšťa výzvu na podávanie žiadostí pre nových členov z radov miestnych a regionálnych samospráv, ktorí majú záujem stať sa súčasťou lokálneho programu Iniciatívy pre otvorené vládnutie – OGP Local.

Na vás - vybraných účastníkov programu čaká orientačný a školiaci program. Po ňom sa vyžaduje, aby ste participatívnym spôsobom, v spolupráci so všetkými zainteresovanými aktérmi, pripravili a implementovali Akčné plány Iniciatívy pre otvorené vládnutie na lokálnej úrovni, monitorovali svoj pokrok, učili sa z neho a zúčastňovali sa na spoločných aktivitách s ostatnými členskými samosprávami.

Podrobnosti o zodpovednosti a postupoch pre nových členov môžete nájsť v príručke lokálneho programu Iniciatívy pre otvorené vládnutie – OGP Local, ktorá je v anglickom jazyku dostupná na tomto mieste: https://www.opengovpartnership.org/documents/ogp-local-handbook/

Prihláste sa na tomto mieste do 26. januára 2024:

https://formfacade.com/public/108014075657450881899/all/form/1FAIpQLSegd72P02PrDfoEHeUdOR5NKp-3_l3F0CoPSTnMJjlxtm8MWQ 

!Termín na prihlásenie samosprávy do lokálneho programu Iniciatívy pre otvorené vládnutie – OGP Local je do 26. januára 2024! 

obrázok OGP local

Prečo by ste sa mali stať členskou samosprávou lokálneho programu Iniciatívy pre otvorené vládnutie OGP Local?

Pripojenie sa k lokálnemu programu Iniciatívy pre otvorené vládnutie - OGP Local je prínosom pre vás - samosprávu aj pre občiansku spoločnosť pôsobiacu vo vašom regióne (mimovládne neziskové organizácie, občianske rady/skupiny aktívnych občanov, miestne obchodné komory, univerzity, rady mládeže/ mládežnícke skupiny, atď.) zapojených v procese, keďže sa stávate členom celosvetovej komunity lídrov otvoreného vládnutia na regionálnej a lokálnej úrovni a môžete benefitovať z tejto komunity.

Ako členovia lokálneho programu Iniciatívy pre otvorené vládnutie - OGP Local máte prístup ku:

  • Globálnej sieti s viac ako 150 vládami a viac ako 3000 organizáciami občianskej spoločnosti na všetkých kontinentoch, vrátane slovenskej skúsenosti na národnej aj regionálnej úrovni. Iniciatíva pre otvorené vládnutie je globálna platforma pre vlády a občiansku spoločnosť, ktorá podporuje prepájanie a identifikovanie riešení problémov a podporuje občiansku spoločnosť a ďalšie zainteresované strany pri implementácii reforiem. Slovenskou je členskou krajinou Iniciatívy pre otvorené vládnutie od roku 2011, koordinátorom tejto agendy je Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti so svojím úradom. V roku 2020 sa mesto Banská Bystrica stalo prvým slovenským členským mestom Iniciatívy pre otvorené vládnutie – OGP Local a v roku 2022 sa Žilinský samosprávny kraj stal prvým slovenským krajom Iniciatívy pre otvorené vládnutie – OGP Local.
  • Mentorstvu, výskumným a znalostným výstupom, partnerským výmenám, tematickým a vzdelávacím aktivitám. Rozsiahla sieť odborníkov Iniciatívy pre otvorené vládnutie vám môže ponúknuť odborné znalosti a praktické skúsenosti, ktoré sa snažia presadiť otvorené vládne reformy v rôznych oblastiach politiky - od participatívneho rozpočtovania, cez boj proti klimatickým zmenám až po rozpočtovú politiku.
  • Dobrému PR – Iniciatíva pre otvorené vládnutie na celosvetovej úrovni, ale aj Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v slovenskom prostredí predstavuje úspechy v otvorenom vládnutí prostredníctvom komunikačných kanálov a podujatí. Medzinárodná Iniciatíva pre otvorené vládnutie upriamuje celosvetovú pozornosť na prácu lídrov reforiem a úspešné reformy prostredníctvom svojich globálnych stretnutí, príbehov, videí a príležitostí na vzájomné výmeny.
  • Online štruktúrovaným orientačným a priebežným školeniam o otvorenom vládnutí. Online orientácia buduje kapacitu a zručnosti vládnych a mimovládnych zainteresovaných strán na uplatňovanie princípov otvoreného vládnutia pri ich práci v rámci ich lokálneho procesu otvárania vládnutia a členstva v lokálnom programe Iniciatívy pre otvorené vládnutie OGP Local aj mimo neho.

Ako nové členské samosprávy dostanete potrebné poradenstvo a podporu, aby ste mohli plánovať, navrhovať a implementovať svoje otvorené vládne reformy, spoluvytvárať akčné plány OGP a nastavovať svoj systém hodnotenia a vzdelávania.

Pre koho je určený lokálny program Iniciatívy pre otvorené vládnutie – OGP Local? 

  • Miestne samosprávy (samosprávne kraje, mestá, obce a iné úrovne správy) z krajín, ktoré sú členskou krajinou Iniciatívy pre otvorené vládnutie a majú pracovnú znalosť anglického jazyka.
  • V čase podania žiadosti zostáva minimálne 24 mesiacov funkčného obdobia súčasného vedenia, aby noví členovia mali dostatok času na vypracovanie prvého Miestneho akčného plánu OGP. 

Ďalšie informácie:

Kontakty

  • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto výzvy pre nových členov, neváhajte kontaktovať zodpovedných za lokálny program Iniciatívy pre otvorené vládnutie – OGP Local: local(at)opengovpartnership.org
  • S komunikáciou vám vie pomôcť aj Lucia Lacika, kontaktná osoba pre Iniciatívu pre otvorené vládnutie na Slovensku: lucia.lacika(at)minv.sk

Tieto informácie nájdete v angličtine aj na webstránke Iniciatívy pre otvorené vládnutie: https://www.opengovpartnership.org/ogp-local/join-ogp-local-call-for-expressions-of-interest-2023/

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]