Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2020, pondelok
 

Slovensko bolo tento rok súčasťou Týždňa otvoreného vzdelávania

28. 03. 2018

OER badgeDňa 15. marca 2018 sa v priestoroch Vedeckého parku Univerzity Komenského uskutočnilo pracovné stretnutie pod vedením ÚSV ROS k téme otvorených vzdelávacích zdrojov. Toto stretnutie bolo súčasťou celosvetového podujatia s názvom Týždeň otvoreného vzdelávania, do ktorého sa Slovensko zapojilo po viacročnej prestávke. 

Stretnutie sa zameralo na tri hlavné témy:

  • Pripravované úložisko pre všetky vzdelávacie zdroje dostupné pre výučbu a vzdelávanie na Slovensku
  • Tvorbu nových otvorených vzdelávacích zdrojov
  • Vzdelávanie pedagógov k využívaniu týchto vzdelávacích zdrojov 

Všetky témy vychádzajú z úloh vytýčených Akčným plánom Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019. Za plnenie väčšiny z nich je zodpovedné ministerstvo školstva so svojimi priamo riadenými organizáciami. Aj z tohto dôvodu sme na stretnutie prizvali predstaviteľov ministerstva školstva a jeho priamo riadených organizácií – ŠPÚ, MPC, ŠIOV, CVTI. Pre doplnenie praktického pohľadu na tieto témy sme ocenili aj účasť zástupcov pedagogických fakúlt, vydavateľstiev, mimovládnych organizácií a nezávislých expertov. Vďaka rôznorodému zastúpeniu sme diskutovali nielen o systémových opatreniach respektíve výzvach, ale témy boli obohatené o reálny pohľad tých, ktorí sa so vzdelávaním a vzdelávacími zdrojmi stretávajú každodenne v teréne.

CUDEO prezentaciaVeľmi prínosnou bola už prvá časť stretnutia – predstavitelia sekcie IT MŠVVaŠ veľmi detailne predstavili pripravovanú platformu Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu (CÚDEO).  Úložisko má od novembra 2018, kedy je plánované jeho spustenie, priniesť komplexný servis pre pedagógov, ktorí si budú môcť vyhľadávať rôzne vzdelávacie zdroje, upravovať ich na svoju potrebu a pre svoje publikum, ale aj komunikovať so svojimi žiakmi a zadávať im rôzne úlohy. Veľmi dôležitou súčasťou úložiska bude aj repozitár otvorených vzdelávacích zdrojov, ku ktorým bude mať prístup aj široká verejnosť a bude obsahovať zdroje s voľnou licenciou, zahraničné zdroje, či napríklad zdroje vytvorené mimovládnymi neziskovými organizáciami. Tieto zdroje sa po viacstupňovom hodnotiacom procese budú môcť zaradiť aj do bežného vyučovacieho procesu. Vytvorenie repozitáru otvorených vzdelávacích zdrojov je jednou z úloh v rámci AP OGP v téme otvorené vzdelávanie, preto vítame vôľu sekcie IT MŠVVaŠ vytvoriť repozitár skutočne efektívne.

Jednou z dlhodobých výziev slovenského vzdelávacieho systému je aj tvorba nových vzdelávacích zdrojov. Po inšpiratívnej prezentácií “úložného priestoru” pre zdroje, sme sa preto rozprávali o tom, čím budeme nové úložisko napĺňať, konkrétne ako podporíme aktívnych pedagógov, mimovládne organizácie alebo ďalších tvorcov vzdelávacích zdrojov v ich tvorbe. Diskusia otvorila viacero možností, ktoré je nutné ďalej rozvinúť priamo so zodpovednými inštitúciami a aktérmi. Zazneli napríklad možnosti podpory tvorby z európskych fondov v podobe národných projektov alebo dopytovo orientovaných výziev, súkromné formy financovania prostredníctvom nadácií. Zásadnou zmenou však musí prejsť aj samotné myslenie relevantných aktérov napríklad aj pri vydávaní učebníc – inšpiráciu môžeme nájsť v zahraničí, kde sa začínajú uplatňovať tzv. nové biznis modely, ktoré skúmajú možnosti vydávania materiálov s otvorenou licenciou a ich vplyvy na zisk.

Ucastnici V neposlednom rade je však potrebné, aby samotní pedagógovia o týchto zdrojoch vedeli a vedeli ich aj používať. Na stretnutí sme sa preto venovali aj možnostiam ako pedagógov vzdelávať počas prípravy na ich povolanie, ale aj v rámci doplnkového vzdelávania počas kariéry. Touto témou sa zaoberá mnoho ďalších krajín, ako bolo vidno napríklad počas 2. celosvetového kongresu o otvorených vzdelávacích zdrojoch v Ľubľane v septembri 2017. Diskutovali sme o rôznych príležitostiach, ktoré poskytujú štátne vzdelávacie inštitúcie pre pedagógov (MPC, ŠPÚ, ŠIOV). Veľmi dôležitými inštitúciami v celom procese vzdelávania zohrávajú pedagogické fakulty, ktoré môžu cielene tvorbu a využívanie otvorených vzdelávacích zdrojov vyučovať už počas štúdia. Nezastupiteľnú úlohu majú aj mimovládne organizácie či samotní aktívni učitelia ako multiplikátori vzdelávania, je však potrebné vysporiadať sa so súčasným procesom akreditácie, ktorý prílišnou administratívnou záťažou skôr odrádza ako motivuje.  

Pracovné stretnutie ukázalo dôležitosť prepájania relevantných aktérov na poli vzdelávania – hoci boli zúčastnení súčasťou MŠ a jeho priamo riadených organizácií, často medzi nimi nedochádza k účinnej interakcii, čo bráni efektívnemu posúvaniu témy. Na stretnutí sme preto otvorili mnoho ďalších, čiastkových výziev, s ktorými je potrebné sa vysporiadať. Veľkým nedostatkom však je chýbajúce osvojenie si témy a prijatie problematiky vzdelávacích zdrojov ako nástroja, ktorý môže zlepšiť kvalitu vzdelávania na Slovensku. Preto sme zo stretnutia pripravili odporúčania, ktoré predstavíme zodpovedným aktérom a budeme s nimi ďalej diskutovať o možných formách riešenia.

O stretnutí sme napísali aj blog, ktorý bol zverejnený na webstránke OGP. Blog v angličtine si môžete prečítať na tomto mieste.


 

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]