Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. december 2023, sobota
 

Spúšťame národný projekt Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík

10. 05. 2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti dňa 15. apríla 2017 začal realizovať trojročný národný projekt s názvom  Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Projekt ÚSV ROS, financovaný z prostriedkov operačného programu Efektívna verejná správa, cielene buduje predpoklady, navrhuje kroky, zavádza riešenia, zamerané na podporu participatívnej tvorby verejných politík na národnej, regionálnej, mikroregionálnej a lokálnej úrovni. Projekt sa realizuje ako jedna komplexná aktivita, ktorá bude vnútorne členená na dve podaktivity:

 • pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík
 • analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do praxe

PODAKTIVITA 1

Pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík predstavuje praktickú časť projektu. Zastrešuje dvanásť pilotných projektov. Projekty boli do pilotnej schémy vybrané na základe samostatnej výzvy k predkladaniu projektov ÚSV ROS, realizovanej ešte v novembri 2015. Na základe dvanástich memoránd o spolupráci medzi ÚSV ROS, subjektom verejnej správy (VS)a konkrétnou mimovládnou organizáciou vznikne dvanásť verejných politík, pripravených na zavedenie do praxe. Pilotné projekty testujú rôzne participačné scenáre a nástroje zapojenia verejnosti do tvorby verejných politík na 4 úrovniach (národná, regionálna, mikroregionálna, lokálna). Zameranie verejných politík predstavuje širokú škálu tém: sociálna inklúzia, otvorené dáta, udržateľná mobilita, deti a mládež, medziobecná spolupráca, využívanie verejných priestorov, odpadové hospodárstvo, environmentálna výchova a vzdelávanie.

Pilotná schéma je súčasne cenným zdrojom dát pre analytickú činnosť, ktorá predstavuje druhú časť projektu. Súčasne vytvára priestor pre uplatnenie, overenie a zhodnotenie navrhovaných metodík a metodických postupov. Predstavuje „živé laboratórium participatívnych procesov v prostredí verejnej správy“.

PODAKTIVITA 2

Analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do praxe predstavuje teoretickú časť projektu, ktorá je zameraná na analytickú, metodickú, legislatívnu činnosť a budovanie kapacít v prostredí verejnej správy. Na základe analytickej, metodickej a legislatívnej činnosti bude priebežne budovaná verejne dostupná znalostná báza, ktorá bude sprístupnená na samostatnej webovej stránke k projektu. Výsledkom bude analýza stavu a možností participácie v SR, ako aj návrhy na legislatívne zmeny, zvyšujúce účasť verejnosti v procese prípravy, tvorby, implementácie, monitoringu a revízie verejných politík.

Budovanie kapacít v prostredí VS predstavuje samostatný blok činností v rámci podaktivity 2. Cieľom je identifikovať príčiny nedostatočnej aplikácie inovatívnych a participatívnych metód v praxi VS. Aké vedomosti, zručnosti, postoje je potrebné posilniť v rámci budovania kapacít VS? Bude navrhnutý profil absolventa, architektúra a sylaby špecializovaného vzdelávacieho programu, ako aj metodiky pre nový vzdelávací program s názvom “Participatívna tvorba politík v prostredí verejnej správy”. Súčasťou je pilotné testovanie programu vzdelávania na 3 skupinách účastníkov z prostredia VS (štátna správa, regionálna územná samospráva, regionálne združenia miest  a obcí, miestna územná samospráva). Vzdelávanie bude zamerané na posilnenie poznatkov, zručností a postojov, potrebných pre zavádzanie (inovatívnych) prístupov tvorby verejných politík s účasťou verejnosti.

PILOTNÉ PROJEKTY V ROZKLADE NA TÉMU, ÚROVEŇ REALIZÁCIE VEREJNEJ POLITIKY A SPOLUPRACUJÚCE SUBJEKTY:

 1. Stratégia dlhodobej starostlivosti – národná úroveň; partneri: ÚSV ROS, Asociácia na ochranu práv pacienta, MZ SR, MPSVR SR, ZMOS (memorandum (PDF, 1 MB))
 2. Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou – národná úroveň; partneri: ÚSV ROS, Rada mládeže Slovenska, MŠVVaŠ SR (memorandum (PDF, 1 MB))
 3. Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji – regionálna úroveň; partneri: ÚSV ROS, občianske združenie Špirála, Trenčiansky samosprávny kraj (memorandum (PDF, 1 MB))
 4. Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám – regionálna úroveň; partneri: ÚSV ROS, Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Bratislavský samosprávny kraj (memorandum (PDF, 937 kB))
 5. Od Levoče po Spišský hrad – politiky medziobecnej spolupráce – mikroregionálna úroveň; partneri: ÚSV ROS, Centrum antropologických výskumov, klaster obcí Spiša (Spišský Hrhov, Doľany, Domaňovce, Klčov, Nemešany, Baldovce, Buglovce) (memorandum (PDF, 1 MB))
 6. Mesto pre všetkých – integračná stratégia – mikroregionálna úroveň; partneri: ÚSV ROS, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, mesto Svidník a obce z OZ Dukla (memorandum (PDF, 1 MB))
 7. Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske – mikroregionálna úroveň; partneri: ÚSV ROS, občianske združenie Priatelia Zeme, mesto Partizánske (memorandum (PDF, 1 MB))
 8. Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta – lokálna úroveň; partneri: ÚSV ROS, občianske združenie Utópia, mesto Hlohovec (memorandum (PDF, 1 MB))
 9. Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých – lokálna úroveň; partneri: ÚSV ROS, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, mesto Nitra (memorandum (PDF, 1 MB))
 10. Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni – lokálna úroveň; partneri:ÚSV ROS, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), hlavné mesto Bratislava (memorandum (PDF, 1 MB))
 11. Trvalo udržateľná mobilita – lokálna úroveň; partneri: ÚSV ROS, Nadácia Ekopolis, mesto Banská Bystrica (memorandum (PDF, 1 MB))
 12. Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík – lokálna úroveň; partneri: ÚSV ROS, Rómsky inštitút, obec Lenartov (memorandum (PDF, 1 MB))

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]