Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti hľadá asistenta / asistentku

29. 04. 2024

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti hľadá asistenta / asistentku. 

Pracovná náplň zamestnanca vo verejnom záujme

(podľa zákona č. 552/ 2003 Z. z. o  výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov)

 

Organizačný útvar: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava               

Funkcia: odborný referent špecialista

Platová trieda:05

Číslo činnosti z katalógu pracovných činností:01.05.12

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: ÚS – úplné stredné vzdelanie

Skutočné vzdelanie:ÚS – úplné stredné vzdelanie

Kvalifikačný predpoklad odbornej praxe: -

Priamy nadriadený vedúci zamestnanec: riaditeľ kancelárie

 

Podrobný opis pracovných  činností:

1/ Činnosť vykonávaná vo verejnom záujme (podľa činnosti z katalógu činností):

     Samostatná odborná práca na úseku ekonomiky práce

 • vykonávanie  odborných prác a plnenie úloh na úseku ekonomiky práce,
 • vedenie evidencie pre účely odmeňovania zamestnancov,
 • zostavovanie odborných prehľadov a hlásení a navrhovanie čiastkových opatrení.

 

2/   Obsah pracovných činností (podľa analytického listu) a ďalšie požadované činnosti pre dané pracovné miesto vo verejnom záujme:

 • správu registratúry, vybavovanie korešpondencie, doručovanie a vyzdvihovanie pošty v podateľni MV SR, správa spisov, vyraďovanie spisov v IS Fabasoft;
 • zabezpečuje pre pracovníkov úradu gastrolístky, spracovanie stravného zamestnancov mesačne, zúčtovanie stravného zamestnancov, ktorí končia štátnozamestnanecký pomer, evidencia cenín, inventarizácia cenín;
 • vykonáva kompletizáciu podkladov a evidencií dochádzky a pripravuje podklady pre oddelenie likvidácie platov,
 • vykonáva pisárske a administratívne práce súvisiace s činnosťou úradu;
 • vykonáva administratívne a sekretárske práce pre splnomocnenca a riaditeľa úradu;
 • vedie evidenciu interných predpisov  a priebežne sleduje ich platnosť;
 • objednáva a zabezpečuje doručenie kancelárskych potrieb pre zamestnancov úradu v pravidelných intervaloch alebo podľa aktuálnej potreby;
 • zabezpečuje obstaranie, nákup a vyúčtovanie výdavkov za občerstvenie pri príležitosti pracovných stretnutí a porád na úrade;
 • zabezpečuje obstaranie, nákup a vyúčtovanie výdavkov za občerstvenie z limitu prideleného na reprezentačné účely;
 • zabezpečuje objednávanie služobných vozidiel  úradu na servisné prehliadky, bežnú údržbu, výmenu pneumatík, objednávky prevádzkových kvapalín (PHM v prípade, že je držiteľom povolenia na vedenie SCV);
 • dohliada na bezchybný stav a zabezpečenie rokovacích priestorov úradu, inventáru, technického zabezpečenia stretnutí a porád na pôde úradu;
 • plní ďalšie úlohy uložené nadriadenými zamestnancami.

Ďalšie informácie

V prípade záujmu alebo otázok sa obráťte na: Katarína Valovičová, TA.13G4@vS1FQG1FRS1.S3GLSKST@, +421 2 509 44 990

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]