Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vyhlasuje verejnú výzvu na výber zástupcov MNO do Medzirezortnej koordinačnej platformy pre synergie a komplementarity

02. 05. 2024

Verejná výzva

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vyhlasuje verejnú výzvu na výber zástupcov mimovládnych neziskových organizácií (MNO) do Medzirezortnej koordinačnej platformy pre synergie a komplementarity (MKP), ktorú zriaďuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a  informatizácie SR v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky tak, aby boli naplnené požiadavky kapitoly dva Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027.

MKP sa zriaďuje za účelom zvýšenia efektívnosti systému implementácie synergických a komplementárnych účinkov, bude mať 36 členov a bude realizovať činnosti, ktoré boli podobné vo všetkých pracovných skupinách. Na operatívne posúdenie vysokorizikových výziev Programu Slovensko budú z členov MKP zriaďované krátkodobé ad hoc pracovné skupiny. Tieto budú navrhovať odporúčania pre sekretariát Riadiaceho výboru pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov k pripravovaným návrhom výziev, ktoré sekretariát RV identifikuje z hľadiska synergií, komplementarít a deliacich línií ako vysoko rizikové.

Tretí sektor v MKP budú zastupovať 3 členovia.

MKP v rámci svojej pôsobnosti najmä:

  1. spolupracuje s Riadiacim výborom na optimalizácii mechanizmov na koordináciu synergických a komplementárnych účinkov medzi fondmi EÚ, EŠIF, RRF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ,
  2. podieľa sa na vypracovaní a pravidelnej aktualizácii deliacich línií medzi programami financovanými z fondov EÚ a POO pred prípravou výziev,
  3. monitoruje a vyjadruje sa k implementácii Programu Slovensko 2021 – 2027 z hľadiska synergických a komplementárnych účinkov,
  4. spolupracuje na vypracovaní hodnotiacej správy za uplynulý kalendárny rok, ktorá obsahuje informácie o zmenách v plánoch vyhlasovania výziev, vyzvaní, o synergických a komplementárnych účinkoch výziev a vyzvaní medzi fondmi EÚ, EŠIF, RRF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ, informácie o identifikovaných duplicitách a návrhoch nápravných opatrení na zlepšenie koordinácie medzi fondmi EÚ, EŠIF, RRF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ,
  5. prostredníctvom PS navrhuje odporúčania sekretariátu Riadiaceho výboru na riešenie synergických a komplementárnych účinkov pripravovaných návrhov výziev Programu Slovensko 2021 - 2027, ktoré sekretariát Riadiaceho výboru identifikuje z hľadiska synergií, komplementarít a deliacich línií ako rizikové na úrovni vysokého rizika R2.

Konkrétnejšie informácie nájdete v štatúte a rokovacom poriadku Medzirezortnej koordinačnej platformy pre synergie a komplementarity (PDF, 451 kB)

Nominácie spolu s CV, tak ako aj ďalšie otázky zasielajte do 12.5.2024 výlučne elektronicky na: TA.13G4@vS1FQY1A.SGQHR@

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]