Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

Úradný spravodaj 01. - 10. január 2020

10. 01. 2020

Čím žije úrad splnomocnenca tento týždeň?

Nový rok sme začali školením o otvorených licenciách

10.01.2020

Dňa 8. januára 2020 sme na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti otvorili  nový rok školením na tému otvorených licencií. Táto téma úzko súvisí s prioritami otvoreného vládnutia na Slovensku a Akčnými plánmi Iniciatívy pre otvorené vládnutie, konkrétne s kapitolami otvorené dáta, otvorené vzdelávanie a otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu. <čítajte viac>

Druhý ročník predmetu Klinika občianskej spoločnosti na Trnavskej univerzite je úspešne za nami!

07.01.2020 

V roku 2018 sme v zimnom semestri odštartovali prvý ročník predmetu Klinika občianskej spoločnosti na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a na základe veľmi dobrej spätnej väzby od študentov sme ho realizovali aj v zimnom semestri v roku 2019. Práve v mesiaci december 2019 sme zavŕšili jeho druhý ročník. <čítajte viac>

Stretnutie pracovnej skupiny k plneniu úloh B.9. a B.10. Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020 zameraných na dobrovoľníctvo

03.01.2020

Dňa 12. decembra 2019 sa konalo prvé stretnutie pracovnej skupiny, ktorej hlavnými cieľmi je plnenie úloh B.9. a B.10. Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020 (PDF, 523 kB).V rámci daných úloh je potrebné pripraviť návrh mechanizmu priamej štátnej podpory dobrovoľníckych programov (úloha B.9.) a analyzovať možné legislatívne zmeny a doplnenia Zákona o dobrovoľníctve, ako aj iných právnych predpisov týkajúcich sa dobrovoľníctva (úloha B.10). Okrem toho je potrebné transponovať nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ,  ktorým sa zakladá Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc. <čítajte viac>

Pracovná skupina zameraná na tvorbu novej Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2030 sa stretla po druhýkrát

03.01.2020

Splnomocnenec privítal dňa 9. decembra 2019 členov pracovnej skupiny zameranej na tvorbu novej Koncepcie na jej druhom zasadnutí. Pred zasadnutím boli členom pracovnej skupiny zaslané zo strany ÚSV ROS vypracované nasledovné podklady:

  • návrh štruktúry Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2030,
  • návrh základných okruhov a podnetov do novej KROS,
  • prepojenie Stratégie a vízie Slovenskej republiky do roku 2030,
  • základné otázky (minulosť, prítomnosť, budúcnosť). <čítajte viac>

Stretnutie kontaktných osôb z rezortov k Akčnému plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 - 2021

03.01.2020

Dňa 12. decembra 2019 sa na pôde ÚSV ROS uskutočnilo stretnutie kontaktných osôb pre Iniciatívu pre otvorené vládnutie z jednotlivých rezortov a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Hlavnou témou stretnutia bol prijatý Akčný plán Inciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 - 2021 (PDF, 656 kB), predstavenie jednotlivých úloh, kontextu a očakávania napĺňania.<čítajte viac>


 

Posledné správy minulého roku...

Ukončili sme výučbu predmetu Klinika pomoci obetiam trestných činov

23.12.2019

Dňa 4. decembra 2019 sme úspešne ukončili novootvorený predmet Klinika pomoci obetiam trestných činov na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Predmet bol vytvorený v rámci národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“. Počas výučby kliniky sa študentky a študenti bližšie oboznámili s problematikou poskytovania pomoci obetiam trestných činov nielen z právneho, no i z psychologického a sociálneho hľadiska. <čítajte viac>

Odporúčanie k zápisu konečného užívateľa výhod pre nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

23.12.2019

  1. Konečného užívateľa výhod je nadácia, neinvestičný fond a nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby povinná zapísať do 31. 12. 2019.
  2. Návrh na zápis konečného užívateľa výhod sa podáva príslušnému registrovému orgánu <čítajte viac>

Uskutočnilo sa 21. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

20. 12. 2019

Dňa 3. decembra 2019 sa uskutočnilo 21. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. <čítajte viac>

On-line nástroj na tvorbu otvorených vzdelávacích zdrojov

19.12.2019

Iniciatíva, ktorá sa venuje otvoreným vzdelávacím zdrojom OER Commons pripravila nový online nástroj na tvorbu otvorených vzdelávacích zdrojov. Nástroj umožňuje vytvoriť a publikovať otvorené vzdelávacie zdroje. Náhľad na zdroj je možný tak z hľadiska pedagógov či študujúcich. <čítajte viac>

Uskutočnilo sa 2. stretnutie Platformy pre rozvoj slovenských miest

18.12.2019

Dňa 10.12.2019 sa v priestoroch Ministerstva dopravy a výstavby SR uskutočnilo 2. stretnutie Platformy pre rozvoj slovenských miest. Na zasadnutí bolo prítomným predstavené, ako napreduje implementácia Koncepcie mestského rozvoja SR do roku 2030 a jej jednotlivých opatrení. Koncepcia mestského rozvoja je verejnou politikou, ktorú Ministerstvo dopravy a výstavby SR identifikovalo v rámci jednej z úloh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019 ako politiku, ktorú vytvorí participatívne v spolupráci so zástupcami občianskej spoločnosti. <čítajte viac>

Pokračujúci prieskum najžiadanejších datasetov a API

17.12.2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) realizuje v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie (Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 - 2019 (PDF, 905 kB) úlohy č. 8 a 14) prieskum verejnosti o najžiadanejších datasetoch a otvorených aplikačných programových rozhraniach (API) verejnej správy. Na túto úlohu nadväzuje pravidelná úloha rezortov a ostatných orgánov štátnej správy (úlohy č. 9 a 15), aby požadované datasety a API v rámci možností zverejnili. <čítajte viac>

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]