Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. september 2020, utorok
 

V4 Good Government Forum

12. 12. 2019

Dňa 4.- 5. decembra sa v Luhačoviciach konalo V4 Good Government Forum. Konferencia, ktorú organizovalo Ministerstvo vnútra Českej republiky v rámci českého predsedníctva Vyšehradskej štvorky, bola venovaná novým trendom vo verejnej správe. Účastníci konferencie si vymenili skúsenosti z oblasti využívania digitálnych nástrojov vo verejnej správe, modernizácie úradov, nových prístupov v komunikácii s občanmi a sprístupňovaní verejných služieb. Okrem členov V4 boli prítomní aj zástupcovia zo Slovinska a Rakúska.

S príspevkom vystúpil aj expert Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Daniel Klimovský, ktorý prezentoval skúsenosti z pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, realizovanej v rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík (NP PARTI). Pilotná schéma podporovala vznik nových partnerstiev medzi subjektami verejnej správy a mimovládnymi neziskovými organizáciami s cieľom tvorby verejných politík so zapojením verejnosti, alebo cieľových skupín, ktorých sa týkajú. Daniel Klimovský svoju prezentáciu zameral na základné princípy kvalitnej participácie, kde sa v procese prípravy, navrhovania a rozhodovania podporuje vzájomný rešpekt, dôvera a spoločné záujmy aktérov, ktorí sa na participatívnej tvorbe politík podieľajú.

V4 Good Government Forum2019

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]