Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2024, utorok
 

VÝZVA na výber konzorcia spolupracujúcich organizácií v rámci národného projektu „Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov“

29. 01. 2024

Úrad splnomocnenca Vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

vyhlasuje

 

VÝZVU

na výber konzorcia spolupracujúcich organizácií

 

v rámci národného projektu

„Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov“

(ďalej len „výzva“).

 

Vyhlasovateľ výzvy

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Cieľ výzvy

Výber konzorcia spolupracujúcich organizácií, podieľajúcich sa na administrácii a podpore užívateľov NP realizujúcich integračné aktivity v prospech štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov. Aktivity budú podporované v rámci NP „Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov“, podporeného z Programu Slovensko 2021 – 2027, spolufinancovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu +. Bližšie informácie o národnom projekte sú uvedené nižšie v texte tejto výzvy. 

Určenie oprávneného uchádzača vo výzve

Do výzvy sa môžu zapojiť iba konzorciá dvoch a viac spolupracujúcich organizácií zriadených podľa Zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách, ktoré majú skúsenosti s poskytovaním finančných príspevkov MNO zo zdrojov finančných mechanizmov EHP, fondov EÚ, asignácie alebo z iných verejných zdrojov.

Vybrané konzorcium spolupracujúcich organizácií bude poskytovať finančné prostriedky užívateľom z prostredia MNO, ktorí budú realizovať aktivity dlhodobej integrácie.

Úlohy realizované vybraným konzorciom spolupracujúcich organizácií:

 1. zverejnenie výzvy pre užívateľov NP o možnosti zapojenia sa do realizácie projektu;
 2. zrealizovanie výberového procesu užívateľov NP, v súlade s kritériami definovanými v tejto výzve;
 3. zabezpečenie zmluvného procesu s vybraným užívateľmi NP;
 4. zabezpečenie procesu kontroly dodržania podmienok poskytnutia finančných príspevkov užívateľom NP;
 5. poskytovanie platieb užívateľom NP;
 6. zabezpečenie kontroly účelnosti aktivít realizovaných užívateľmi projektu z hľadiska stanovených cieľov národného projektu.

Užívatelia národného projektu

Užívatelia NP musia splniť nasledovné kritériá na zapojenie sa do NP:

 • preukázateľná skúsenosť s realizáciou integračných aktivít zameraných na cieľové skupiny projektu (správa o činnosti organizácie, fotodokumentácia),
 • intervenčná logika projektového zámeru užívateľa - plán a opis činností, ktoré budú poskytované cieľovým skupinám v rámci integračných aktivít, vrátane zadefinovania objemu finančných prostriedkov na dané činnosti.

Účel poskytnutia finančného príspevku užívateľom NP

Finančné príspevky sa budú poskytovať na zabezpečenie podpory integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov, realizovanej formou nasledovných činností zabezpečovaných užívateľmi NP:

 • poskytovanie všeobecných informácií a poradenstva, najmä v oblastiach týkajúcich sa zamestnávania, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, bývania, sociálneho zabezpečenia, či uplatňovania právnych nárokov vo všeobecnosti,
 • zabezpečovanie aktivít a programov vytváraných za účelom zvýšenia účinnosti podpory integrácie, najmä v oblastiach týkajúcich sa zamestnávania, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti (vrátane psychologickej a sociálnej podpory), bývania, sociálneho zabezpečenia, kultúry, športu, či uplatňovania právnych nárokov vo všeobecnosti,
 • aktivity a programy na komunitnej úrovni a komunitné organizovanie, informačné a osvetové aktivity smerom k širokej verejnosti,
 • zabezpečovanie inštruktáže a podporných, metodických a koordinačných činností.

Základné informácie o národnom projekte

Názov národného projektu: Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov

Prijímateľ národného projektu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Partner národného projektu: Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Obdobie implementácie: 1.1.2024 – 31.12.2025 (24 mesiacov)

Cieľ národného projektu: Zabezpečiť systémové, transparentné a efektívne poskytovanie finančných príspevkov subjektom, ktoré zabezpečujú implementáciu sociálno-ekonomických integračných aktivít v prospech štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov.

Zdroj financovania: Európsky sociálny fond +

Indikatívna výška nenávratného finančného príspevku: 7,5 mil. EUR

Užívatelia NP:

 1. občianske združenie podľa Zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov;
 2. nadácia podľa Zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách;
 3. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa Zákona č. 213/1997 Z. z.;
 4. organizácia registrovaná podľa Zákona č. 116/85 Zb. o podmienkach činnosti organizácii s medzinárodným prvkom m alebo medzinárodná medzivládna organizácia pôsobiaca na území SR;
 5. združenie právnických osôb podľa Zákona č. 40/1964 Zb.;
 6. Slovenský Červený kríž podľa Zákona 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži;
 7. účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti.

Opis aktivity národného projektu

V rámci národného projektu, podaktivita 1.2 „Zabezpečenie podpory integrácie osôb mimovládnymi organizáciami“, bude realizované poskytovanie finančných príspevkov užívateľom NP, prostredníctvom spolupracujúcich organizácií. Finančné príspevky sa budú poskytovať vo forme jednotkových nákladov na činnosť pomocných zamestnancov a kvalifikovaných/odborných zamestnancov.

Oprávnené výdavky spolupracujúcich organizácií v rámci konzorcia:

 1. Mzdové výdavky každej zo spolupracujúcich organizácií v konzorciu v období január 2024 – december 2025, vo výške celkovej ceny práce zamestnancov: odborný garant a odborný manažér posudzovania výdavkov užívateľov NP.
 2. Paušálne výdavky vo výške 40 % zo sumy mzdových nákladov zamestnancov spolupracujúcich organizácií na krytie všetkých ostatných výdavkov súvisiacich s implementáciou podaktivít.
 3. V každej spolupracujúcej organizácii bude financovaný nasledovný počet pracovaných pozícií: 1 odborný garant a 2 odborní manažéri posudzovania výdavkov užívateľov NP.

Pri oprávnenosti výdavkov sa zohľadní úroveň mzdových výdavkov na obdobných pracovných pozíciách u príslušnej spolupracujúcej organizácie.

Podmienky pre zapojenie sa do výberového konania a požiadavky na členov konzorcia žiadateľov nájdete v prílohách tejto výzvy:

Konzorciá sa môžu uchádzať najneskôr do 9.2.2024 na mailovú adresu: ptp.partnerstvo(at)minv.sk

Otázky je možné klásť výlučne elektronicky na: ptp.partnerstvo(at)minv.sk

Odpovedáme len na otázky doručené najneskôr dňa 7.2.2024 do 12:00 hod.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]