Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2020, sobota
 

Z denníkov pilotnej schémy - Marec 2018

16. 03. 2018

Pilotný projekt 9

nitraMesto Nitra v spolupráci s partnerom Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska dňa 15. marca 2018 zorganizovali spoločné stretnutie pracovných skupín v rámci projektu Návrh stratégie prístupnosti pre všetkých. Cieľom stretnutia bolo vzájomné predstavenie členov jednotlivých pracovných skupín a obsahu činnosti pracovných skupín. Dôležitou súčasťou stretnutia bola aj sumarizácia rámcov a nástrojov z pohľadu záväzných dokumentov, nástrojov strategického a krátkodobého plánovania a projektovania zo všetkých relevantných úrovní, teda medzinárodnej, národnej, regionálnej a lokálnej úrovne. Na stretnutí sa nastavila práca pracovných skupín, harmonogram stretnutí a identifikácia čiastkových výstupov pracovných skupín.

Za metodický model si partneri zvolili metodiku využívanú v rámci európskeho ocenenia Access City Award a tri pracovné skupiny sú zamerané na:

 1. Zastavené územie a verejné priestranstva, doprava a súvisiaca infraštruktúra,
 2. Informácie a komunikácie vrátanie informačno-komunikačných technológií,
 3. Občianska vybavenosť a verejné služby.

Pri zložení pracovných skupín sa kládol dôraz na to, aby boli zastúpení experti, užívatelia, mestský úrad aj mestské zastupiteľstvo.

nitranitranitra

Pilotný projekt 5

V rámci pilotného projektu č. 5 / Od Levoče po Spišský hrad – politika medziobecnej spolupráce sa dňa 12. marca 2018 uskutočnilo verejné stretnutie s obyvateľmi obce Klčov. Stretnutia s obyvateľmi obcí klastra Spiša majú rovnakú štruktúru, používajú zhodné metódy, no ich závery sú zakaždým veľmi osobité. Občania jednotlivých obcí identifikujú prínosy, potenciál a zdroje, ktorými ich vlastná obec disponuje. Diskutujú o dlhodobých i nových problémoch a spoločne hľadajú príčiny ich vzniku, ako aj možné námety na ich riešenie. Aktívne diskutujú o postavení a prínose vlastnej obce pre mikroregión a formulujú svoje predstavy o participácií v rámci spoločných medziobecných projektov. Po realizácii stretnutí s občanmi v každej zo siedmych obcí klastra (Spišský Hrhov, Doľany, Domaňovce, Klčov, Nemešany, Baldovce, Bugľovce), budú ich príspevky do diskusie, ako aj cenné podnety a námety na zvyšovanie kvality života v území ďalej rozpracované v medziobecných pracovných skupinách. Pracovné skupiny sa budú skladať z aktívnych občanov naprieč zapojenými obcami, ktorí svoje nápady a víziu rozvoja vlastnej obce dokážu premeniť na spoločnú mikroregionálnu stratégiu.

Pilotný projekt 8

Dňa 20. marca 2018 mesto Hlohovec oficiálne spustilo pilotný ročník participatívneho rozpočtu. Pri tejto príležitosti sa v Hlohovci uskutočnilo úvodné verejné stretnutie s obyvateľmi mesta. Stretnutie v zaplnenom AXA klube otvoril primátor Hlohovca Miroslav Kollár, ktorý obyvateľov povzbudil k aktivite a formulácií svojich predstáv o využití vyčlenených zdrojov. Zástupcovia občianskeho združenia Utopia oboznámili zúčastnených s pôvodom a podstatou participatívneho rozpočtu a na názorných príkladoch predviedli široké spektrum občianskych projektov realizovaných z participatívneho rozpočtu v iných slovenských mestách. Zúčastení sa následne rozdelili do štyroch tematických skupín (kultúra / šport, verejné priestory / zelené mesto, doprava / cykloturistika, sociálne veci), v ktorých diskutovali o nápadoch, ktoré na stretnutie priniesli. V rámci pilotného ročníka budú mať obyvatelia Hlohovca možnosť rozhodovať o občianskych projektoch v celkovej sume 20 000 €. Primátor však naznačil i možné navýšenie participatívneho rozpočtu v prípade veľkého záujmu Hlohovčanov. Prehľad zozbieraných nápadov na zlepšenie života v meste, ktoré by mohli byť financované z participatívneho rozpočtu:

Hlohovec1. KULTÚRA / ŠPORT

 • Komunitné centrum – rodinná obývačka
 • Kultúrno-komunitné centrum v priestoroch jazdiarne
 • Futbalový memoriál J. Kunu
 • City RUN
 • Vážna hudba v parku – festival alebo cyklus koncertov v Zámockom parku

2. SOCIÁLNE VECI

 • OZ Samaria – projekt „Dobré srdce“ - komunita pomáha komunite

3. VEREJNÉ PRIESTORY / ZELENÉ MESTO

 • Výsadba zelene na Kamenej hore
 • Útulok pre psov
 • Permakultúrna záhrada – skleníky
 • Podpora vinárstva v regióne - osadenie sochy sv. Urbana
 • Aktivity v Zámockom parku

4. DOPRAVA / CYKLOTURISTIKA

 • Lávka pre peších a cyklistov
 • Rozšírenie mosta o cyklistickú dráhu
 • Spevnenie povrchu pre cyklistov
 • Predĺženie cyklotrasy do obce Kotovce
 • Osadenie cykloznačiek ku kultúrnym dominantám mesta

Pilotný projekt 11

Banská Bystrica

Nadácia Ekopolis v spolupráci s mestom Banská Bystrica v rámci pilotného projektu č.11 Trvalo udržateľná mobilita v priestoroch Centrum nezávislej kultúry Záhrada uskutočnila dňa 21. marca 2018 v poradí už štvrté spoločné stretnutie so širokou verejnosťou. Prvé tri stretnutia sa konali 13. marca 2018 v priestoroch Základná škola Spojová, 14. marca 2018 v Polyfunkčnom zariadení SZU a 15. marca 2018 v Komunitnom centre Sásová. Cieľom moderovanej diskusie Doprava, mesto a ľudia bolo zisťovanie názorov medzi zástupcami verejnosti v otázkach možností zlepšenia dopravy v meste Banská Bystrica.  Na stretnutiach boli účastníkom (obyvatelia mestských častí mesta BB) predstavené základné charakteristiky Auditu Advanced a taktiež výsledky realizovaného zberu dát pre potreby dopravno-sociologického výskumu v rámci auditu udržateľnej mobility v meste, ktorý prebiehal počas novembra – decembra 2017. Mesto Banská Bystrica sa v rámci prípravy PUMM (Plán udržateľnej mestskej mobility) v spolupráci s Nadáciou Ekopolis snaží o kombináciu rôznych spôsobov dopravy, s cieľom redukovať individuálnu automobilovú dopravu v meste. Verejnosť, tak na stretnutí vďaka tematicky rozdeleným stolom mohla artikulovať svoje postrehy/ názory v oblastiach cyklistickej dopravy, mestskej hromadnej dopravy či vyžívaní chôdze na sídliskách a častiach mesta, v ktorých sa obyvatelia každodenne pohybujú a žijú. Posledné piate stretnutie sa uskutoční dňa 28. marca 2018 o 17:00 hod. na Základnej škole Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica.

Banská BystricaBanská BystricaBanská Bystrica

Pilotný projekt 4

bratislavaZdruženie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMPvSR) sa snaží pomáhať znevýhodneným ľuďom a ich rodinám už takmer 40 rokov. Nie je tomu inak ani v rámci pilotného projektu č. 4 Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím, ktorý realizuje v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK). Jednou z najdôležitejších súčastí úspešnej identifikácie problémov tejto skupiny ľudí sú stretnutia s rodinami, ktoré sa starajú o postihnutých členov rodiny. Spoločné stretnutia slúžia na najbližší kontakt s dotknutými, ktorí sú najväčším a najrelevantnejším zdrojom potrebných údajov slúžiacich pre skvalitnenie ich života prostredníctvom kreovanej koncepcie.

Takýchto stretnutí sa uskutočnilo doteraz už sedem v rámci rôznych miest Bratislavského samosprávneho kraja. Dotknuté v skupiny v Modre, Pezinku, Stupave, Senci, ale aj v niektorých častiach Bratislavy v rámci stretnutí formulovali a sprostredkovali svoje najväčšie problémy a prekážky, s ktorými sa musia potýkať pri opatere členov rodiny s mentálny postihnutím.

Stretnutia boli vedené odbornými facilitátormi zo ZPMPvSR, ktorí jednotlivé postrehy rodín a ich členov sfromulovali, rozdelili do rôznych skupín a následne zaznamenali do databázy ZPMPvSR. Údaje zo stretnutí dopĺňajú zistenia z dotazníkového zberu dát, ktorý je distribuovaný elektronicky a aj v tlačenej forme, či už na Špeciálnych základných školách v rámci BSK, prostredníctvom emailovej databázy ZPMPvSR, tiež za pomoci mestských úradov niektorých miest a na stretnutiach s rodinami. Rodiny s mentálne postihnutými členmi majú tak unikátnu možnosť sprostredkovať svoje problémy a participovať na tvorbe koncepcie, ktorej cieľom je zvýšenie kvality ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodinám v rámci BSK. Posledné stretnutie sa uskutočnilo 27.3.2018 v Bratislave.

Bratislava

Pilotný projekt 3

TrenčínV mesiacoch február a marec 2018 zorganizoval Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so sieťou Špirála, s Centrom environmentálnych aktivít TrenčínŠtátnou ochranou prírody seriál seminárov v jednotlivých okresoch Trenčianskeho kraja venovaný environmentálnemu vzdelávaniu a osvete. Seminár predstavil širokej verejnosti, najmä však zástupcom obcí a škôl na území kraja, environmentálne ladený projekt Trenčianskeho samosprávneho kraja s názvom Zelená župa a jeho hlavné oblasti. Ďalej environmentálny grantový program Zelené oči, koncept prírodných záhrad, aktuálnu ponuku environmentálnych programov a projektov pre školy. Samostatnou kapitolou bolo predstavenie a diskusia o projekte tvorby Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji. Prítomní sa dozvedeli kto projekt zastrešuje, čo je jeho cieľom, aké aktivity má naplánované v najbližšom období. Zúčastneným bola predstavená emailová konferencia, prostredníctvom ktorej budú prihlásené osoby dostávať aktuálne informácie o projekte. Prihlásenie do konferencie je dobrovoľné. Ďalej boli účastníci prizvaní aj k aktívnej spolupráci na Koncepcii, formou účasti v expertnej skupine, prieskumu na školách a v obciach, zbere podnetov, pripomienkovaní materiálov a účasti v procese verejného prerokovávania návrhu Koncepcie. Semináre sa uskutočňovali na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a po ich skončení na každej hostiteľskej škole prebehol aj prieskum stavu EVVO - formou rozhovoru s vedením školy a so študentami.


Semináre sa uskutočnili na týchto stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja:

 • 01. február 2018 – na SOŠ Pruské
 • 06. február 2018 – na Gymnáziu v Myjave
 • 07. február 2018 – na Gymnáziu M. R. Štefánika v Novom Meste n/V.
 • 27. február 2018 – na Gymnáziu v Bánovciach n/B.
 • 06. marec 2018 - Gymnázium Považská Bystrica
 • 07. marec 2018 - Gymnázium Partizánske
 • 13. marec 2018 - Gymnázium Púchov
 • 21. marec 2018 - TSK Trenčín
 • 27. marec 2018 - Gymnázium Prievidza

 TrenčínTrenčínTrenčín

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]