Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. apríl 2024, pondelok
 

Z denníkov pilotných schém - Október 2019 (nadstavba)

04. 11. 2019

Pilotný projekt č.6 - Budujeme komunity, alebo si pripraviť projekt? 

Organizátor: mesto Svidník a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Miesto: Dom kultúry Svidník
Lektorky:  Barbara Gindlová a Mária Radváková

Tréning bol venovaný príprave projektov v previazaní na novú dotačnú Výzvu na predkladanie projektov, zmenenú a otvorenú na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Svidník. Dotácia predstavuje finančný mechanizmus zameraný na podporu verejnoprospešných projektov.  Predstavoval nadstavbovú aktivitu, ktorej zámerom bolo podporiť implementáciu Stratégie inklúzie, ktorá vznikla v rámci pilotného projektu č.6.

Oblasti podpory:

 • poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna a charitatívna činnosť,
 • poskytovanie zdravotníckej starostlivosti,
 • záujmovú umeleckú činnosť a kultúrne aktivity,
 • vzdelanie a výchova, aktivity pre deti a mládež,
 • rozvoj telesnej kultúry a športu,
 • tvorbu, rozvoj a obnovu duchovných hodnôt,
 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 • požiarna ochrana, civilnú ochrana a ochrana zdravia obyvateľstva,
 • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
 • tvorba a ochrana životného prostredia,
 • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu

Zámerom školenia bola téma ako pripraviť a realizovať menšie projekty a zapájať do nich aj ostatných obyvateľov, ako aj individuálne konzultácie ku konkrétnym projektovým návrhom, ktorých cieľom je budovanie súdržných komunít a zvyšovanie kvality života v meste. Podujatie bolo určené pre Svidníčanov a ostatných aktívnych občanov. Súčasťou školenia bolo aj sieťovanie jednotlivých aktérov a iniciovanie projektov, ktoré prepájajú rôzne cieľové skupiny v zmysle spracovanej Je to napríklad ideálna šanca ako implementovať vaše návrhy a nápady, ktoré sa stali súčasťou STRATÉGIE INKLÚZIE ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN VO SVIDNÍKU - SVIDNÍK PRE VŠETKÝCH.

Obsah tréningu:

 • Prečo sa netreba báť ponúknuť svoje nápady mestu?
 • Ako čítať dotačnú výzvu?
 • Ako spracovať projekt, aby ho mesto podporilo?
 • Aké otázky si treba položiť pri spracovaní projektu?
 • A ako na tieto otázky odpovedať?

Návrhy projektov
Únia nevidiacich Slovenska
- bez návrhu, očakávanie, aby sme im v rámci stretnutia pomohli navrhnúť projekt,
- následne po prezentácii ostatných účastníkov návrh na zabezpečenie ochranných prvkov, ktoré uľahčujú pohyb nevidiacich a slabozrakých po meste (napr. označenie okrajov schodov vo verejných budovách)
 
Atopici, psoriatici, exematici
- hlavný problém informovanosť, sociálne poradenstvo, ako dostať informácie k ľuďom, ktorí nie sú organizovaní, séria podujatí: semináre, informačné dni, poradenstvo – napr. ako - dostať parkovacie preukazy, platná legislatíva / aktualizácie
 
Kardiatici
- pozitívne ohodnotili, že sa takéto podujatie koná - 140 členov, okresná organizácia,
- informácie ako zabezpečiť poradenstvo svojej členskej základni v rozšírení na širšiu verejnosť - chýba im priestor a miestnosť, kde by sa mohli stretávať a  realizovať stretnutia,
- informovanosť ako zabezpečiť distribúciu informácie z „hora dole“ napr. z Rady vlády pre zdravotne postihnutých (zaujímavé projekty, konferencie, legislatíva, stratégie) a naopak „zdola tlmočiť hore“
- poradenstvo – ako čítať paragrafy?, preventívne merania, pozývať si hostí napr. z úradu práce, lekárov, lekárnikov, športovcov atď.
- prevencia  v prepojení na informovanosť– zakúpenie tlakomeru, prístroj na meranie cukru v krvi,
 
Včelári – Slovenský zväz včelárov
- súťaž pre školy, podujatia pre deti, medový deň,
- prednášky – vývoj včelstva, včely a ich význam pre ľudí, produkty, starostlivosť o včely,
- špecializované podujatia: stáčanie medu, zdobenie medovníkov v rozšírení nielen na študentov a žiakov škôl, ale aj ich rodičov a širšiu verejnosť,
- náučný včelársky chodník – 13 – 14 tabúľ,
- v rámci dobrovoľníctva s pomocou mesta sadiť kvetinové záhony, nektarodajné stromy – výsadba: lipa, agát, osloviť občanov, aby adoptovali strom, kvetináč, záhony,
- api domček – oddychovňa / liečivé a relaxačné účinky.
 
Grécko-katolícka charita
- pozitívne vnímajú realizáciu stretnutia,
- špecializované poradenstvo a informovanosť, všetky navrhované iniciatívy podporujú a pripájajú sa k nim,
- prevádzkové náklady – môžu/nemôžu byť predmetom projektu? - nemôžu
- Vianočné trhy, Vianočný bazár pre všetkých – program v Dome kultúry, predaj výrobkov, môže byť dizajnované ako spoločné podujatie pre aktívnych Svidníčanov,
- výroba prezentačných predmetov pre mesto Svidník – napríklad pre prvákov základných škôl – dar mesta prvákom - taštička na prezuvky, ktorú ušijú klientky z Charity – darček pre všetkých – podpora sociálne slabších detí.
 
Zdravotne postihnutí, telesne postihnutí 
- školenie, tri dni, informovanosť, poradenstvo, stretnutie cca 60 osôb, nová legislatíva, leto 2020, stretnutie zástupcov základných organizácií telesne postihnutých vo Svidníku 
 
Dobrovoľný hasičský zbor
- 62 členov, podujatia pre deti a žiakov základných škôl, nábor do radov dobrovoľných hasičov, súťaže, spolupráca školy, centrum voľného času – podporiť dobrovoľníctvo s inými projektami – napríklad výsadba stromov, kvetinových záhonov, prvá pomoc v spolupráci s Červeným krížom
- multifunkčný areál na škole – možnosť rozšíriť o prvky, ktoré podporujú prípravu mladých dobrovoľníkov – hasičov, súťaže, príprava – disciplíny: požiarny útok, štafeta, železní hasič, mladí hasič,
- snaha ich iniciatívu z jednej školy – rozšíriť na tri základné školy,
 

Vyhodnotenie:

 • 31. októbra 2019 – pracovné stretnutie s primátorkou Marcelou Ivančovou (9:00 – 10:00 hod) o diskutovaných projektových návrhoch, ich previazanie na Stratégiu inklúzie – časť projektov v drobných úpravách priamo implementuje Stratégiu,
 • v ďalšom procese a postupe zavádzania Stratégie do praxe – návrh na decembrové predstavenie Stratégie na mestskom zastupiteľstve,
 • spracovanie časového harmonogramu, dlhodobé, strednodobé a krátkodobé plány plnenia,
 • možnosť využitia dotačnej schémy a mechanizmu prerozdeľovania verejných zdrojov prostredníctvom participatívneho rozpočtu,
 • v prípade záujmu ÚSV ROS podporí ďalšie školenie na dopracovanie navrhnutých projektov,
 • zámer sprístupniť spoločný priestoru pod Domom kultúry „pod pódiom“ pre zástupcov jednotlivých komunít – kalendár a harmonogram vlastných podujatí pre jednotlivé komunity s cieľom rozšíriť aj pre iných.
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]