Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. apríl 2020, sobota
 

Všetky správy


:


Druhý ročník predmetu Klinika občianskej spoločnosti na Trnavskej univerzite je úspešne za nami!
07. 01. 2020

V roku 2018 sme v zimnom semestri odštartovali prvý ročník predmetu Klinika občianskej spoločnosti na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a na základe veľmi dobrej spätnej väzby od študentov sme ho realizovali aj v zimnom semestri v roku 2019. Práve v mesiaci...

Stretnutie pracovnej skupiny k plneniu úloh B.9. a B.10. Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020 zameraných na dobrovoľníctvo
03. 01. 2020

Dňa 12. decembra 2019 sa konalo prvé stretnutie pracovnej skupiny, ktorej hlavnými cieľmi je plnenie úloh B.9. a B.10. Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020. V rámci daných úloh je potrebné pripraviť návrh mechanizmu priamej štátnej podpory...

Pracovná skupina zameraná na tvorbu novej Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2030 sa stretla po druhýkrát
03. 01. 2020

Splnomocnenec privítal dňa 9. decembra 2019 členov pracovnej skupiny zameranej na tvorbu novej Koncepcie na jej druhom zasadnutí. Pred zasadnutím boli členom pracovnej skupiny zaslané zo strany ÚSV ROS vypracované nasledovné podklady: návrh štruktúry Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na...

Stretnutie kontaktných osôb z rezortov k Akčnému plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 - 2021
03. 01. 2020

Dňa 12. decembra 2019 sa na pôde ÚSV ROS uskutočnilo stretnutie kontaktných osôb pre Iniciatívu pre otvorené vládnutie z jednotlivých rezortov a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Hlavnou témou stretnutia bol prijatý Akčný plán Inciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 - 2021,...

PF 2020
23. 12. 2019

Ukončili sme výučbu predmetu Klinika pomoci obetiam trestných činov
23. 12. 2019

Dňa 4. decembra 2019 sme úspešne ukončili novootvorený predmet Klinika pomoci obetiam trestných činov na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Predmet bol vytvorený v rámci národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre...

Odporúčanie k zápisu konečného užívateľa výhod pre nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
23. 12. 2019

Konečného užívateľa výhod je nadácia, neinvestičný fond a nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby povinná zapísať do 31. 12. 2019. Návrh na zápis konečného užívateľa výhod sa podáva príslušnému registrovému orgánu, ktorým je: pre nadácie – Ministerstvo vnútra SR,...

Uskutočnilo sa 21. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
20. 12. 2019

Dňa 3. decembra 2019 sa uskutočnilo 21. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. K hlavným bodom zasadnutia patrili vyhlásenie celoštátnej konferencie občianskych organizácií zo dňa 18.10.2019, predstavenie vybraných projektov MNO podporených z operačného programu Efektívna...

«  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]