Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. júl 2024, pondelok
 

Čo čaká národný projekt Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti v roku 2020

02. 03. 2020

V roku 2020 prejde národný projekt Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti niekoľkými fázami, ktoré na seba nadväzujú.

Analýza, interpretácie a odporúčania

Podaktivita 1 predstavuje kľúčovú aktivitu projektu slúžiacu k popisu stavu a smerovania občianskej spoločnosti a neziskového sektora. V rámci tejto podaktivity sa projekt nachádza vo fáze spracovania a analyzovania zozbieraných dát projektu, kedy jednotlivé sektorové rady a odborní pracovníci v projekte dávajú tieto dáta do vzájomných súvislostí, pomerov, ukazovateľov a podobne.

Následne budú tieto spracované dáta vyhodnocované a vysvetľované odbornými pracovníkmi projektu z pohľadu navrhovaného vývoja občianskej spoločnosti a neziskového sektora. Tento navrhovaný vývoj predstavuje ideálne smerovanie ku kľúčovým cieľovým ukazovateľom a indikátorom občianskej spoločnosti a neziskového sektora a bude tvorený široko participatívne. Následne odborní pracovníci projektu vytvoria odporúčania – setu dát, ich zdrojov a frekvencie ich získavania do budúcnosti. Uvedené odporúčania budú slúžiť aj pre nastavenie fungovania tzv. satelitného účtu tretieho sektora v Podaktivite 4 projektu. 

Pilotná (testovacia) tvorba verejných politík

V druhom polroku 2020 bude projekt realizovať Podaktivitu 2 – Pilotná (testovacia) tvorba verejných politík. Získané dáta a informácie z prvej podaktivity sa využijú na pilotnú (testovaciu) tvorbu verejných politík a na tvorbu odporúčaní pre iných tvorcov verejných politík.

V rámci tejto podaktivity bude sfinalizovaný výstup - Analýza socioekonomického prínosu neziskového sektora a stavu a trendov rozvoja občianskej spoločnosti. Súčasťou výstupu budú aj odporúčania pre tvorcov verejných politík na využívanie informácií o občianskej spoločnosti a neziskovom sektore pri tvorbe verejných politík vrátane príkladov dobrej praxe.

Výstupom druhej podaktivity budú aj „4 pilotné verejné politiky navrhnuté do legislatívneho, resp. obdobného procesu“ tzn. návrhy štyroch rezortov (MV SR, MF SR, MH SR, MPSVaR SR) v oblasti verejných politík navrhnutých do legislatívneho, resp. obdobného procesu tvorené s použitím dát a odporúčaní z Podaktivity 1, predbežne sa jedná o tieto politiky:

  • úprava financovania MNO z verejných zdrojov,
  • dobrovoľníctvo alebo verejné zbierky,
  • sociálna ekonomika,
  • ochrana spotrebiteľských práv.

Cieľom tohto výstupu je na základe získaných dát poukázať na vplyv jednotlivých verejných politík na neziskový sektor, resp. občana ako jednotlivca.

Tvorba návrhov na posudzovanie vplyvov predkladaných materiálov na občiansku spoločnosť

Realizácia tretej podaktivity je naplánovaná na posledný štvrťrok 2020 a zužitkuje skúsenosti z druhej podaktivity a navrhne formalizovaný spôsob, ako merať vplyvy predkladaných verejných politík na občiansku spoločnosť.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]