Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2024, sobota
 

Zákon/Zmeny v podpore nájomného bývania, zákona o majetku obcí aj zákona o verejnom obstarávaní

12. 03. 2024

Oblasť: hospodárstvo, verejné obstarávanie, samospráva

Predkladateľ: úrad vlády SR

Dňa 13.02.2024 Národná rada SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2023 Z. z.

Zákon mení spôsob kreácie členov predstavenstva Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania (ďalej len „agentúra“), a to tak, že po novom ich bude vymenúvať a odvolávať členská schôdza agentúry. Zároveň sa vypúšťa sedemročné funkčné obdobie členov predstavenstva agentúry.
Týmto zákonom boli novelizované aj ďalšie právne predpisy, a to:

• zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Novelou zákona sa ustanovilo, že zákaz podľa § 7a ods. 4 - zriadiť na majetek obce záložné právo, zabetzpečovací prevod práva, uskutočniť výkon rozhodnutia, konkurzné a vyrovnacie konanie – sa neuplatní, ak ide o záložné právo podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a o jeho výkon. Obdobná právna úprava sa prijala aj do zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územních celkov.

• zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní Novelou zákona sa zdobrovoľnil inštitút odborného garanta.

• zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
Novelou sa zakotvilo, že na konanie o poskytovaní podpory podľa tohoto zákona sa nezvťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

• zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov
Novelou sa upravilo, že žiadosť o vyhlásenie nariadení, rozhodnutí a uznesení vlády v zbierke zákonov podáva Úrad vlády SR (doteraz to bolo Ministerstvo spravodlivosti).

Účinnosť: 06.03.2024 okrem zmeny zákona o verejnom obstarávaní, ktorá má nadobudnúť účinnosť 31.03.2024.

Schválené znenie zákona

Sprievodná dokumentácia

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]