Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. október 2021, pondelok
 

Organizovali sme diskusiu o zákone o whistleblowers

12. 04. 2017

Dňa 5. apríla 2017 organizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len "ÚSV ROS") v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského (ďalej len „FSEV UK“) v Bratislave diskusiu na tému „Dva roky existencie zákona o whistleblowers. Čo ukázala jeho aplikačná prax?“.

Diskusie sa zúčastnili zástupcovia rôznych organizácií:

  • Michal Cenkner zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva,
  • Barbora Tholtová z Transparency International Slovensko,
  • Marianna Leontiev z Nadácie Zastavme korupciu,
  • Iveta Ferčíková z ÚSV ROS.

Diskusia poukázala na skutočnosť, že existencia zák. č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o whistleblowers") je dôležitou súčasťou právneho štátu. Po dvoch rokoch implementácie zákona a analyzovaní aplikačnej praxe vedia zainteresovaní identifikovať slabé stránky implementácie. Medzi ne patrí hlavne:

  • nízke povedomie o právach a povinnostiach tak na strane zamestnancov ako aj  zamestnávateľov,
  • nedostatočná alokácia ľudských a finančných zdrojov inšpektorátov práce ako pracovísk, ktoré posudzujú pracovnoprávny úkon voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý oznamovateľ nedal súhlas,
  • zamestnávateľ môže urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý nedal súhlas, iba s predchádzajúcim súhlasom inšpektorátu práce,
  • nízka motivácia na strane zamestnancov nahlasovať podnety.

V rámci zvyšovania povedomia a formulovania prípadných legislatívnych zmien zákona o whistleblowers je spolupráca štátu a tretieho sektora kľúčová a nevyhnutná.

O zákone o whistleblowers:

ÚSV ROS inicioval vznik zákona o whistleblowers v rámci úlohy č.9 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku na roky 2012-2013, ktoré bolo prijaté uznesením vlády č. 50/2012 (úloha C.9 predmetného uznesenia vlády SR). V záujme zníženia miery korupcie, obchádzania zákonov, či nehospodárneho vynakladania verejných zdrojov prijala vláda SR legislatívne opatrenie na podporu a ochranu zamestnancov verejných a súkromných inštitúcií, ktorí majú o nekalom konaní vedomosť a chcú ho nahlásiť.

Stručné zhrnutie diskusie si viete prečítať tu: 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy