Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Aktivity Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a občianskeho sektora v súvislosti s COVID-19

08. 04. 2020

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „ÚSV ROS“) od vyhlásenia mimoriadnej situácie dňa 12. marca 2020 komunikuje s mimovládnymi neziskovými organizáciami (ďalej len „MNO“), Komorou za MNO pri Rade vlády SR pre MNO o vzniknutej situácii, o úlohe MNO, dobrovoľníkov a aktívnych občanov.

Po informácii o uzavretí škôl zverejnil ÚSV ROS  zoznam voľne dostupných a otvorených vzdelávacích zdrojov zo Slovenska a zahraničia v súvislosti s podporou témy otvoreného vzdelávania v Iniciatíve pre otvorené vládnutie. Zozbierané a pravidelne aktualizované odkazy obsahujú slovenské otvorené vzdelávacie zdroje pre pedagógov, žiakov a študentov rôznych ročníkov a zameraní, rôzne dostupné slovenské vzdelávacie iniciatívy, české otvorené vzdelávacie zdroje, zahraničné vzdelávacie zdroje a odkazy n a databázy ďalších zahraničných vzdelávacích zdrojov v rôznych predmetoch a pre rôzne stupne vzdelávania, ako aj odkazy na zaujímavé iniciatívy v oblasti občianskej vedy, vďaka ktorým sa ktokoľvek môže online podieľať na vedeckom výskume pohodlne, z svojho domova.

V prvý týždeň  po vyhlásení mimoriadnej situácie poďakoval splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti prostredníctvom zverejneného vyhlásenia aktívnym občanom a MNO, ktorí na vzniknutú situáciu reagovali rýchlou mobilizáciou. Zároveň úzko komunikuje s Komorou za MNO a relevantnými zástupcami MNO o vzniknutej situácii ohľadom ekonomických dosahov na zamestnanosť, ako aj ich vlastných činností.

ÚSV ROS komunikuje s finančnou správou, aby usmernenia a následné opatrenia, týkajúce sa MNO, boli jednotné a zohľadňovali ich potreby. Aj vďaka tomu boli v prvom návrhu (lex Corona) prijatého vládou SR boli zohľadnené požiadavky MNO v súvislosti s odkladom podania daňových priznaní a následnej možnej asignácii 2 %, resp. 3% fyzických a právnických osôb v prospech MNO. Ministerstvu financií SR boli predložené ďalšie návrhy na opatrenia kompenzujúce dosahy z tejto mimoriadnej situácie na MNO. Ide najmä o posun termínov čerpania poukázaných prostriedkov asignácie z objektívnych dôvodov, ako aj návrhy ďalších opatrení. V tejto súvislosti poskytol splnomocnenec vyjadrenia do denníku SME a na spravodajský portál Aktuality

Splnomocnenec na základe operatívnej porady s vedením Ministerstva vnútra SR v spolupráci s Útvarom krízového manažmentu MV SR konzultoval so zástupcami Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií kapacitné možnosti pre aktuálne využitie dobrovoľníkov pri repatriácii zahraničných Slovákov vo vybraných karanténnych centrách v Trnavskom a Banskobystrickom kraji. Taktiež diskutoval o úlohe Červeného kríža, ako aj o zabezpečení ochranných prostriedkov zo strany Ministerstva vnútra SR pre MNO a dobrovoľníkov, ktorí sú v prvom kontakte. MNO aj dobrovoľníci v súčasnosti riešia tieto aktuálne potreby najmä s orgánmi samosprávy.

V súčasnosti ÚSV ROS reaguje na aktuálnu situáciu ad hoc, podľa potrieb MNO, dobrovoľníkov, ako aj krízového riadenia zo strany štátu a samospráv.

Uvedomujúc si zložitosť tejto mimoriadnej situácie, ÚSV ROS zároveň riadne plní úlohy vyplývajúce z uznesení vlády SR, ako aj ďalšie úlohy vyplývajúce z jeho dvoch základných agend – Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku a aktuálneho akčného plánu a Iniciatívy pre otvorené vládnutie a aktuálneho akčného plánu. Hlavné odporúčania vychádzajúce zo základných agend splnomocnenec vlády komunikoval vedeniu Ministerstva vnútra SR cez podklady do Programového vyhlásenia vlády (PDF, 247 kB)

Okrem úloh vyplývajúcich z oboch strategických dokumentov, ÚSV ROS realizuje tri národné projekty (národný projekt Participácia, národný projekt Výskum MNO a občianskej spoločnosti, projekt Partnerstvo), pripravuje odložené zasadnutie Rady vlády pre MNO či preložený Týždeň otvoreného vládnutia (z mája na jeseň 2020), spoluorganizovaný s viacerými partnermi vrátane Zastúpením Európskej komisie a ďalšie aktivity.

ÚSV ROS v súčasnej situácii funguje v režime kombinácie výkonu práce na pracovisku a home office, v súlade s príslušnými nariadeniami. 

Zároveň ÚSV ROS monitoruje mnohé aktivity mimovládnych neziskových organizácií v súvislosti so zvládaním krízy spojenej s koronavírusom 

Mimovládne neziskové organizácie a najmä dobrovoľníci ďalej nezávisle spolupracujú so samosprávami v oblasti poskytovania pomoci zraniteľným skupinám – seniorom, s terénnymi pracovníkmi v rómskych osadách. Koordinujú spoluprácu tak, aby vedeli byť nápomocní, riadia sa pokynmi hlavného hygienika, Úradu verejného zdravotníctva, ako aj na základe príslušných opatrení vlády. Konkrétne aktivity zahŕňajú napríklad: 

 • Webstránka Mimovládky.sk mapuje a informuje o aktivitách mimovládnych neziskových organizácií v súčasnej situácii

 • Organizácia ADRA poskytuje logistickú pomoc pri budovaní testovacích centier pre COVID-19, distribuuje ochranné prostriedky, hygienické potreby, vitamíny a ďalšie potreby do ústavov sociálnej starostlivosti, poskytuje individuálnu pomoc opusteným seniorom v domácnostiach, či vyhlásila verejnú zbierku na pomoc pri boji s COVID-19
 • Bratislavské dobrovoľnícke centrum šije rúška pre verejnosť a konkrétne organizácie a zároveň pomáha s ich rozvozom
 • Človek v ohrození vyčlenil finančné prostriedky na urgentnú pomoc, preložil dôležité informácie o COVID-19 do rómskeho jazyka, navštívil rodiny, ktorým vysvetlili, ako sa majú pred vírusom chrániť
 • KASPIAN realizuje online poradenstvo pre rodičov
 • LEAF realizuje aktivity, ktoré môžu učiteľom a organizáciám pomôcť spoločne zvládnuť súčasnú situáciu
 • MAGNA poskytla takmer 1.200 špeciálnych ochranných masiek pre personál Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny Národného ústavu detských chorôb v Bratislave
 • Mareena pripravila mobilný tím pomoci, ktorý je pripravený pomáhať v teréne, realizuje online kurzy a komunitné podujatia, informuje cudzincov, nehovoriacich po slovensky, ako sa môžu dostať k informáciám o vývoji situácie
 • Nadácia Zastavme korupciurozbehla úplne nový a nepreskúmaný typ online výučby občianskej náuky a etiky a naštartovala online poradenstvo pri riešení konfliktov v novej situácii
 • OZ Detstvo deťom mladé Rómky zdarma šijú rúška nielen pre miestnu rómsku komunitu, ale aj pre seniorov v meste
 • Perry Talents, o.z. – občianska iniciatíva, ktorá hľadá najlepšie nápady na riešenie v boji s COVID-19 prostredníctvom hackatonu
 • Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií pripravila rady a odporúčania, a tiež zásady, ktoré by mali byť v tomto čase dodržiavané pri zapájaní dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do dobrovoľníckych aktivít.
 • Post Bellum spustili iniciatívu NEZABÚDAME NA VÁS, ktorá je určená na pomoc starším ľuďom, ohrozeným v čase šíriacej sa vírusovej nákazy
 • Slovenský červený krížzverejnil odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu koronavírusu a zároveň pomáha s distribúciou prípadnej materiálnej pomoci, vyzdvihnutím liekov v lekárni, nákupom pre seniorov, osamelých rodičov alebo ľudí v karanténe, príp. distribúciou ochranných rúšok, psychosociálnou pomocou
 • Slovenský skauting dováža potraviny a lieky pre seniorov/ZŤP občanov a šije ochranné rúška
 • Únia materských centier sieťuje dobrovoľníkov, aktívne spolupracuje s vyššími územnými celkami, lokálnymi krízovými štábmi, samosprávami, mestami, dobrovoľníckymi organizáciami, doručuje materiálnu pomoc do vylúčenej komunity, šije a distribuuje rúška a materiál na rúška seniorom, aj osamelým mamám a do segregovaných lokalít, distribuuje mydlá a hygienické potreby do rodín z marginalizovaných rómskych komunít, organizuje nákupy potravín pre sociálne slabé rodiny

 

 

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy