Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. december 2021, utorok
 

Z denníkov analytiky - Apríl 2020

17. 04. 2020

Pripravili sme informačné letáky o tom, čomu sa venujeme

Pripravili sme krátke informačné letáky o participácii verejnosti v otvorenom vládnutí, o vzdelávaní ako nástroji budovania kapacít v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, o participatívnych rozpočtoch na školách i v samosprávach. Dozviete sa v nich aj to, aké aktivity na podporu týchto oblastí a tém realizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti prostredníctvom NP PARTI a aké sú jeho odporúčania pre ich ďalší rozvoj.

Ako sa pripraviť a zrealizovať semištruktúrovaný kvalitatívny rozhovor

Dňa 6. apríla 2020 sa konal tréning zameraný na zber dát a spôsoby zapájania verejnosti, alebo konkrétnych aktérov s cieľom získania ich podnetov a názorov prostredníctvom semištruktúrovaných kvalitatívnych rozhovorov. Tréning s názvom Ako sa pripraviť a zrealizovať semištruktúrovaný kvalitatívny rozhovor viedla Alexandra Poláková Suchálová, expertka NP PARTI a výskumníčka a odborná asistentka na Ústave verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Hlavná téma tréningu boli semištruktúrovaný kvalitatívny rozhovor a desatoro dobrého rozhovoru. Školenia cez systém ZOOM  sa zúčastnili zástupcovia ÚSV ROS a vybraných MNO. Cieľom školenia bolo získanie vedomostí a zručností, ktoré sú potrebné pre rozhodnutie, či použiť semištruktúrovaný rozhovor ako nástroj kvalitatívneho zberu dát (informácií, ale naučiť účastníkov a účastníčky úspešne zvládnuť realizáciu rozhovoru.

Obsahová štruktúra tréningu:

 • Kedy ho použiť?
 • Fázy rozhovoru.
 • Protokol rozhovoru.
 • Zásady vedenia úspešného rozhovoru.

Stretnutie bolo druhou časťou v rámci cyklu školení zameraný na problematiku zberu dát (jeho kvalitatívne a kvantitatívne formy). Zámerom bolo testovať nové témy a vzdelávacie bloky, ktoré môžu byť zaujímavé z pohľadu budovania kapacít verejnej správy pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík.

Obsahová štruktúra tréningov - formy zberu dát a podnetov:

 • kvalitatívne: fókusová skupina a pološtruktúrovaný rozhovor,
 • kvantitatívne: prieskum verejnej mienky a dotazník.

Prezentácia z tréningu (PDF, 18 MB).

Pološtruktúrovaný rozhovor

Koronavírus ovplyvňuje aj parti rozpočty

Participatívne rozpočty na stredných školách v Trnavskom, Bratislavskom a Trenčianskom kraji sa museli v školskom roku 2019/2020 pre Covid-19 zrušiť. Touto cestou by sme chceli poďakovať zamestnancom krajov, ktorí boli proaktívni a chceli zaviesť parti rozpočty na svojich krajských školách. Taktiež by sme sa chceli poďakovať koordinátorom a žiakom za doterajšiu spoluprácu a za to, že sme sa s nimi dobre cítili na školeniach. Veľmi sme sa tešili na celý priebeh, ich postrehy, radosti a starosti a samozrejme aj na výsledné projekty, ktoré by zapojené školy zrealizovali. Dúfame, že sa naše cesty nerozdelia a participatívne rozpočty sa na tieto stredné školy čoskoro vrátia.

Zverejňujeme Výzvu k spolupráci určenú pre ústredné orgány štátnej správy

V súlade so schválením pokračovania národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík na 16. riadnom zasadnutí monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa dňa 28.05.2019 zverejňujeme Výzvu na predkladanie žiadostí o spoluprácu na realizácii pilotnej schémy Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí ústredných orgánov štátnej správy.

Účelom výzvy je zapojiť päť ústredných orgánov štátnej správy (ÚOŠS) do prípravy a realizácie pilotných projektov, zameraných na budovanie kapacít verejných inštitúcií v oblasti otvoreného vládnutia a zapájania verejnosti do tvorby verejných politík. 

Kľúčovým zámerom pilotnej schémy je zabezpečiť sytematické a priebežné vzdelávanie a zosieťovanie odborných zamestnancov ÚOŠS, ktorí budú zohrávať úlohu „ambasádorov participácie“ a „lídrov otvoreného vládnutia“.

Kontaktné osoby:


Budujeme znalostnú databázu

V snahe vytvoriť prístup výsledkom národného projektu sme začali budovať znalostnú databázu, ktorá záujemcom o projekt, ako aj o tému zapájania verejnosti do tvorby verejných politík ponúkne výstupy a výsledky projektu v zrozumiteľnej a prehľadnej forme. V prvej fáze sumarizácie a zverejňovania výsledkov sme spracovali PODAKTIVITU 1/pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík. Spracovávanie elektronických informačných kariet k jednotlivým projektom bolo zamerané na sumarizáciu výsledkov, výstupov a implementáciu participatívne vytvorených verejných politík v previazaní na ďalšie relevantné výstupy z projektu. Identifikačné karty sú spracované na jednotnom metodickom princípe:

 • CITÁT
 • ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
 • ZÁMER
 • VÝCHODISKÁ
 • VÝSLEDNÁ POLITIKA
 • METODIKA PARTICIPÁCIE
 • SPRIEVODNÉ VÝSTUPY
 • PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
 • ROZHOVOR S REALIZÁTORMI PROJEKTU
 • STAV IMPLEMENTÁCIE
 • ĎALŠIE RELEVANTNÉ ČLÁNKY, ALEBO VÝSTUPY NP PARTI
 • KONTAKTY

Prvá publikácia je na svete!

Hlas menšínPrvým titulom, ktorý vyšiel v rámci novej knižnej edície Participácie  Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, je Hlas menšín – Dvanásť prípadových štúdií zo zapájania zraniteľných skupín do tvorby verejných politík (PDF, 3 MB). Publikácia je výsledkom výskumnej práce expertného tímu Centra pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) – Eleny Gallovej Kriglerovej, Jarmily Lajčákovej, Aleny Holka Chudžíkovej, Jany Kadlečíkovej, Zuzany Havírovej a Ivany Rapoš Božič. Odpovedá na otázky: Ako zapájame mladých? Seniorov? Zdravotne znevýhodnených? Rómov? Inak sexuálnej orientovaných ľudí? Migrantov? Hlas menšín prináša svedectvo, že ľudia vytláčaní na okraj spoločnosti, majú pri tvorbe verejných politík slabý hlas a zastúpenie. Súčasne však ukazuje, že ich zapojenie otvára možnosť meniť politiky tak, aby zmeny a rozhodnutia boli férové voči všetkým, nielen voči vyvoleným...

Transfer dobrej praxe, alebo ako robia participáciu v zahraničí?

V rámci zberu dát III. sme na základe dynamických procesov na riadení projektu rozšírili o tému dobrá prax v zahraničí, alebo budovanie kapacít pre oblasť participácie v ekosystéme verejnej správy. Téma je prierezová má vzťah k časti 2.1. Analyticko – metodické činnosti, ako aj  2.3. Budovanie kapacít. Snahou bolo zmapovať participatívnu prax v prostredí štátnej správy v troch krajinách: Francúzsko, Anglicko a Rakúsko. Tieto krajiny sme si vybrali preto, že sú lídrami v oblasti participácie a aktívneho zapájania verejnosti do tvorby verejných politík. Formou rozhovorov sme mapovali trendy v jednotlivých krajinách, ako sme aj analyzovali proces budovania kapacít v prostredí verejnej správy v presahu na participáciu ako nástroj otvoreného vládnutia. Expertka Soňa Kariková pripravila dva materiály:

 • názov: KLASICKÁ PARTICIPÁCIA NESTAČÍ! FRANCÚZSKO SA OCITLO NA KRIŽOVATKE. (rozhovor so zástupcami mestských častí vo Walsalle k téme budovanie kapacít vo verejnej správe),
 • zapojení experti: Raphael Le Mehaute – bývalý riaditeľ sekcie sociálnej kohézie na Ministere de la Ville, aktuálne pôsobí ako ombudsman pre vybrané francúzske regióny, Said Bendarazz, námestník primátora zodpovedný za mestský sociálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a digitálny rozvoj, a Jocelyn Chauwin, vedúca oddelenia pre sociálnu kohéziu, občianstvo
 • názov: V ANGLICKU SA ÚRADY KONZULTÁCIÍ NEBOJA. OD ĽUDÍ SA DOZVEDAJÚ VECI, KTORÉ BY SI SAMI NEUVEDOMILI (rozhovor so zamestnancami mesta Saint-Brieuc)
 • zapojení experti: Susan Blick – komisárkou a vedúcou oddelenia konzultácií z Mestského úradu vo Walsalle vo Veľkej Británii (ďalej UK) a Nicholasom Duffinon – konzultantom z Inštitútu pre konzultácie, ktorý poskytuje poradenstvo a tréningy organizáciám, ktoré realizujú verejné konzultácie, sa dozviete, ako sa do vecí verejných zapája verejnosť v UK.

Posledný z rozhovorov, ktorým bol poverený Michal Sedlačko, je venovaný téme presadzovania participácie v praxi štátnej správy v Rakúsku s dôrazom na vznik a aplikáciu Štandardov zapájania verejnosti do praxe. Boli identifikovaní kľúčoví aktéri, ktorí sa zaslúžili o vznik a presadenie štandardov. Súbor rozhovorov bude podkladom pre spracovanie odporúčaní v previazaní na záverečnú analýzu NP PARTI: Analýza stavu a možností participácie v SR.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]