Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. december 2021, utorok
 

Z denníkov analytiky - December 2019

11. 12. 2019

Dobrá správa, participatívne rozpočty na školách budú v ďalších krajoch!

S potešením Vám môžeme oznámiť, že v školskom roku 2019/2020 sa uskutočnia participatívne rozpočty na stredných školách v troch krajoch – Bratislavskom, Trenčianskom a Trnavskom kraji.  Trenčianskom samosprávnom krajiTrnavskom samosprávnom kraji sa schválil objem finančných prostriedkov pre  zapojenie všetkých stredných škôl, ktoré má kraj vo svojej pôsobnosti a majú chuť zapojiť svojich žiakov do tohto zaujímavého participatívneho dobrodružstva. V Bratislavskom samosprávnom kraji sa budú zavádzať parti rozpočty na dvadsiatich školách, ktoré sa prvé prihlásia do výzvy. Tešíme sa na nové skúsenosti, nápady a projekty žiakov. Pre viac informácií nás sledujte v denníkoch NP Participácia alebo na webovej stránke NP PARTICIPÁCIA

Budovanie komunít v malých obciach

Spoločné podujatie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Bardejov, ktoré sa konalo 5. decembra 2019 na Floriho chate v katastri obce Zlaté, otvorilo tému budovania komunít v prostredí malých obcí s využitím nástrojov participatívneho rozpočtovania na úrovni obcí, ako aj na úrovni základných škôl. Diskusia so zástupcami miestnej územnej samosprávy, prevažne so starostami a starostkami, ako aj zástupcami centier podpory regiónu zo Stropkova, Svidníka a Medzilaboriec, predstaviteľmi mimovládnych organizácií v regióne, otvorila zaujímavú tému ako participatívny rozpočet v prostredí malých obcí v regióne využiť ako nástroj podpory mladých ľudí a podpory aktívneho občianstva u mladých.

Veľkým problémom malých obcí v regióne je migrácia mladých ľudí z obcí, ako aj nedostatok finančných prostriedkov na výkon základných kompetencií. Obce majú v správe materské školy a základné školy, ale realizácia participatívnych rozpočtov by im pomohla podchytiť aj mladých a dospievajúcich ľudí, ktorí síce navštevujú stredné školy mimo územia obce, ale bývajú a žijú doma. Súčasne sa diskusia viedla aj o možnosti spolupráce viacerých obcí v území, ktoré by aplikovali participatívny rozpočet s cieľom podporiť konkrétnu verejnú politiku napríklad v previazaní na otvorené výzvy Nadácie Ekopolis – Zelené oázy, alebo Nórskych fondov v previazaní na participatívnu prípravu a tvorbu programu kultúrno – komunitného centra Bašta v Bardejove a stimuláciu činnosti občianskych iniciatív z mesta i regiónu. Záver stretnutia patril prezentácii vybraných výstupov z národného projektu. Stretnutia sa zúčastnila aj Mária Radváková, spoluautorka publikácie Od obyvateľa k občanovi – atlas inšpirácií ako začať budovať komunitu.

  Pozvánka na podujatie  

 Publikácia od Obyvateľa k občanovi

Mladí ľudia a participácia

Dňa 5.12.2019 sa v sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja konal pracovný workshop so študentmi stredných škôl zameraný na zapájanie mladých ľudí do procesov rozhodovania v prostredí škôl s využitím mechanizmu participatívnych rozpočtov. Časť workshopu patrila zhodnoteniu zavádzania participatívnych rozpočtov do škôl a rôznym metódam zapájania mladých do procesu. Ďalší blok workshopu sa venoval hľadaniu vhodného slovníka a terminológie pre opis participačných metód, ako aj formátov pre ich šírenie a distribúciu. Začiatkom februára 2020 budeme pokračovať so študentmi Školy umeleckého priemyslu na tvorbe a vizuálnom spracovaní katalógu participačných metód, ako aj ich grafickom spracovaní pre rôzne elektronické a digitálne platformy, nástroje a siete.

 Workshop Trenčiansky samosprávny krajWorkshop Trenčiansky samosprávny kraj

Workshop Trenčiansky samosprávny kraj

Pokračovalo školenie Participatívna tvorba verejných politík pre zamestnancov Úradu vlády SR

Poučenejší a akísi zvedavejší prichádzali účastníci na 2. časť školenia. Lektorov z PDCS doplnila riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry Elena Gallová Kriglerová a Miroslav Mojžiš z Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Prezentácia témy zapájania zraniteľných skupín bola veľmi pútavá a účastníci školenia na ňu aktívne reagovali.

Na vlastnej koži si ďalej vyskúšali ako facilitovať verejné stretnutie, ako zvoliť vhodný typ stretnutia, ako dobre použiť konvergentné a divergentné metódy. Okrem toho vedia, čo je metóda ťavích hrbov, či je dobré na verejné stretnutia vždy prichádzať s pripravenými návrhmi, ako si poradiť s problémovými účastníkmi verejných stretnutí. Mnohí z účastníkov viaceré postupy používajú, v rámci školenia však došlo k zvedomeniu týchto procesov, aby neboli využívané náhodne a intuitívne, ale účelne a zámerne. Aj keď museli byť veľmi koncentrovaní a na konci posledného dňa školenia boli vyčerpaní, cítia sa posmelení dizajnovať vlastné participatívne procesy, ktoré by radi aj po skončení školení konzultovali s lektormi.

Školením pre zamestnancov Úradu vlády sme spravili ďalší krok k budovaniu kapacít pre participatívnu tvorbu verejných politík v štátnej správe, pretože akékoľvek verejné politiky vždy robia konkrétni ľudia a na nich záleží, akým spôsobom budú tvorené. 

2. časť školenia Participatívna tvorba verejných politík sa konala 10. a 11. decembra 2019 v Mezanine Primaciálneho paláca v Bratislave.

Školenie pre úrad vládyŠkolenie pre úrad vládyÚčastníci školenia

Ako vystupovať presvedčivo?

V dňoch 17. – 18. decembra sme sa zúčastnili tréningu zameraného na prezentáciu výsledkov projektu, ako aj agendy úradu v previazaní na rôzne formy a typy prezentácií (prezentácia pred kamerou, mikrofónom, ľuďmi), ako aj argumentačné simulácie a prácu s obsahom. Naučili sme sa ako udržať pozornosť publika, ako prezentovať seba, organizáciu, projekt,  ako zaujať, vysvetliť, presvedčiť publikum o svojich nápadoch. Školenie viedla Marie Stracenská, novinárka, lektorka, ktorá vyštudovala žurnalistiku a dejiny umenia, pracovala v Slovenskom rozhlase a v troch slovenských televíziách: TA3, Slovenskej televízii a v Markíze.

fotografia zo skolenia ako vystupovat presvedcivo

 

 Spôsoby a miera participácie verejnosti na tvorbe verejných politík

ilustračný obrázok_participáciaAnalýza dát I. - Spôsoby a miera participácie verejnosti na tvorbe verejných politík, ktorý je sumarizáciou zistení z reprezentatívneho prieskumu, vypracovali expertky: prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD., Mgr. Anna Šestáková, PhD. Materiál predstavuje základnú logiku konštrukcie dotazníka pre zber dát, metódy a spôsob zberu dát, prehľad sledovaných premenných, deskriptívny popis získaných dát pomocou grafov a ďalších charakteristík (napr. priemeru, rozptylu hodnôt a pod.), vizuálnu prezentáciu odpovedí respondentov na jednotlivé otázky, konštrukciu indexov, meranie ich reliability (t.j. spoľahlivosti merania), redukciu odpovedí na základe faktorovej analýzy, porovnanie základných výsledkov s výsledkami iných prieskumov realizovaných na Slovensku, diskusiu o zistených výsledkov, formuláciu záverov a základných odporúčaní. Analýza prezentuje existujúce možnosti/spôsoby a poukazuje na reálnu  mieru participácie verejnosti na tvorbe verejných politík na všetkých úrovniach riadenia verejnej správy. Zisťuje frekvenciu praktizovaných druhov participácie na Slovensku, identifikuje faktory, ktoré ovplyvňujú ochotu občanov participovať na tvorbe verejných politík, mieru participácie v jednotlivých obdobiach, analyzuje mieru spokojnosti občanov vo vzťahu k spôsobom participácie, ktoré sú zo strany VS  občanom ponúkané.  Analyzuje faktory, ktoré ovplyvňujú mieru participácie občanov (napr. vzdelanie, politická informovanosť, sociálny a kultúrny kapitál, schopnosť organizovať sa, dostupné zdroje, kontakty, téma verejnej politiky, cieľové skupiny - napr. ohrozené, vylúčené, marginalizované skupiny, a i.).

Štruktúra dokumentu:

 • 1 Úvod
 • 2 Metódy       
  • 2.1 Základné informácie o prieskume          
  • 2.2 Prehľad sledovaných premenných         
  • 3 Výsledky      
   • 3.1 Hodnotenie kvality vládnutia     
   • 3.2 Hodnotenie občianskej spoločnosti       
   • 3.3 Charakteristiky občianskej spoločnosti  
   • 3.4 Prehľad o politickom dianí         
   • 3.5 Miera participácie          
   • 4 Diskusia a odporúčania      
   • 5 Záver

Poznámka: suma dát a práca s premennými je natoľko obsiahla, že záverečný materiál Spôsoby a miera participácie verejnosti na tvorbe verejných politík, postavený na analýze kvantitatívnych a kvalitatívnych dát a porovnávacej analýze zozbieraných dát s predchádzajúcimi výskumami, bude predstavovať  dva samostatné výstupy. Prvý materiál je prezentovaný pod oficiálnym názvom  Spôsoby a miera participácie verejnosti na tvorbe verejných politík, druhý samostatný nadstavbový výstup bude materiálom pre záverečnú analýzu NP PARTI, ktorý rozpracuje:

 • prehľad výskumných hypotéz, resp. predpokladov, ktoré vyžadujú štatistické testovanie,
 • testovanie vzťahov a súvislostí medzi premennými,
 • testovanie rozdielov (resp. overenie toho, či sú rozdiely medzi rôznymi skupinami premenných štatisticky významné alebo vznikli na základe náhody),
 • regresné modely (poskytujú odpoveď na otázku, ktoré premenné a do akej miery sa podieľajú na rôznych formách participácie; napr. či miera participácie závisí skôr od socio-demografických a ekonomických podmienok respondentov alebo od podmienok, aké vytvárajú verejné inštitúcie, alebo od charakteristík občianskej spoločnosti a pod.),
 • mediačné modely (dopĺňajú celkový obraz o tzv. vmedzerené premenné, resp. tie, ktoré vstupujú do vzťahu medzi nezávislými premennými a závislou premennou, t.j. mierou participácie),
 • diskusiu o výsledkoch, formuláciu záverečných odporúčaní
 • Analýza dát I. - Spôsoby a miera participácie verejnosti na tvorbe verejných politík (PDF, 2 MB)
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]